Přeskočit na obsah

Metformin může mít u žen při COVID‑19 preventivní vliv na redukci mortality

Mezi léky, u nichž se diskutuje o možné modifikaci průběhu onemocnění COVID‑19, patří i metformin. Na jeho potenciál se zaměřila práce publikovaná recentně v časopise Lancet Healthy Longevity. Šlo o retrospektivní kohortovou analýzu dat od 6 250 pacientů z americké pojišťovenské databáze UnitedHealth Group. Soubor tvořili obézní jedinci a diabetici 2. typu, kteří byli hospitalizováni s COVID‑19 a měli pozitivní PCR test. Do nemocnice byli přijati v prvním pololetí roku 2020. Primárním cílovým ukazatelem bylo úmrtí na COVID‑19 v nemocnici. Nezávislou proměnnou bylo užívání metforminu alespoň po dobu 90 dní v období jednoho roku před hospitalizací. Takto metformin užívalo 2 333 probandů.

Při analýze bylo mimo jiné použito tzv. propensity skóre, kdy každému jedinci s metforminen v lékové anamnéze byl přiřazen protějšek s podobnými klinickými charakteristikami, který metformin neužíval.

Při tomto hodnocení byl metformin asociován se signifikantně nižší mortalitou u žen – poměr rizik (HR) 0,760, p = 0,021. Podobného výsledku bylo dosaženo i při využití jiných analytických postupů. Podle autorů studie je pro lepší pochopení kauzality nutné provést prospektivní klinické hodnocení. Pokud by se závěr studie prokázal, metformin by měl být u nemocných s COVID‑19 šířeji využíván, neboť jde o lék s dobrým bezpečnostním profilem a finančně nenáročný. To, že se preventivní efekt tohoto základního antidiabetika neprojevil u mužů, může být dáno i tím, že samotné mužské pohlaví je z hlediska závažnosti průběhu COVID‑19 významný negativní prognostický faktor. Autoři připomínají i jiné studie, kde se profit z podávání metforminu lišil podle pohlaví. Například mortalitu u kolorektálního karcinomu lék snižoval opět jen u žen.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené