Přeskočit na obsah

Léčba NOAC a trombolýza pro akutní CMP

Dle nových, letošních doporučení European Stroke Organisation (ESO) by pacient léčený NOAC neměl při akutní ischemické CMP dostat intravenózní trombolýzu (IVT), pokud NOAC užil v posledních 48 hodinách. Stejně tak není dostatečná evidence pro podání nebo nepodání IVT po aplikaci antidota idarucizumabu při léčbě dabigatranem. Doporučení ESO přesto nabízejí tzv. stanovisko odborníků, podle něhož 7/9 expertů navrhuje IVT u pacientů užívajících NOAC v posledních 48 hodinách, pokud mají anti‑Xa < 0,5 U/ml nebo trombinový čas < 60 s. Celkem 8/9 expertů navrhuje u pacientů užívajících dabigatran v posledních 48 hodinách podání kombinace idarucizumabu s IVT oproti nepodání této kombinace. A všech devět odborníků navrhuje u pacientů užívajících inhibitory faktoru Xa v posledních 48 hodinách nepodání IVT oproti podání kombinace andexanetu a IVT. Co se týče podání antidota idarucizumabu společně s trombolýzou u pacientů na dabigatranu, ČR už má data z reálné klinické praxe (Šaňák et al., J Stroke Cerebrovasc Dis 2018) – potvrdilo se, že antidotum je účinné a neutralizuje účinek dabigatranu do několika málo desítek vteřin. Trombolýza byla u těchto pacientů bezpečná a klinicky účinná. Doporučení Cerebrovaskulární sekce ČNS z roku 2021 uvádějí: Pokud pacient užívá dabigatran v posledních 48 hodinách, má se mu podat idarucizumab v dávce dvakrát 2,5 gramu i.v., a to jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 minut nebo jako bolusová injekce. Pak je možné provést IVT.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…