Přeskočit na obsah

Krátce

Léčba inklisiranem v režimu ZÚLP

Nové hypolipidemikum inklisiran schválila Evropská léková agentura již na konci roku 2020. Od 1. dubna 2023 se díky úhradě ze zdravotního pojištění tento subkutánně podávaný lék konečně dostal i v ČR do klinické praxe. Stalo se tak v režimu ZÚLP, tedy zvlášť účtovaných léčivých přípravků. ZÚLP je funkční systém umožňující rozšířit spektrum péče o pacienty a jeho využití v kardiologii se zvyšuje. Pro pacienty je výhodou, že takový lék dostávají přímo v ordinaci. Pro lékaře práce se ZÚLP vyžaduje úvodní zorientování se v problematice a akceptaci odlišného způsobu regulace ze strany zdravotních pojišťoven, neměl by ale pro ordinaci znamenat vyšší administrativní zátěž. Přípravek v režimu ZÚLP se objednává v lékárně, která jej vydá na základě žádanky – tu je vhodné si s lékárnou odsouhlasit. Lék je hrazen lékařem v dohodnutém termínu splatnosti faktury, podání léčiva je vykázáno spolu s výkonem aplikace. Cenu přípravku v limitu úhrady ze zdravotního pojištění potom pojišťovně lékař měsíčně vykazuje a úhrada je součástí celkové úhrady za poskytnutou péči. Případný vliv na meziroční navýšení celkové poskytované péče lze se zdravotními pojišťovnami individuálně řešit nasmlouváním navýšení poskytované výše záloh, a to po vykázání prvních pacientů nasazených na novou terapii.

Kyselina bempedová u pacientů netolerujících statiny

Kyselina bempedová snižuje koncentraci LDL cholesterolu o 17 až 28 procent. V roce 2020 byla schválena jako hypolipidemikum v USA a Evropě. Mezinárodní dvojitě zaslepená randomizovaná studie nyní testovala účinky kyseliny bempedové na KV výsledky u osob s indikací statinu, které jej „nemohly nebo nechtěly“ užívat. Do studie bylo zařazeno téměř 14 000 pacientů průměrného věku 65 let, 70 procent s předchozí KV příhodou. Při mediánu sledování 40,6 měsíce byl výskyt primárního složeného cílového ukazatele – úmrtí z KV příčin, nefatálního infarktu myokardu, nefatální cévní mozkové příhody nebo koronární revaskularizace – ve skupině s kyselinou bempedovou statisticky významně nižší o 13 procent. Za šest měsíců poklesl LDL‑C na kyselině bempedové o 21 procent oproti placebu. Úmrtnost ze všech příčin byla podobná v obou skupinách.

Zdroj: Nissen SE et al. Bempedoic acid and car­dio­vas­cu­lar outcomes in statin‑intolerant patients. N Engl J Med 2023 Mar 4; [e‑pub].

Antidiabetikum slibné v léčbě idiopatické intrakraniální hypertenze

Exenatid, agonista receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, používaný k léčbě diabetu 2. typu, může být potenciálním lékem na idiopatickou nitrolební hypertenzi. V malé studii fáze II vedly totiž subkutánní injekce exenatidu k významnému snížení nitrolebního tlaku a počtu měsíčních bolestí hlavy u pacientů s IIH. Na základě pozitivních výsledků je nyní exenatid zkoušen ve dvou studiích fáze III. Potřeba účinné léčby IIH narůstá, protože toto onemocnění, dříve považované spíše za vzácné, má rostoucí incidenci – za posledních deset let se výskyt IIH zvýšil o více než 350 procent, nejčastější je u obézních žen reprodukčního věku. V dřívější práci autoři pozorovali, že agonisté GLP‑1 působí na cévnatku v mozku a snižují sekreci mozkomíšního moku, a tím i intrakraniální tlak. Cílem studie fáze II bylo získat první klinický důkaz pro koncept exenatidu u IIH a poskytnout základ pro přechod do klíčové třetí fáze testování.

Zdroj: https://academic.oup.com/brain/advance‑article/doi/10.1093/brain/awad003/7065075?login=false

Inhibitory JAK přínosné u alopecia areata

Účinnost a bezpečnost inhibitorů Janusovy kinázy (JAK) pro obnovu růstu vlasů u dospělých s alopecia areata byla posílena výsledky klinických studií, které byly prezentovány na kongresu American Academy of Dermatology (AAD). Dvě studie fáze III THRIVE srovnatelně dokumentují významný růst vlasů u třetiny pacientů léčených deuruxolitinibem, inhibitorem enzymů JAK1 a JAK2. Již dříve příznivých výsledků dosáhl také baricitinib ve studiích BRAVE. Primární cílem studií THRIVE bylo skóre závažnosti alopecie SALT ≤ 20 % ve 24. týdnu. Jak už bylo řečeno, dosáhla ho třetina pacientů. Naprostá většina byla s léčbou velmi spokojena a více než 90 procent dokončilo studii a vstoupilo do otevřené extenze.

