Přeskočit na obsah

Krátce

Perorální antikoagulancia a jejich vliv na menstruaci

Podle mezinárodní, multicentrické, prospektivní studie TEAM‑VTE u žen ve věku 18–50 let, které byly léčeny perorálními antikoagulancii pro akutní žilní tromboembolismus (VTE), se u dvou ze tří žen v následujících měsících objevila abnormálně silná menstruace. Silné menstruační krvácení bylo navíc spojeno i se znatelným zhoršením kvality života, zejména u žen, které se s ním dříve nesetkaly. Do studie bylo zařazeno celkem 98 žen krátce po stanovení diagnózy VTE a zahájení léčby, avšak před dalším menstruačním cyklem. Hluboká žilní trombóza (HŽT) a plicní embolie (PE) byly diagnostikovány u 46 procent, resp. 34 procent účastnic; 20 procent mělo jak HŽT, tak PE. Nejčastějšími vyvolávajícími faktory trombózy bylo užívání perorální antikoncepce a hormonální terapie.

Podle autorů studie se abnormální děložní krvácení u žen užívajících antikoagulancia vyskytuje častěji, než se očekávalo. Jejich studie je vůbec první, která poskytuje přesné hodnocení rizika a rozsahu abnormálního menstruačního krvácení u žen užívajících antikoagulancia k léčbě VTE.

Zdroj: https://www.hematology.org/newsroom/press‑releases/2022/menstrual‑bleeding‑worsens‑after‑starting‑blood‑thinners.

FOLFOXIRI/panitumumab u kolorektálního karcinomu není lepší než FOLFOX/panitumumab

Standardní chemoterapie první linie metastazujícího kolorektálního karcinomu sestává z modifikovaného FOLFOX nebo FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo látkou cílenou na EGFR u pacientů s levostrannými primárními nádory, které jsou divokého typu RAS a nemají mutace BRAF V600E. Bylo prokázáno, že počáteční léčba třílékovým režimem FOLFOXIRI plus bevacizumab zvyšuje odpověď a přežití oproti chemoterapii dvěma léky. Italští autoři nyní provedli randomizovanou studii fáze III srovnávající dvoulékovou terapii mFOLFOX/panitumumab s třílékovou terapií mFOLFOXIRI/panitumumab u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem s divokým typem mutací RAS BRAF mutací. U 435 pacientů byl medián věku 59 let, čtyři procenta dostala předchozí adjuvantní léčbu, 47 procent mělo resekovaný primární nádor a 88 procent mělo levostranný primární nádor. Při mediánu sledování 26,5 měsíce nebyl zjištěn rozdíl v žádném léčebném výsledku mezi režimy se třemi a dvěma léky, včetně primárního cíle objektivní odpovědi, přežití bez progrese a dosažení případné R0 resekce metastatického onemocnění.

Zdroj: Rossini D et al. Upfront modified fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and irinotecan plus panitumumab versus fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin plus panitumumab for patients with RAS/BRAF wild‑type metastatic colorectal cancer: The phase III TRIPLETE study by GONO. J Clin Oncol. 2022 Sep 1;40:2878.

