Přeskočit na obsah

Krátce

Výsledky dlouhodobého sledování programu prevence diabetu

Do studie Diabetes prevention program bylo v prvních letech 21. století zařazeno 3 200 dospělých průměrného věku 51 let s prediabetem a obezitou. Byli randomizováni k intenzivní intervenci životního stylu, metforminu nebo placebu. Po ukončení randomizované studie většina účastníků pokračovala v dlouhodobé sledovací fázi, během níž ti ze skupiny s metforminem nadále dostávali metformin a těm ze skupiny s životním stylem byla nabídnuta další „posilovací“ sezení. Autoři po mediánu sledování 21 let zhodnotili mortalitu pacientů. Ukázalo se, že úmrtnost související s KV chorobami nebo malignitami a celková úmrtnost se mezi skupinami nelišila, byla asi 14 procent v každé skupině. Studie naznačuje, že intervence, které oddálí přechod z prediabetu do diabetu, tedy kategorie rozlišené podle poněkud arbitrárních prahových hodnot laboratorních testů, nejsou pro snížení úmrtnosti dostatečné. Podle výsledků publikovaných v roce 2002 měli účastníci ve skupinách s životním stylem a metforminem významně nižší pravděpodobnost, že po třech letech splní glykemická kritéria pro diabetes. Po 21 letech byla prevalence diabetu 53 procent, 55 procent a 60 procent ve skupinách s životním stylem, metforminem a placebem. Absence přísné randomizace během tohoto prodlouženého sledování je zřejmým omezením při interpretaci výsledků. Přesto je možné, že tyto výsledky oslabují argumenty pro předepisování metforminu pacientům s prediabetem.

Zdroj: Lee CG et al. Effect of metformin and lifestyle interventions on mortality in the diabetes prevention program and diabetes prevention program outcomes study. Diabetes Care 2021 Dec;44:2775.

Léčba bolestivé osteoartrózy kolenních a kyčelních kloubů

Reakce pacientů na farmakologickou léčbu bolestivé osteoartrózy kolenního a kyčelního kloubu jsou nepředvídatelné. V nové metaanalýze téměř 200 randomizovaných studií, z nichž každá zahrnovala nejméně 100 účastníků, vědci zkoumali účinnost a bezpečnost nesteroidních protizánětlivých léků, opioidů a paracetamolu u pacientů s OA kolenního a kyčelního kloubu. Většina studií trvala šest měsíců nebo kratší dobu. Diklofenak v dávce 150 mg denně snížil bolest o více než autory stanovený minimální klinicky významný rozdíl. Lokální diklofenak měl vysokou pravděpodobnost klinicky významného snížení bolesti u OA kolenního kloubu; pro OA kyčelního kloubu nebyly k dispozici žádné údaje. Opioidy a paracetamol měly méně než 50% šanci dosažení klinicky významného snížení bolesti. Riziko nežádoucích účinků bylo u opioidů a perorálních NSA vysoké. U lokálních NSA nebyly zaznamenány žádné významné bezpečnostní problémy. Mnohá z těchto zjištění pravděpodobně odpovídají zkušenostem běžného lékaře. Zdá se, že lokální diklofenak nabízí u OA kolenního kloubu nejlepší poměr mezi přínosem a riziky.

Zdroj: da Costa BR et al. Effectiveness and safety of non‑steroidal anti‑inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: Network meta‑analysis. BMJ 2021 Oct 12;375:n2321.

