Přeskočit na obsah

Maligní melanom – stručný průvodce prevencí, diagnostikou a léčbou

image2

Být opálený bývalo často používáno za rovnocenné jako „být zdravý“. Tento názor již dávno neplatí. S častějším pobytem na slunci nejen pleť stárne, ale je i větší riziko výskytu zhoubného melanomu.

Pozornost malignímu melanomu je věnována nejen u nás, ale i v celé Evropě. Co nás vede ke zvýšené pozornosti k tomuto nepříliš četnému novotvaru? Jsou to tato čísla:

  • Incidence melanomu v dlouhodobém časovém trendu výrazně narůstá. V roce 2021 bylo toto onemocnění šestým nejčastějším novotvarem. V tém­že roce bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 2 527 případů, což bylo o 4,9 procenta více než v roce předchozím.
  • Úmrtnost na toto onemocnění je i přes výrazně rostoucí incidenci v dlouhodobém časovém trendu stabilní. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz osmnáctou nejčastější příčinou úmrtí v roce 2021, zemřelo na ně 386 osob (viz graf).
  • Prevalence zhoubného melanomu kůže setrvale výrazně roste. K 31. 12. 2021 žilo v ČR s tímto onemocněním 33 074 osob. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl počet žijících osob s touto diagnózou o 2,7 procenta.

Vzhledem k věkovému složení se maligní melanom vyskytuje napříč téměř všemi věkovými skupinami, nejvyšší zastoupení je patrné pro věk 60 až 79 let. Melanom patří mezi velmi agresivní nádory, jelikož má tendenci velmi rychle metastazovat. Nejčastěji se nachází na kůži, ale nejsou vzácností případy, kdy se objeví v oku či na sliznici. Pokud se nezachytí včas, léčba už nemusí být účinná.

Prevence je tudíž v tomto případě bez nadsázky životně důležitá. K preventivním opatřením patří ochrana kůže před častým a nadměrným sluněním a pravidelné vyšetření povrchu těla včetně provádění tzv. samovyšetření, kdy je doporučeno znát stav a vzhled své pokožky – znamének. Při každé změně vzhledu je nutno urychleně navštívit ošetřujícího kožního lékaře. Důležitým faktorem prevence je také vyhýbat se mechanickému dráždění znamének ostrým okrajem oděvu, např. límcem košile, spodního prádla, okrajem ponožky, ostrým okrajem bot. Platí tedy pravidlo, že čím dříve člověk k lékaři s podezřelým znaménkem přijde, tím větší má šanci na uzdravení.

Při realizaci preventivního, diagnostického a terapeutického procesu je zcela nezbytná edukace pacienta, který potřebuje mimo jiné získat informace o rozsahu nemoci, dostupné léčbě, nežádoucích účincích léčby, pravděpodobnosti vyléčení a své prognóze. Tyto informace mu mohou pomoci překonat velmi vážné a náročné období. V dnešní době se nabízí široké spektrum možností, jak získat informace o svém onemocnění. Nezastupitelné místo má bezprostřední komunikace přímo v ordinaci s lékařem, sestrou, ale i ostatními odborníky. Doplňující informace je možné získat pomocí internetu, tištěných edukačních materiálů, časopisů i odborné literatury. Hlavním cílem je správně edukovaný pacient zbavený předsudků, strachu a úzkosti, s aktivním přístupem k prevenci a léčbě nemoci.

Důležitost časného záchytu onemocnění umocňuje i rozvoj terapeutických možností. Jedním z výrazných trendů současné onkologie je posun inovativní terapie do stále časnějších fází onemocnění. Více než kde jinde to platí u maligního melanomu. Zde byla donedávna adjuvantní cílená léčba nebo imunoterapie vyhrazena pro pacienty ve stadiu III. Novější evidence ukázala, že pacienti ve stadiu IIB a IIC jsou k rekurenci onemocnění srovnatelně rizikoví a také oni z adjuvantní léčby významně profitují. Léčbou volby je pro ně imunoterapie zacílená na kontrolní bod imunitní reakce PD‑1. I v České republice je nyní pro toto stadium imunoterapie dostupná, a to prostřednictvím inhibitoru PD‑1 pembrolizumabu. Z hlediska optimalizace cesty pacienta systémem je proto nyní důležité, aby se i nemocní ve stadiu IIB a IIC dostávali neprodleně do komplexního onkologického centra, kde je možné tuto terapii podat.

K věci:

Společnost MSD podpořila vydání edukační brožury „MALIGNÍ MELANOM – stručný průvodce prevencí, diagnostikou a léčbou“,která provede pacienty trpící maligním melanomem všemi aspekty tohoto onemocnění ve srozumitelné a komplexní formě.

Sdílejte článek

Doporučené