Přeskočit na obsah

Krátce

Vitamin E v léčbě tardivní dyskineze

Dlouhodobé užívání antipsychotik je spojeno s tardivní dyskinezí. V současné době není pro tuto poruchu uspokojivá léčba. Několik randomizovaných studií však naznačilo, že vitamin E může tardivní dyskinezi zlepšit.

Tato čínská studie byla podniknuta k hodnocení účinků vitaminu E v léčbě tardivní dyskineze. Autoři prohledali internetové databáze se vztahem k randomizovaným kontrolním studiím. Celkem 21 studií včetně 854 pacientů s tardivní dyskinezí bylo zahrnuto do této metaanalýzy: Za primární výsledek považovalo 18 studií výsledek hodnocení na škále AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale).

Po léčbě vitaminem E byl pozorován pokles o 2,36 (95% CI –3,27 až –1,45) na AIMS v porovnání s kontrolní skupinou.

Podle autorů vitamin E může nabídnout nový způsob léčby pro tardivní dys­ki­ne­zi.   

Zdroj: Xu H, Qin H, Chen S et al. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia: a meta‑analysis. Int Clin Psychopharmacol. 2022;37(2):60–66.

Nové atypické antipsychotikum cariprazin

Cariprazin je po aripiprazolu a brexpiprazolu třetí dostupný částečný agonista dopaminu. Tento článek australských autorů má za cíl posoudit vlastnosti, důkazy a pravděpodobné místo cariprazinu v klinice.

Cariprazin je parciální agonista s vysokou afinitou k dopaminovým receptorům D2 a D3, částečným agonismem k serotoninovým receptorům 1a, s mírným antagonismem k serotoninovým receptorům 2a a histaminovému receptoru H1. Nepůsobí anticholinergně. Je rychle absorbován, neovlivňuje ho jídlo, dosahuje vrcholu plazmatické koncentrace za čtyři až osm hodin a má vysokou biologickou dostupnost. Poločas rozpadu cariprazinu a jeho metabolitů je dlouhý (7–8 dní). Ustálený stav se objeví za čtyři až osm týdnů. Je metabolizován v játrech přes enzymy 3A4 v kontextu cytochromu P450.

Cariprazin je účinné antipsychotikum u akutní schizofrenie jak v krátkých, tak delších placebem kontrolovaných studiích. Zdá se, že cariprazin má drobné výhody u negativních příznaků schizofrenie. Cariprazin není zatím schválen pro bipolární poruchu, je však účinný u mánie a smíšených stavů, ale vyžaduje pak dávky vyšší, než jsou současná doporučená maxima.

Cariprazin působí akatizii více než aripiprazol nebo brexpiprazol, ale méně vyvolává nespavost, zvýšení tělesné hmotnosti a tlumení. Rizika pro hyperprolaktinémii a prodloužení intervalu QTc na EKG jsou nízká.

Cariprazin je další „metabolicky přátelské“ antipsychotikum pro léčbu schizofrenie s výhodami pro pacienty s negativními příznaky, poruchami nálady a problémy s dodržováním léčby.

Zdroj: Hope J, Keks NA. Cariprazine: A new partial dopamine agonist with a familiar profile. Australas Psychiatry. 2022;30(3):382–385.

Riziko srdeční zástavy u uživatelů (některých) antidepresiv

Bylo referováno o sporných výsledcích ohledně spojitosti mezi užíváním antidepresiv a rizikem zástavy srdce mimo nemocnici (OHCA – out‑of‑hospital cardiac arrest). Tým kardiologů, farmakologů a psychiatrů z Dánska a Nizozemska zkoumal, zda užívání antidepresiv je spojeno s OHCA.

Autoři provedli celonárodní případovou kontrolovanou studii, aby zhodnotili spojitost jednotlivých antidepresiv v rámci lékových tříd s rizikem OHCA. Případy byly definovány jako OHCA z předpokládaných srdečních příčin. Autoři také odděleně studovali antidepresiva schopná (ne)blokovat sodíkový nebo draslíkový kanál.

Během doby trvání studie (2001–2015) autoři pozorovali 10 987 případů OHCA a zjistili zvýšený poměr OHCA pro vysokou dávku citalopramu (nad 20 mg) a vysokou dávku escitalopramu (nad 10 mg) – 46, resp. 43 procent – mezi selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a pro vysokou dávku mirtazapinu (nad 30 mg, 59 %) mezi inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu nebo noradrenergními a specifickými serotoninovými antidepresivy. Mezi tricyklickými antidepresivy (referenční lék amitriptylin) nebyl žádný lék spojený s významně zvýšeným poměrem OHCA. Ten byl nalezen pro antidepresiva se známou schopností blokovat draslíkový kanál (14 %), ale ne pro antidepresiva schopná blokovat sodíkový kanál. Citalopram, ačkoli ne statisticky významně, a mirtazapin byly spojeny se zvýšeným poměrem OHCA u pacientů bez srdeční choroby a kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Nálezy autorů naznačují, že musí být zvážena pečlivá titrace dávky citalopramu, escitalopramu a mirtazapinu z důvodu lékové bezpečnosti. 

Zdroj: Eroglu TE, Barcella CA, Gerds TA et al. Risk of out‑of‑hospital cardiac arrest in antidepressant drug users. Br J Clin Pharmacol. 2022;88(7):3162–3171.

Sdílejte článek

Doporučené