Přeskočit na obsah

Lékový registr Avastin jako součást registru CORECT shromažďující výsledky léčby metastazujícího kolorektálního ...

Lékový registr Avastin jako součást registru CORECT shromažďující výsledky léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu v klinické praxi

SOUHRN

Avastinový registr jako součást registru CORECT, zaměřeného na sledování a hodnocení výsledků biologické léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu, se věnuje hodnocení efektivity a tolerance léčby bevacizumabem v reálné klinické praxi. Data jsou pravidelně aktualizována a následně dvakrát ročně vyhodnocována. Na souboru 4 024 vložených pacientů bylo dosaženo mediánu přežití 27,1 měsíce, s mediánem doby do progrese 11,2 měsíce. Tato data jsou srovnatelná s výsledky klinických studií, což ukazuje, že v České republice jsou pacienti indikováni k této nákladné léčbě správně.

Klíčová slova: klinický registr / bevacizumab / metastazující kolorektální karcinom

SUMMARY

The Avastin registry – a part of the CORECT registry created in order to follow-up and to evaluate the results of biological treatment of metastatic colorectal carcinoma – enables clinicians to assess the effectiveness and tolerability of bevacizumab treatment in real clinical practice. The data are updated regularly and evaluated twice a year. Within the population of 4024 registered patients, median survival of 27.1 months and median time-to-progression of 11.2 months were achieved. These data are comparable with the results of clinical studies, which means that patients are being chosen adequately for this costly treatment in the Czech Republic.

Key words: clinical registry / bevacizumab / metastatic colorectal carcinoma

Bevacizumab (Avastin) je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti variantám vaskulárního endoteliálního růstového faktoru ( VEGF-A), který hraje významnou roli při regulaci angiogeneze. Zabraňuje vazbě VEGF na receptor, normalizuje strukturu a funkci cévního řečiště v nádoru, zabraňuje růstu primárního nádoru a jeho metastáz, způsobuje regresi cévní sítě nádoru a snížení intersticiálního tlaku v nádoru a zvyšuje přísun cytostatik do nádoru. Účinnost v léčbě nádorů kolorekta byla prokázána studiemi fáze III (tab. 1).

 

Efekt bevacizumabu se projevuje prodloužením jak doby do progrese, tak doby celkového přežití, zvyšuje také procento léčebných odpovědí a počet konvertovaných onemocnění z primárně inoperabilního na sekundárně operabilní metastazující onemocnění. Prospěch z léčby bevacizumabem není vázán na stav onkogenu KRAS. Není znám ani žádný jiný prediktor, který by určoval odpověď na léčbu bevacizumabem. V roce 2005 se bevacizumab dostává do klinické praxe v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu i v České republice. Léčba je soustředěna do komplexních onkologických center. Vzhledem k relativně vysokým finančním nákladům provázejícím biologickou léčbu byl pro účely monitorace účinnosti, nežádoucích účinků a také evidence objemu spotřeby této nákladné cílené léčby v běžné onkologické praxi založen klinický registr Avastin (http://avastin.registry. cz). Tento registr vede Česká onkologická společnost (ČOS) ČLS JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy univerzity a je podporován výzkumným grantem firmy Roche. Vzhledem k tomu, že plátci, tj. zdravotní pojišťovny, podmiňují úhradu biologické léčby vložením informací do lékových registrů, získáváme přehled o reálných datech v klinické praxi, a máme tak možnost srovnání těchto výsledků u výrazně vyššího počtu pacientů s výsledky např. i registrační studie.

K březnu 2012 bylo do registru Avastin vloženo 4 024 záznamů pacientů léčených bevacizumabem. Jak ukazuje obr. 1, bylo dosaženo mediánu přežití 27,1 měsíce, který je delší než medián přežití v původní registrační studii, kde bylo dosaženo 20,3 měsíce. Pravděpodobně je to v důsledku zvolené chemoterapie IFL v rámci studie, což je bolusový i.v. režim (irinotecan, fluorouracil a leucovorin). V dalších studiích fáze III při použití kontinuálních chemoterapeutických režimů na bázi irinotecanu či oxaliplatiny (FOLFIRI, FOLFOX, XELIRI, XELOX) bylo dosaženo prodloužení mediánu přežití na 26–27 měsíců, což odpovídá výsledkům, které byly dosaženy v rámci hodnocení avastinového registru. Při porovnání s výsledky retrospektivních populačních analýz a observačních studií však podobné mediány nejsou výjimkou. Například v respektovaném registru SEER ze Spojených států amerických byl medián přežití 29,3 měsíce5 pro pacienty diagnostikované v letech 2004–2006, v kanadském registru byl medián přežití 26 měsíců u pacientů mladších 70 let, také subanalýza observační studie BRiTE ze Spojených států amerických ukázala medián přežití 28 měsíců u pacientů mladších než 65 let. Medián doby do progrese onemocnění znázorňuje obr. 2.

