Přeskočit na obsah

Krátce ze světa farmacie

Léčba srdeční amyloidózy patisiranem

Transthyretinová amyloidóza, známá také jako ATTR amyloidóza, může způsobovat progresivní infiltrativní kardiomyopatii, která běžně vede ke smrti, s mediánem přežití dva až šest let. Patisiran je lék s interferující RNA, který se zaměřuje na messengerovou RNA TTR v játrech a snižuje množství cirkulujícího proteinu transthyretinu. Výsledky III. fáze randomizované, placebem kontrolované studie intravenózního patisiranu u pacientů s dědičnou nebo wild‑type ATTR amyloidózou ukázaly, že u těch, kteří dostávali patisiran, došlo k menšímu funkčnímu poklesu než u skupiny s placebem, ale mortalita byla podobná.

Studie zahrnovala 360 účastníků z 21 zemí; průměrný věk byl 76 let, deset procent tvořily ženy. Primárním cílem byla změna vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí oproti výchozímu stavu; medián rozdílu byl 15 metrů. K úmrtí došlo u tří procent osob s patisiranem a u čtyř procent s placebem. Sérový transthyretin byl na patisiranu snížen o 86 procent.

Zdroj: Maurer MS, et al. Patisiran treatment in patients with transthyretin cardiac amyloidosis. N Engl J Med 2023 Oct 26;389:1553.

Statiny snižují riziko recidivy intracerebrálního krvácení a úmrtnost ze všech příčin

Nová studie zkoumala vztah mezi různými způsoby léčby statiny a opětovnou hospitalizací a úmrtím po první diagnóze intracerebrálního krvácení. Čínští autoři použili databázi, která anonymně registruje klinické, demografické a lékové a další údaje od 90 procent populace. Hlavními výsledky jsou, že léčba statiny po prvním ICK byla spojena s 43% snížením rizika opětovného přijetí do nemocnice pro ICK a 44% snížením úmrtnosti ze všech příčin ve srovnání s uživateli bez statinů, zejména při léčbě nízkou/střední intenzitou a časném zahájení léčby statiny po ICK. Bylo zjištěno 51% snížení rizika recidivy při zahájení léčby statiny do 30 dnů od stanovení diagnózy. Statiny vysoké intenzity snižovaly riziko úmrtí ze všech příčin, ale nesnižovaly riziko ICK.

Adherence k rosuvastatinu byla spojena s 53% snížením rizika recidivy ICK ve srovnání s atorvastatinem. U pacientů s anamnézou užívání statinů před ICK bylo vysazení statinů po ICK spojeno s podstatně zvýšeným rizikem recidivy ICK a úmrtí.

Zdroj: Yang R, Wu J, Yu H, et al. Effect of statin therapy patterns on readmission and mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Thromb Thrombolysis. 2023 Sep 18. doi: 10.1007/s11239‑023‑
‑ 02870‑2. Online ahead of print.

Rhabdomyolýza po použití rosuvastatinu 40 mg

V krátkém článku založeném na údajích z hongkongského toxikologického informačního centra se autoři snaží varovat poskytovatele zdravotní péče před užíváním rosuvastatinu 40 mg u asijských pacientů. V období od července 2022 do dubna 2023 bylo hlášeno šest případů závažné rhabdomyolýzy. Farmakogenetické faktory totiž predisponují asijské pacienty ke zvýšeným plazmatickým koncentracím rosuvastatinu. Farmakokinetické a farmakogenetické studie pozorovaly více než dvojnásobné zvýšení plazmatických koncentrací rosuvastatinu u Asiatů ve srovnání s bělochy. Doporučení z Číny, Velké Británie, Austrálie a Kanady omezují používání rosuvastatinu u čínských/asijských pacientů na maximální dávku 20 mg.

Zdroj: Tse ML. Cluster of cases of high‑dose rosuvastatin‑associated rhabdomyolysis and recent reduction of rosuvastatin dose for Asians in other countries. Hong Kong Med J. 2023 Oct;29(5):474. doi: 10.12809/hkmj2310943.

Antibiotika a Stevensův–Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza

Ačkoli Stevensův–Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou vzácné, lékaři primární péče nebo lékaři v nemocnicích se občas setkají s pacienty s tímto dermatologickým onemocněním. Jedná se o obzvláště znepokojující diagnózu kvůli vysoké související morbiditě a mortalitě a absenci jasně účinné systémové léčby. Letos publikovaná metaanalýza ukazuje, že nejčastějšími viníky těchto komplikací jsou sulfonamidy, peniciliny a cefalosporiny, tedy léky běžně předepisované.

