Přeskočit na obsah

Methylfenidát zlepšuje příznaky apatie u Alzheimerovy choroby

Ačkoli bylo studováno mnoho způsobů léčby agitovanosti u pacientů s Alzheimerovou chorobou, méně pozornosti bylo věnováno apatii, která je častým raným a trvalým faktorem přispívajícím k zátěži pečovatelů a celkové dysfunkci pacienta. V nové multicentrické studii bylo 200 pacientů s Alzheimerovou chorobou, mírnou až středně těžkou kognitivní poruchou a značnou apatií (80 % z nich dostávalo léky proti demenci) randomizováno k podávání buď stimulantu methylfenidátu v dávce 10 mg dvakrát denně, nebo placeba. Během šesti měsíců léčby bylo zlepšení skóre apatie významně větší u methylfenidátu než u placeba; největší přínos byl pozorován během prvních 100 dnů. Po šesti měsících byl podíl pacientů bez apatie v obou skupinách 27 procent a 13 procent. Mezi skupinami však nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly v měřeních poznávacích schopností, kvality života ani v zástupném měřítku zátěže pro pečovatele. Methylfenidát nemá nežádoucí účinky a mírně zlepšuje příznaky apatie u pacientů s Alzheimerovou chorobou, ale neovlivňuje jejich funkci ani kvalitu života. Tato zjištění se shodují s výsledky nedávných studií dokumentujících příznivé účinky augmentace citalopramu methylfenidátem u starších pacientů s depresí. Užívání methylfenidátu při apatii se zdá být rozumné, ale mělo by být individuálně posouzeno, zda přínosy převažují nad riziky (např. nedávná retrospektivní studie naznačila nadměrný výskyt nežádoucích kardiovaskulárních příhod – J Am Board Fam Med 2021).

Zdroj: Mintzer J et al. Effect of methylphenidate on apathy in patients with Alzheimer disease: The ADMET 2 randomized clinical trial. JAMA Neurol 2021 Nov; 78:1324.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.