Opět při srovnání tohoto parametru s registrační studií a výsledky dalších klinických studií uvedených v tabulce 1 dosažený výsledek doby do progrese,2 měsíce převyšuje výsledky z klinických studií. Kromě výsledků efektivity léčby ukazují sbíraná data v rámci registru řadu dalších parametrů. Průměrný věk léčených pacientů je 60 let, s mediánem 61 let. Celkově 68 % pacientů je mladších než 65 let. Většina pacientů obdržela kombinovanou chemoterapii s bevacizumabem – v první linii léčby metastazujícího onemocnění 87,2 %, ve druhé linii 9,8 %. Nejčastější chemoterapie použitá v kombinaci s bevacizumabem byla na bázi oxaliplatiny – FOLFOX4 33 % a XELOX 30 %. Tato kombinace umožňuje následné podání chemoterapie na bázi irinotecanu (FOLFIRI) a u pacientů s divokým genem (wild type) KRAS i v kombinaci s cetuximabem. Alternativně lze u pacientů s divokým genem KRAS použít anti-EGFR terapii až ve třetí linii léčby (monoterapii panitumumabem). Nicméně s každou linií léčby klesá pravděpodobnost léčebné odpovědi a eventuální navození konverze v operabilní onemocnění. Další cenné údaje jsou informace o nežádoucích účincích léčby bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií. Většina pacientů (87,7 %) v průběhu léčby nezaznamenala nežádoucí účinky, u zbývajících 12,3 % pacientů byla pozorována hypertenze (3,8 %), tromboembolie (2,8 %), proteinurie (1,9 %). Obávaná perforace gastrointestinálního traktu byla pozorována v 0,2 % případů. V minulém roce byla data jednotlivých lékových registrů (Avastin, Erbitux) sdružena do nově vzniklého registru CORECT, který sbírá epidemiologická data pacientů léčených pro metastazující kolorektální karcinom biologickou léčbou. Kromě přípravků sledovaných dříve monitoruje registr CORECT léčbu dalším z nově dostupných cílených přípravků, kterým je panitumumab (Vectibix). V případě schválení úhrady dalších léčiv pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do registru CORECT jednoduše začlenit. Závěrem chceme zdůraznit velký přínos těchto registrů zaznamenávajících klinické zkušenosti s touto nákladnou léčbou, umožňujících vyhodnocení a srovnání s výsledky klinických studií, v jejichž světle vyznívá, že léčba bevacizumabem je v podmínkách České republiky indikována správně.

LITERATURA

1. Hicklin DJ, Ellis LM. Role of the vascular endothelial growth factor pathway in tumor growth and angiogenesis. J Clin Oncol 2005;23:1011–1027.

2. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004;350:2335–2342.

3. Hochster HS, Hart LL, Ramanathan RK, et al. Safety and efficacy of oxaliplatin and fluoropyrimidine regimens with or without bevacizumab as first-line treatment of metastatic colorectal cancer: results of the TREE Study. J Clin Oncol 2008;26:3523–3529.

4. Fuchs CS, Marshall J, Barrueco J, et al. Randomized, controlled trial of irinotecan plus infusional, bolus, or oral fluoropyrimidines in first-line treatment of metastatic colorectal cancer: updated results from the BICC-C study. J Clin Oncol 2008;26:689–690.

5. Kopetz S, et al. Improved survival in metastatic colorectal cancer is associated with adoption of hepatic resection and improved chemotherapy. J Clin Oncol 2009;27: 3677–3683.

6. Renouf DJ, Lim HJ, Speers C, et al. survival for metastatic colorectal cancer in the bevacizumab era: A population-based analysis. Clinical Colorectal Cancer 2011; 10:97–101.

7. Kozloff M, Yood MU, Berlin J, et al. Clinical outcomes associated with bevacizumab-containing treatment of metastatic colorectal cancer: the BRiTE observational cohort study. Oncologist 2009;14:862–870.

 

Medicína po promoci     MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek

Zdroj: Medicína po promoci

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…