Výsledky neoadjuvantní chemoimunoterapie u resekabilního NSCLC

Podle výsledků studie fáze II NADIM II zlepšilo přidání nivolumabu k neoadjuvantní chemoterapii celkové přežití (OS) u pacientů s resekabilním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stadiu IIIA–IIIB. V otevřené randomizované studii bylo 57 pacientů zařazeno do neoadjuvantní léčby nivolumabem s paklitaxelem a karboplatinou po dobu tří cyklů každých 21 dní, po níž následovala operace, a 29 pacientů dostávalo stejný režim bez nivolumabu, po němž následovala operace. Pacienti ve skupině s nivolumabem s potvrzenou R0 resekcí pak dostávali adjuvantní nivolumab (480 mg každé 4 týdny) po dobu šesti měsíců. Po 24 měsících byla míra patologické kompletní odpovědi – primární výsledek – 36 procent ve skupině s chemoimunoterapií oproti sedmi procentům ve skupině s chemoterapií. Výsledky přežití byly také významně lepší u chemoimunoterapie ve srovnání s chemoterapií. Přežití bez progrese (PFS) bylo na chemoimunoterapii lepší: 67 procent oproti 53 procentům (HR 0,56) a OS bylo 85 procent oproti 65 procentům (HR 0,37). Pacienti ve skupině s chemoimunoterapií s expresí PD‑L1 ≥ 1 % měli nejvýraznější přínos pro PFS (HR 0,26). Během až pěti let sledování žádný pacient s patologickou kompletní odpovědí nezemřel ani u něj nedošlo k progresi onemocnění.

Zdroj: IASLC World Conference on Lung Cancer 2022.

Účinnost a bezpečnost profylaxe rVWF u reálné populace nemocných

Podle výsledků otevřené nerandomizované studie fáze III publikované v časopise Blood se u pacientů s von Willebrandovou chorobou, kteří dostávali profylaxi rekombinantním von Willebrandovým faktorem (rVWF), snížila roční míra krvácení (ABR) ve srovnání s léčbou na vyžádání a profylaxí s VWF získaným z plazmy (pdVWF). Cílem této 12 měsíců trvající studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost rVWF. Primárním cílem byla roční míra spontánních krvácení. V porovnání s historickou mírou ročních krvácení při léčbě na vyžádání snížila profylaktická léčba rVWF roční míru krvácení o 91 procent. U pacientů, kteří přešli z plazmatického na rVWF, se ABR snížila o 45 procent. U 85 % pacientů, kteří dříve používali léčbu na vyžádání, a u 70 % pacientů, kteří přešli z plazmatického VWF, nebyly během léčby rVWF hlášeny žádné spontánní krvácivé příhody. Nebyly hlášeny žádné bidingové nebo neutralizační protilátky proti rVWF nebo faktoru VIII.

Zdroj: Leebeek FWG, Peyvandi F, Escobar M, et al. Recombinant von Willebrand factor prophylaxis in patients with severe von Willebrand disease: phase 3 study results. Blood. 2022;140:89–98. doi: 10.1182/blood.2021014810.

Výskyt a prediktory trombotických příhod u sekundární myelofibrózy

Nová práce publikovaná v časopise Leukemia ukázala, že u pacientů se sekundární myelofibrózou (SMF) byl roční výskyt trombotických příhod (TE) 2,3 procent pacientů ročně. Rovněž uvedli, že ve své studii zaznamenali snížení rizika TE při použití cytoredukční léčby v době vývoje sekundární myelofibrózy. Žilní TE představovaly 67 procent všech TE vyskytujících se po evoluci SMF. Použití cytoredukční léčby v době vývoje SMF bylo spojeno s absolutním snížením rizika TE, které bylo odhadnuto na 3,3 procenta během tří let. Vědci vyhodnotili údaje od 1 258 pacientů se SMF zařazených do souboru dat projektu MYelofibrosis SECondary to PV and ET Collaboration (MYSEC) s cílem charakterizovat zákonitosti spojené s trombotickými příhodami (TE) u pacientů se SMF. Multivariační analýza odhalila, že použití cytoredukční terapie na počátku bylo nezávislým faktorem při predikci rizika TE ve všech cévních lokalitách poté, co došlo k vývoji SMF. Koncentrace hemoglobinu nižší než 11 g/dl byla v této analýze rovněž nezávislým prediktorem rizika TE.

Zdroj: Mora B, Gugliemelli P, Kuykendall A, et al. Prediction of thrombosis in post‑polycythemia vera and post‑essential thrombocythemia myelofibrosis: a study on 1258 patients. Leukemia. Published online August 30, 2022. doi:10.1038/s41375‑022‑01673‑3

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…