Přeskočit na obsah

Láska jako trám

Emoční doprovod intenzivní romantické lásky, jejímiž synonymy jsou láska vášnivá, obsedantní, akutní zamilovanost, charakterizuje euforie, soustředěná pozornost na milovaného jedince, nutkavé uvažování o objektu lásky, citová závislost, touha po emoční jednotě s milovaným jedincem, pocit přílivu energie, intenzivní potřeba získat právo tohoto člověka, jemuž dáváme přednost.

Z fyziologických, psychologických i behaviorálních znaků akutní romantické lásky plyne, že jejím neurobiologickým podkladem je činnost systému odměny a motivace, zvláště jeho dopaminergní složky.

Z toho plyne předpověď:

akutní romantickou lásku by měla reprezentovat činnost podkorových oblastí systému odměny, zejména area tegmentalis ventralis (VTA) středního mozku a ventrálního striata, tj. nc. accumbens.

Chování akutně romanticky zamilovaných lidí se totiž podobá intoxikaci kokainem: nápadná energie, nespavost, pokles chuti k jídlu. Jak VTA, tak ventrální striatum/nc. accumbens a kůru pod rostrum corporis callosi aktivují druhotné odměny, například peníze nebo čokoláda.

Testování předpovědi bylo provedeno funkční magnetickou rezonancí. Experimentu se účastnilo 10 žen a 7 mužů ve věkovém rozmezí 18 až 26 let, kteří prohlásili, že jsou akutně zamilovaní. Délka jejich vztahu trvala od jednoho do 17 měsíců. Účastníci studie se dívali na fotografie lidí, které milovali. Kontrolou byly fotografie vzhledem a věkově podobných lidí stejného pohlaví, jako byli lidé milovaní, k nimž však milující měli neutrální vztah.

Předpověď vyšla.

Pocit akutní romantické lásky odpovídal míře aktivace těch dopaminergních oblastí savčího mozku, které jsou součástí systému odměny a motivace, zejména: pravostranné ventrální tegmentální oblasti a pravostranného nc. caudatus ve střední a zadní horní oblasti. Přitom aktivace levostranné ventrální tegmentální oblasti odpovídala míře přitažlivosti pozorovaných tváří.

Aktivace přední a vnitřní oblasti pravého nc. caudatus odpovídala dotazníkovému skóre intenzity romantické vášně. 

Aktivace levostranného systému insula – putamen – globus pallidus odpovídala vrozené schopnosti prožívat afekt silněji nebo slaběji.

Romantickou lásku kromě toho doprovází snížená aktivita serotonergního systému měřená jako koncentrace serotoninového transportéru v krevních destičkách. Pokles aktivity destičkového serotoninu sice nemusí nutně odpovídat činnosti serotonergního systému mozku, nicméně antidepresiva tlumící reuptake serotoninu, čímž zvyšují koncentraci serotoninu v mozku, tlumí i romantickou lásku.

Romantická láska se spíš než za emoci považuje za motivační systém určený k tvorbě a udržování intimního vztahu s jedincem, jemuž milující dává přednost. Tomu odpovídá vysoká aktivita ventrální VTA a nc. caudatus.

Na rozdíl od primárních emocí nedoprovází akutní romantickou lásku specifický výraz ve tváři. Nepočítáme-li něžné, jemné, nádherné, prosvětlené a usměvavé ztuhnutí.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené