Přeskočit na obsah

Kyselina all‑trans retinová + nízké dávky rituximabu u ITP rezistentní na kortikosteroidy

Kombinovaný režim zahrnující kyselinu all‑trans retinovou (ATRA) plus nízkou dávku rituximabu byl u pacientů s primární imunitní trombocytopenií (ITP) rezistentní na kortikosteroidy nebo relabující spojen s 80% celkovou odpovědí a s 61% mírou trvalé odpovědi. Tyto výsledky, publikované v časopise Blood, naznačují, že uvedená kombinace by mohla ve srovnání s nízkou dávkou rituximabu samotného nabídnout slibný přístup k léčbě této náročné populace pacientů. Rituximab a ATRA působí synergicky na základě mechanismu dvojitého zásahu zaměřeného jak na produkci, tak na destrukci krevních destiček, což může překonat dlouhou dobu do dosažení odpovědi a zlepšit míru trvalé odpovědi u nízkých dávek rituximabu. Studie zahrnula 168 pacientů s ITP rezistentní na kortikosteroidy nebo s relabující ITP. Pacienti ze sedmi terciárních lékařských center v Číně byli náhodně zařazeni buď do kombinace ATRA a nízké dávky rituximabu (n = 112), nebo do monoterapie nízkou dávkou rituximabu (n = 56). Rituximab byl podáván ve fixní dávce 100 mg týdně šest týdnů. V rameni s kombinací byla ATRA podávána v dávce 20 mg/m2 denně celkem 12 týdnů. Kombinovaná léčba trvala 12 týdnů, monoterapie šest týdnů. Nejčastěji hlášené nežádoucí příhody v kombinovaném rameni: suchá kůže (40,2 %) a bolest hlavy nebo závratě (18,8 %). V rameni s monoterapií: horečka (21,4 %) a infekce horních cest dýchacích (14,3 %).

Zdroj: Wu Y, Liu H, Zeng QZ et al. All‑trans retinoic acid plus low‑dose rituximab vs low‑dose rituximab in corticosteroid‑resistant or relapsed ITP [published online ahead of print, 2021 Oct 19]. Blood. doi: 10.1182/blood.2021013393.

Sdílejte článek

Doporučené