Přeskočit na obsah

Krátce

Vitamin E v léčbě tardivní dyskineze

Dlouhodobé užívání antipsychotik je spojeno s tardivní dyskinezí. V současné době není pro tuto poruchu uspokojivá léčba. Několik randomizovaných studií však naznačilo, že vitamin E může tardivní dyskinezi zlepšit.

Tato čínská studie byla podniknuta k hodnocení účinků vitaminu E v léčbě tardivní dyskineze. Autoři prohledali internetové databáze se vztahem k randomizovaným kontrolním studiím. Celkem 21 studií včetně 854 pacientů s tardivní dyskinezí bylo zahrnuto do této metaanalýzy: Za primární výsledek považovalo 18 studií výsledek hodnocení na škále AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale).

Po léčbě vitaminem E byl pozorován pokles o 2,36 (95% CI –3,27 až –1,45) na AIMS v porovnání s kontrolní skupinou.

Podle autorů vitamin E může nabídnout nový způsob léčby pro tardivní dys­ki­ne­zi.   

Zdroj: Xu H, Qin H, Chen S et al. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia: a meta‑analysis. Int Clin Psychopharmacol. 2022;37(2):60–66.

Nové atypické antipsychotikum cariprazin

Cariprazin je po aripiprazolu a brexpiprazolu třetí dostupný částečný agonista dopaminu. Tento článek australských autorů má za cíl posoudit vlastnosti, důkazy a pravděpodobné místo cariprazinu v klinice.

Cariprazin je parciální agonista s vysokou afinitou k dopaminovým receptorům D2 a D3, částečným agonismem k serotoninovým receptorům 1a, s mírným antagonismem k serotoninovým receptorům 2a a histaminovému receptoru H1. Nepůsobí anticholinergně. Je rychle absorbován, neovlivňuje ho jídlo, dosahuje vrcholu plazmatické koncentrace za čtyři až osm hodin a má vysokou biologickou dostupnost. Poločas rozpadu cariprazinu a jeho metabolitů je dlouhý (7–8 dní). Ustálený stav se objeví za čtyři až osm týdnů. Je metabolizován v játrech přes enzymy 3A4 v kontextu cytochromu P450.

Cariprazin je účinné antipsychotikum u akutní schizofrenie jak v krátkých, tak delších placebem kontrolovaných studiích. Zdá se, že cariprazin má drobné výhody u negativních příznaků schizofrenie. Cariprazin není zatím schválen pro bipolární poruchu, je však účinný u mánie a smíšených stavů, ale vyžaduje pak dávky vyšší, než jsou současná doporučená maxima.

Cariprazin působí akatizii více než aripiprazol nebo brexpiprazol, ale méně vyvolává nespavost, zvýšení tělesné hmotnosti a tlumení. Rizika pro hyperprolaktinémii a prodloužení intervalu QTc na EKG jsou nízká.

Cariprazin je další „metabolicky přátelské“ antipsychotikum pro léčbu schizofrenie s výhodami pro pacienty s negativními příznaky, poruchami nálady a problémy s dodržováním léčby.

Zdroj: Hope J, Keks NA. Cariprazine: A new partial dopamine agonist with a familiar profile. Australas Psychiatry. 2022;30(3):382–385.

Riziko srdeční zástavy u uživatelů (některých) antidepresiv

Bylo referováno o sporných výsledcích ohledně spojitosti mezi užíváním antidepresiv a rizikem zástavy srdce mimo nemocnici (OHCA – out‑of‑hospital cardiac arrest). Tým kardiologů, farmakologů a psychiatrů z Dánska a Nizozemska zkoumal, zda užívání antidepresiv je spojeno s OHCA.

Autoři provedli celonárodní případovou kontrolovanou studii, aby zhodnotili spojitost jednotlivých antidepresiv v rámci lékových tříd s rizikem OHCA. Případy byly definovány jako OHCA z předpokládaných srdečních příčin. Autoři také odděleně studovali antidepresiva schopná (ne)blokovat sodíkový nebo draslíkový kanál.

Během doby trvání studie (2001–2015) autoři pozorovali 10 987 případů OHCA a zjistili zvýšený poměr OHCA pro vysokou dávku citalopramu (nad 20 mg) a vysokou dávku escitalopramu (nad 10 mg) – 46, resp. 43 procent – mezi selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a pro vysokou dávku mirtazapinu (nad 30 mg, 59 %) mezi inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu nebo noradrenergními a specifickými serotoninovými antidepresivy. Mezi tricyklickými antidepresivy (referenční lék amitriptylin) nebyl žádný lék spojený s významně zvýšeným poměrem OHCA. Ten byl nalezen pro antidepresiva se známou schopností blokovat draslíkový kanál (14 %), ale ne pro antidepresiva schopná blokovat sodíkový kanál. Citalopram, ačkoli ne statisticky významně, a mirtazapin byly spojeny se zvýšeným poměrem OHCA u pacientů bez srdeční choroby a kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Nálezy autorů naznačují, že musí být zvážena pečlivá titrace dávky citalopramu, escitalopramu a mirtazapinu z důvodu lékové bezpečnosti. 

Zdroj: Eroglu TE, Barcella CA, Gerds TA et al. Risk of out‑of‑hospital cardiac arrest in antidepressant drug users. Br J Clin Pharmacol. 2022;88(7):3162–3171.

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…