NOAC versus warfarin u nejstarších pacientů s fibrilací síní

Nově publikovaná observační studie prokázala konzistentní přínos přímých perorálních antikoagulancií, NOAC, oproti warfarinu u pacientů s fibrilací síní po cévní mozkové příhodě, ať už byli mladší 85 let, nebo starší. Studie z reálné praxe se snažila zmapovat efekt antikoagulancií zejména u subpopulace velmi starých nemocných, protože ti bývali vyřazováni z klinických studií nebo byli zastoupeni v malých počtech. Někteří lékaři se navíc u starých pacientů zdráhají používat NOAC kvůli obavám o bezpečnost a načasování po iktu, křehkosti a pádům nebo změněné farmakokinetice. Studie pracovala s daty od téměř 6 000 osob s nedávnou iCMP nebo TIA a nevalvulární fibrilací síní léčených buď NOAC, nebo warfarinem, 23 procent bylo starších 85 let. Během téměř 7 000 pacientoroků sledování byl primární složený výsledný ukazatel (recidiva cévní mozkové příhody, intrakraniální krvácení nebo úmrtí ze všech příčin) nižší u NOAC než u warfarinu u osob mladších i starších 85 let. Na rozdíl od klíčových kohort klinických studií, kde nejvýše pět procent pacientů bylo ve věku ≥ 85 let, v této observační kohortě bylo 23 procent pacientů ve věku ≥ 85 let. U přibližně 62 procent pacientů byla zahájena léčba NOAC, u zbývajících 38 procent byl použit warfarin. Tento podíl se u < 85letých oproti ≥ 85letým podstatně nelišil. Přínos NOAC oproti warfarinu se výrazně nelišil u osob < 85 let oproti osobám ≥ 85 let (HR = 0,65 pro věk ≥ 85 vs. 0,79 pro věk < 85) – toto zjištění zůstalo robustní i po úpravě na potenciální matoucí faktory.

Zdroj: Polymeris AA et al. Oral anticoagulants in the oldest old with recent stroke and atrial fibrillation. Ann Neurol 2022 Jan;91:78.

Pretomanid – jediný lék registrovaný k léčbě extenzivně rezistentní TBC

Evropská léková agentura registrovala nový přípravek k léčbě tuberkulózy (TBC). Pretomanid se tak stal jedinou léčivou látkou registrovanou v indikaci extenzivně rezistentní plicní TBC. Podle informací výrobce má být přípravek dostupný ve většině států EU včetně České republiky v rámci specifického léčebného programu nebo individuálního dovozu. Pretomanid je registrován do kombinace s bedaquilinem a linezolidem k léčbě dospělých s plicní TBC extenzivně rezistentní na léky nebo s nesnášenlivostí léčby nebo multirezistencí neodpovídající na léčbu. Dosud museli pacienti s rezistentní TBC užívat až 20 tablet denně po dobu 18 až 20 měsíců. Nový perorální trojkombinační režim se podává šest měsíců – může tak omezit zátěž léčby a zlepšit adherenci pacientů. V Evropě se extenzivně rezistentní TBC vyskytuje přibližně u 250 pacientů. Pretomanid jako nový přípravek k léčbě vzácných onemocnění může mít ve srovnání se standardní léčbou přidanou hodnotu a finanční přínos jak pro pacienty, tak pro zdravotní systémy.

Kalcium u mimonemocniční srdeční zástavy nepomáhá

Kalcium je doporučenou léčbou u vybraných pacientů se srdeční zástavou způsobenou hyperkalémií, hypokalcémií nebo předávkováním blokátory kalciových kanálů. Mohlo by být jeho použití u širší populace pacientů se srdeční zástavou prospěšné vzhledem k jeho pozitivnímu vlivu na kontraktilitu myokardu? Dánští autoři randomizovali 391 dospělých průměrného věku 68 let s mimonemocniční srdeční zástavou k jedné nebo dvěma dávkám chloridu vápenatého intravenózně nebo intraoseálně, nebo k fyziologickému roztoku. Primární cílový ukazatel, návrat spontánního oběhu, se mezi skupinami statisticky nelišil (19 % ve skupině s kalciem a 27 % ve skupině s normálním roztokem; p = 0,09), ale trend k horším výsledkům na aktivní léčbě vedl k předčasnému ukončení studie. Přežití po 30 dnech a neurologické výsledky rovněž vykazovaly na kalciu nepříznivé trendy. Podávání vápníku u neselektovaných pacientů s mimonemocniční srdeční zástavou nepřináší žádný prospěch a může vést k horším výsledkům.

Zdroj: Vallentin MF et al. Effect of intravenous or intraosseous calcium vs saline on return of spontaneous circulation in adults with out‑of‑hospital cardiac arrest: A randomized clinical trial. JAMA 2021 Dec 14;326:2268.

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…