Přeskočit na obsah

Na ředitelku SÚKL čeká hodně práce, očekávání jsou velká

Státní tajemník ministerstva Ivo Beneda ji vyřadil a výběrové řízení zrušil. Přestože byla Storová zástupkyní ředitele SÚKL, nebyla podle něj představeným podle služebního zákona, a proto se prý nemohla do tendru přihlásit. Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký na základě stížnosti Mgr. Storové zrušil usnesení státního tajemníka a konkurz pokračoval. Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch jmenování Mgr. Storové uvítal s tím, že je odbornicí na svém místě, farmacii se věnuje přes 20 let, v SÚKL působila ve vedoucí pozici téměř čtyři roky a lékovou agendu zná velmi dobře.

Zeptali jsme se lékárníků, zdravotních pojišťoven, výrobců léků a lékařů:

S jakými pocity jste přijal zprávu o (dlouho blokovaném) jmenování Mgr. Ireny Storové ředitelkou SÚKL (Očekáváte změny v rychlosti schvalování přípravků pro český trh a příliv nových léků, rozvolnění preskripčních omezení, rozvoj ePreskripce atd.?)

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory

Jmenování nové ředitelky SÚKL bylo dle opakovaných vyjádření ministra zdravotnictví jen otázkou času, a proto není žádným překvapením. Česká lékárnická komora má samozřejmě velký zájem na oboustranné spolupráci. Jako přínos vnímáme hlavně to, že vzhledem ke své dlouholeté praxi v nemocniční lékárně zná Mgr. Storová dobře lékárenský terén, rozumí náročnému provozu i veškerým úskalím lékárenské péče.

Od nového vedení bychom přivítali především omezení neúměrně narůstající administrativy lékáren a dále podporu požadavku lékáren na financování nových povinností spojených s implementací tzv. protipadělkové směrnice. Kontroly SÚKL by měly být kratší, aby co nejméně narušovaly provoz lékáren a měly by být zaměřeny spíše edukativně - není umění rozdávat vysoké až likvidační pokuty (oproti jiným odvětvím) za marginální prohřešky.

Naopak podporujeme to, aby se SÚKL více a přísněji zaměřil na podnikavce, kteří například zneužívají některé lékárny k nelegálním reexportům. V této souvislosti považujeme za nutnou změnu legislativy tak, abychom se konkrétně dozvěděli, která firma a jaké léky skutečně vyváží z ČR do zahraničí, v důsledku čehož pak tyto léky chybějí českým pacientům. Je také nutné co nejdříve dopracovat systém ePreskripce a zavést lékový záznam pacienta.

Dále ze strany SÚKL doufáme v podporu našich priorit, které potřebujeme promítnout do nové legislativy. Jde o nastavení podmínek pro otevření nové lékárny, principiální změny v odměňování lékárenské péče, nebo předvídatelnost a stabilizaci spoluúčasti pacientů u léků na předpis. Dle zpětné vazby od pacientů víme, že by zároveň uvítali možnost výdeje „centrových“ léků, které užívají samostatně ve svém domácím prostředí, v lékárně v blízkosti jejich bydliště či pracoviště.

Ing. Zdeněk Kabátek
ústřední ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

VZP vnímá spolupráci se SÚKL jako zcela zásadní pro řízení nákladů v oblasti léčiv. Paní Irenu Storovou znám osobně a považuju ji za schopnou manažerku a odbornici v dané oblasti. Jsem přesvědčen, že její jmenování bude bezesporu přínosem nejen pro SÚKL, ale také pro další růst efektivity spolupráce s VZP. Přeju jí mnoho úspěchů a těším se na naše společná pracovní setkávání.

Mgr Martin Mátl
výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem

V první řadě bych chtěl paní Mgr. Ireně Storové jménem České asociace farmaceutických firem blahopřát a popřát v její v nové funkci mnoho pracovních a osobních úspěchů. Z pohledu asociace je pro tak významnou instituci dobrou zprávou, že skončilo období nejistoty. Obzvláště v době, ve které se SÚKL bude muset vypořádat s řadou významných změn. Například povinná elektronická preskripce má za sebou teprve první půlrok, a přitom ji v brzké době čeká rozšíření o pacientský záznam. Od ledna příštího roku se bude muset SÚKL vypořádat s novou agendou určování úhrad zdravotnických prostředků a od února dojde ke spuštění ostrého provozu opatření proti padělaným léčivům. Téměř ve stejném období opustí Velká Británie EU, což znamená pro oblast regulací léčivých přípravků neuvěřitelnou zátěž. Pod trvalým tlakem zůstává agenda stanovování cen a úhrad léčiv a také činnost sekce zdravotnických prostředků.

Personální změnou na pozici ředitele můžeme sice očekávat rychlejší změny probíhajících procesů, ale ty se řídí na druhé straně legislativou a jsou velmi složité. Pozitivně vnímám otevřenou komunikaci paní ředitelky. A také očekávám, že Mgr. Irena Storová se bude snažit zajistit dobrou komunikaci mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví, která je nezbytná pro dobré fungování obou institucí.

PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm a.s.