Bylo identifikováno 38 studií zahrnujících 3 000 pacientů z pěti kontinentů. V 86 procentech případů byl předpokládanou příčinou Stevensova–Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy lék. V jedné třetině těchto případů bylo viníkem antibiotikum, nejčastěji sulfonamidy.

Zdroj: Lee EY et al. Worldwide prevalence of antibiotic‑associated Stevens‑Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: A systematic review and meta‑analysis. JAMA Dermatol. 2023 Apr 1;159(4):384–392. doi: 10.1001/jamadermatol.2022.6378.

Perorální roflumilast a redukce tělesné hmotnosti

Další výsledky studie PSORRO, které byly publikovány na kongresu EADV, naznačují, že perorální roflumilast může být vhodnou volbou pro léčbu pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou, zejména pokud mají vysoký body‑mass index. U pacientů léčených perorálním roflumilastem v dávce 500 µg jednou denně byl pozorován „klinicky významný úbytek hmotnosti“ oproti pacientům, kteří dostávali placebo. Po dvanácti týdnech léčby totiž u jedné třetiny pacientů došlo k poklesu jejich výchozí tělesné hmotnosti nejméně o pět procent, na placebu u žádného. Výsledky účinnosti studie PSORRO byly zveřejněny již na začátku tohoto roku a ukázaly významně větší zlepšení indexu PASI 75 u perorálního roflumilastu oproti placebu po 12 týdnech, přičemž trvalý účinek byl pozorován po 24 týdnech.

Podle odborníků může za hubnutím při léčbě roflumilastem stát snížení chuti k jídlu. Mezi skupinami nebyly rozdíly v parametrech, jako je krevní tlak, glykovaný hemoglobin, celkový cholesterol a další lipidy, kreatinin, AAT a hsCRP.

Zdroj: Roflumilast Side Effect Benefits Patients With Psoriasis and Overweight/Obesity. Medscape, Oct 13, 2023.

Nemolizumab slibný v léčbě prurigo nodularis

Nemolizumab se stává potenciálním novým lékem na prurigo nodularis. Na letošním kongresu EADV byly publikovány další údaje ze studie fáze III, které potvrzují jeho účinnost a bezpečnost. Ve studii OLYMPIA 1 bylo po 16 týdnech léčby nemolizumabem pozorováno klinicky významné zlepšení svědění i kožních lézí ve srovnání s placebem. Tyto výsledky potvrzují data ze studie OLYMPIA 2, další studie fáze III, což naplňuje dermatology velkým optimismem, protože vědí, jak obtížné je léčit pacienty, kteří jsou refrakterní na léčbu a jejich kvalita života je významně snížena. Nemolizumab je první antagonista receptoru alfa pro interleukin 31.

Prurigo nodularis je chronické neuroimunitní onemocnění charakterizované silným svěděním a mnohočetnými nodulárními kožními lézemi. IL‑31 hraje klíčovou roli při vzniku svědění a při diferenciaci keratinocytů, imunitních reakcích typu 2 a 17 a fibróze spojené s onemocněním. Studie OLYMPIA 1 a OLYMPIA 2 jsou součástí rozsáhlého vývojového programu.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/997723?src=

Amitriptylin má potenciál při léčbě syndromu dráždivého tračníku

IBS není definitivně vyléčitelný a léčba první volby, jako je změna stravy a životního stylu, rozpustná vláknina, projímadla a protikřečové nebo protiprůjmové léky, často přináší jen skromný prospěch. Z mnoha možných farmakologických léčebných postupů druhé volby se jako alespoň trochu účinná ukázala tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin), která praktičtí lékaři běžně předepisují i v jiných indikacích. Tyto látky však nebyly hodnoceny v randomizované studii pro IBS v prostředí primární péče. Vznikla proto studie britských autorů srovnávající nízké dávky amitriptylinu a placebo u pacientů s IBS v ordinacích PL. Po šesti měsících sledování uváděli aktivně léčení pacienti významně nižší závažnost IBS a častěji alespoň částečnou úlevu od příznaků IBS. Nežádoucí účinky amitriptylinu byly obecně mírné a souvisely s jeho anticholinergními účinky (např. sucho v ústech, ospalost).

Autoři zahrnuli 460 pacientů s IBS refrakterních na léčbu první volby z 55 ordinací praktických lékařů. Amitriptylin se titroval samovolně od 10 mg až do 30 mg na noc podle snášenlivosti a odpovědi na příznaky. Významně více pacientů považovalo amitriptylin za přijatelný pro pokračování léčby než placebo.

Zdroj: Ford AC et al. Amitriptyline at low‑dose and titrated for irritable bowel syndrome as second‑line treatment in primary care (ATLANTIS): A randomised, double‑blind, placebo‑controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Nov 11;402(10414):1773–1785. doi: 10.1016/S0140‑6736(23)01523‑4.

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…