Přeskočit na obsah

Kyselina all‑trans retinová + nízké dávky rituximabu u ITP rezistentní na kortikosteroidy

Kombinovaný režim zahrnující kyselinu all‑trans retinovou (ATRA) plus nízkou dávku rituximabu byl u pacientů s primární imunitní trombocytopenií (ITP) rezistentní na kortikosteroidy nebo relabující spojen s 80% celkovou odpovědí a s 61% mírou trvalé odpovědi. Tyto výsledky, publikované v časopise Blood, naznačují, že uvedená kombinace by mohla ve srovnání s nízkou dávkou rituximabu samotného nabídnout slibný přístup k léčbě této náročné populace pacientů. Rituximab a ATRA působí synergicky na základě mechanismu dvojitého zásahu zaměřeného jak na produkci, tak na destrukci krevních destiček, což může překonat dlouhou dobu do dosažení odpovědi a zlepšit míru trvalé odpovědi u nízkých dávek rituximabu. Studie zahrnula 168 pacientů s ITP rezistentní na kortikosteroidy nebo s relabující ITP. Pacienti ze sedmi terciárních lékařských center v Číně byli náhodně zařazeni buď do kombinace ATRA a nízké dávky rituximabu (n = 112), nebo do monoterapie nízkou dávkou rituximabu (n = 56). Rituximab byl podáván ve fixní dávce 100 mg týdně šest týdnů. V rameni s kombinací byla ATRA podávána v dávce 20 mg/m2 denně celkem 12 týdnů. Kombinovaná léčba trvala 12 týdnů, monoterapie šest týdnů. Nejčastěji hlášené nežádoucí příhody v kombinovaném rameni: suchá kůže (40,2 %) a bolest hlavy nebo závratě (18,8 %). V rameni s monoterapií: horečka (21,4 %) a infekce horních cest dýchacích (14,3 %).

Zdroj: Wu Y, Liu H, Zeng QZ et al. All‑trans retinoic acid plus low‑dose rituximab vs low‑dose rituximab in corticosteroid‑resistant or relapsed ITP [published online ahead of print, 2021 Oct 19]. Blood. doi: 10.1182/blood.2021013393.

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…