Přeskočit na obsah

Lékařská komora neví, co s reformou primární péče

Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek se vyslovil velmi ostře proti návrhu na posílení kompetencí praktických lékařů. Ostatní členy představenstva ale nepřesvědčil.Představenstvo České lékařské komory se na svém jednání na konci ledna neshodlo na jednotném postoji k návrhu reformy primární péče. Prezident komory Milan Kubek označil návrh změn za kontroverzní a pracovní skupinu, která na návrhu s ministerstvem zdravotnictví spolupracovala, za nereprezentativní.

Představenstvo nejdřív hlasovalo o návrhu stanoviska, který předložil člen představenstva, praktický lékař Petr Němeček. Nezískal dostatečnou podporu. Hlasovalo pro něj šest ze čtrnácti přítomných členů, jeden byl proti a sedm se zdrželo. Následně představenstvo hlasovalo o návrhu prezidenta Kubka, ambulantního specialisty. Pro ten hlasovali dva členové ze čtrnácti přítomných, proti pět a sedm se opět zdrželo.

Němečkův návrh byl formulován smířlivěji. „ČLK předloženou koncepci primární péče v oborech všeobecného lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost celkově neodmítá. ČLK upozorňuje, že k jednotlivým bodům bude třeba další diskuse, protože vyvolává spory zejména mezi segmentem praktických lékařů a ambulantních specialistů,“ chtěl dát do stanoviska představenstva Němeček.

Naproti tomu Kubek píše, že by návrh ekonomicky zlikvidoval část ambulantních specialistů a zhoršil kvalitu péče. „Kvalita lékařské péče se nezvýší, ale spíše klesne. Nahrazení části ambulantní specializované péče prací lékařů s nižší erudicí a menší praxí v příslušném oboru odporuje trendům moderní medicíny, jež se rozvíjí tempem, které žádný člověk již není schopen obsáhnout. Šlo by o návrat zpět,“ míní Kubek.

Jedním z kritických bodů reformy primární péče, který vadí ambulantním specialistům, je zvýhodnění úhrad pro specialisty za pacienty, kteří přijdou s doporučením praktického lékaře. Za pacienty bez doporučení by dostali nižší úhradu. Ambulantní specialisté vytýkají, že to nemohou ovlivnit. Naopak na straně pacientů s žádnou ekonomickou motivací návrh koncepce nepočítá.

Němečkův návrh se chtěl s tímto bodem vypořádat tak, že by vyslovil se systémem souhlas za předpokladu, že by rozdíl v úhradách doplácel specialistovi pacient, který dorazí bez doporučení. „ČLK souhlasí s tím, aby měl ambulantní specialista za ošetření pacienta s žádankou od praktického lékaře vyšší hodnotu bodu, nemá nic proti tomu, aby měl ambulantní specialista za vyšetření pacienta bez tohoto doporučení nižší hodnotu bodu, ale za předpokladu, že mu bude uvedený rozdíl kompenzován finanční spoluúčastí pacienta,“ navrhl Němeček. Kubek jej odmítá ostřeji.

Kubek dále nesouhlasí na rozdíl od Němečka s navrženým systémem lékařské pohotovostní služby. Ta má podle koncepce fungovat jako služba praktického lékaře na urgentním příjmu v nemocnici.

Jak Němeček, tak Kubek vyčítají ministerstvu zdravotnictví, že jim dalo na připomínkování návrhu koncepce primární péče málo času. V termínu to stihnout nešlo. „Myslím, že kdyby na to bylo víc času, na něčem bychom se shodli,“ řekl MT nejmenovaný člen představenstva.

Na reformě primární péče spolupracovali na základě memoranda podepsaného minulý rok v létě s ministerstvem zdravotnictví Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.

O návrhu reformy primární péče jednala na svém únorovém zasedání také rada Sdružení ambulantních specialistů ČR. Specialisté mají z reformy obavy. Už jejich loňský sjezd upozornil, že případný posun v kompetencích mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty by měly doprovázet změny úhrad. Lehčí pacienti, kteří by mohli do budoucna častěji zůstávat v péči praktických lékařů, se totiž zatím ambulantním specialistům mnohdy projeví v úhradách pozitivněji než ti těžší. Sdružení ambulantních specialistů pak poslalo ministerstvu zdravotnictví svoje výhrady k reformě zdravotní péče, ale jak konstatovala 7. 2. rada sdružení, ministerstvo dosud nenabídlo projednání těchto připomínek.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.