Zdroj: American Academy of Dermatology (AAD) 2023 Annual Meeting: Late‑breaker session S042. Presented March 18, 2023.

HIV: nová vakcína může virus zničit již při prvním kontaktu se sliznicí

Ačkoli dnes lze virus HIV potlačit účinnou léčbou, problém je stále její dostupnost a nežádoucí účinky. Vědci z Texaského institutu biomedicínského výzkumu proto vyvíjejí kandidátní vakcínu proti HIV. Ta má blokovat vstup viru HIV do těla a podává se do sliznice konečníku a pochvy. Vakcína je navržena tak, aby se zaměřila na bazální buňky epitelu – stimuluje tvorbu protilátek proti HIV právě v místech, kde virus poprvé vstupuje do buněk těla.

Při testech na primátech vakcína prokázala významnou účinnost při snižování přenosu viru, a když se očkovaná zvířata nakazila, dokázala infekci mnohem lépe zvládat a nevykazovala žádné příznaky onemocnění. Nápad zaútočit na virus HIV ještě předtím, než dostane šanci se v těle uchytit, je inovativní. Myšlenka je taková, že dokud je vakcína v mateřských buňkách, bude se přenášet dál a bude přítomna ve všech nových epiteliálních buňkách v těchto oblastech. A zatím se zdá, že by to mohlo fungovat.

Zdroj: https://www.txbiomed.org/news‑press/news/hiv‑vaccine‑ro1/

RWE data: off‑label užití agonistů GLP‑1 a gliflozinů při diabetu 1. typu

V retrospektivní studii z jednoho centra v USA vědci zkoumali výsledky 104 dospělých pacientů s diabetem 1. typu, kteří dostávali off‑label agonistu GLP‑1 nebo gliflozin, a to v průměru dva roky; 65 pacientů dostávalo pouze agonisty GLP‑1, 28 dostávalo pouze inhibitory SGLT‑2 a 11 pacientů dostávalo oba léky. Průměrný věk byl 44 let, průměrná hmotnost 90 kg. Po 12 měsících byli agonisté GLP‑1 spojeni se statisticky významným snížením HbA1c, hmotnosti (o 5 kg), denní dávky inzulinu (o 12 jednotek) a celkového a LDL cholesterolu. Glifloziny vedly ke stejné redukci glykovaného hemoglobinu, ale bez významného snížení hmotnosti, denní dávky inzulinu nebo celkového a LDL cholesterolu. Žádný z léků nebyl spojen se změnami funkce ledvin nebo protein­urií. Diabetická ketoacidóza se vyskytovala častěji u inhibitorů SGLT‑2 než u agonistů GLP‑1. Kvůli nežádoucím účinkům ukončilo léčbu 27 procent pacientů v obou skupinách.

Zdroj: Edwards K et al. Clinical and safety outcomes with GLP‑1 receptor agonists and SGLT2 inhibitors in type 1 diabetes: A real‑world study. J Clin Endocrinol Metab 2023 Apr;108:920.

Verapamil částečně zachovává koncentraci C‑peptidu u mladých diabetiků 1. typu

Podle výsledků randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie, která proběhla v šesti centrech v USA, měly osoby ve věku 7 až 17 let s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu po 52 týdnech vyšší plochu pod křivkou C‑peptidu, pokud denně dostávaly perorální verapamil oproti placebu. Dávka verapamilu byla titrována dle hmotnosti, začínala na 60 mg nebo 120 mg denně a končila dávkou 360 mg. Navíc 95 procent osob náhodně přiřazených k verapamilu mělo v 52 týdnech koncentraci C‑peptidu vyšší než 0,2 pmol/l ve srovnání se 71 procenty účastníků ve skupině s placebem. V současné době se mimo klinické studie nepředepisuje žádná léčba, která by se snažila zachovat beta buňky u nově diagnostikovaného diabetu 1. typu. Udržení i mírné zbytkové funkce beta buněk však pomáhá jedinci s diabetem 1. typu lépe kontrolovat hyperglykémii, a co je důležité, snižuje riziko hypoglykémie. Vyšší koncentrace C‑peptidu je také spojena s nižším rizikem cévních komplikací souvisejících s diabetem, a proto je žádoucím cílem.

Zdroj: https://www.healio.com/news/endocrinology/20230328/verapamil‑partially‑preserves‑cpeptide‑levels‑among‑youths‑with‑type‑1‑diabetes

Sdílejte článek

Doporučené