Obvykle se nevyjadřuji ke jmenování kohokoliv do jakékoliv funkce, natož k mým očekáváním plynoucím z takového jmenování. Tentokrát udělám výjimku. Jmenování paní Mgr. Ireny Storové, MHA, jsem přijal s nadějí. Mohla by se z titulu své funkce zasadit nejen o zvýšení rychlosti správních řízení a plnění zákonných lhůt, změny v posuzování podmínek úhrady a rozvoj e-preskripce, ale současně by se mohla pokusit o potřebné změny v oblasti obecných principů regulace cen a úhrad v ČR. Takové změny by byly potřebné nejen z důvodu nedávného nálezu Ústavního soudu v kause antiandrogeny a nedávného rozsudku Městského soudu v Praze v kause Insuman, ale z řady dalších důvodů (zjednodušení procesu stanovování cen a úhrad, a tím i urychlení správních řízení, zvýšení transparence procesu, zvýšení ochoty výrobců vstupovat na trh atd.).

Mgr. Jakub Dvořáček
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Pohled AIFP na stávající situaci na SÚKL a na jmenování paní magistry Storové do funkce ředitelky je plný očekávání. Momentální stav je poměrně neutěšený a stávající situace z pohledu hodnocení a rozhodování o vstupu nových léčiv negativně ovlivňuje jak farmaceutické společnosti, tak následně dostupnost nových léčiv pro pacienty. To vytváří administrativní tlak na lékaře i zdravotnická zařízení a zároveň systém zdravotního pojištění.

Setkáváme se se stále rostoucím počtem pacientů, jejichž léčba je schvalována přes paragraf 16, který má ale být výjimečným nástrojem, ne standardní cestou úhrady inovativních léčiv.

Současný stav, kdy na posouzení a rozhodnutí u nových léčiv čekáme průměrně více jak dva roky (běžně v EU kolem 160 až 200 dnů), vede k alarmujícímu množství pacientů, kteří jsou ohroženi nedostupností standardně hrazené léčby.

Věřím, že nově jmenovaná ředitelka SÚKL bude tuto problematiku považovat za prioritní a rychle se vrátíme do normálního stavu. Držím paní ředitelce palce a přeji hodně úspěchů a energie v následujících měsících, které budou jistě nelehké.

Ing. Ladislav Friedrich
prezident Svazu zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR vítají jmenování paní Mgr. Ireny Storové do funkce ředitelky SÚKL. Již dříve jsme s paní ředitelkou spolupracovali. Navazujeme tak na období, kdy byla paní magistra pověřena řízením tohoto ústavu. Jmenováním paní ředitelka jistě získává silnější mandát pro razantnější pokrok v některých oblastech i formování pozic SÚKL se střednědobým výhledem.

Za aktuálně největší priority naší spolupráce považujeme rychlý pokrok v dalším rozvoji funkcí e-receptu. To se týká jak zvyšování kvality dat a kontrolních funkcí, ale zejména dobudování lékopisu pacientů s ohledem na možnost lékaře posoudit celkovou medikaci pacienta ještě před vlastním vystavením receptu a maximální podporu lékaři při posuzování interakcí léčiv. Zde by mohlo dojít k výraznému zkvalitnění léčby.

Výrazný nárůst činnosti SÚKL nastane vstupem úřadu do kategorizace a cenotvorby zdravotnických pomůcek. Navrženou legislativní změnu pojišťovny podporují a věřím, že i zde bude pokračovat dobrá spolupráce.

Chceme také společně s úřadem diskutovat o možných úpravách a zpřesnění zákonných nároků pojištěnců u nákladných léčivých přípravků, zejména pro vzácná onemocnění a samozřejmě i velmi zodpovědném posuzování nákladové efektivity při vstupu nových léčiv pro větší skupiny pacientů a připravovaném rozšiřování kompetencí praktických lékařů v oblasti preskripce. Zde budeme usilovat o postupné rozšiřování zmocnění a průběžné vyhodnocování praktického dopadu změn, které tato úprava přinese pro pacienty

as. MUDr. Cyril Mucha
praktický lékař, člen výboru SVL ČLS JEP a pracovní skupiny pro IT ČLS JEP

Jmenování Mgr. Storové jsem přijal – jak jinak s očekáváním. Proč takto dlouho trvalo, nevím, když bylo celkem jasné vlastně již od ledna, a navíc byla jediným kandidátem. Se SÚKL přicházíme my praktičtí lékaři do kontaktu často, v posledních letech zejména při rozvoji eReceptu a diskuzi o preskribčních omezeních (která jsou ve srovnání s ostatními státy Evropy extrémní). Na komunikaci s předchozím ředitelem PharmDr. Blahutou si nemůžeme stěžovat, byla korektní a férová. Největším problémem, který cítíme, jsou nejasnosti v kompetencích, kdy jedni úředníci (např. SÚKL) přehazují odpovědnost na jiné úředníky (např. MZČR), popř. ještě na třetí stranu (zdravotní pojišťovny) a nikdo nechce udělat žádné rozhodnutí, popř. již uzavřené dohody bez ostychu poruší s odkazem na “tu” druhou, resp. třetí stranu. Pokud by nová ředitelka (mj.) přispěla ke zprůhlednění a zprůchodnění jednání, tak aby byla efektivní, byl by to velký přínos pro celé zdravotnictví. Přeji jí hodně trpělivosti, odvahy a též šťastnou ruku při výběru spolupracovníků.

Mgr. Irena Storová, MHA, působila v managementu nemocniční lékárny v Nemocnici Na Homolce, na odboru farmacie ministerstva zdravotnictví a od roku 2014 jako zástupkyně ředitelev SÚKL. Je členkou České lékárnické komory, kde působí jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované komorou, a České farmaceutické společnosti ČLS JEP.
Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, v roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA.

Zdroj: MT

Doporučené