Přeskočit na obsah

Nebojte se evropských projektů

MT: Mohli byste nejprve zopakovat, co je obsahem 7. rámcového programu Evropské unie?

Vladimír Albrecht: Rámcový program je zásadně programem mezinárodní spolupráce, takže nemá v žádném ohledu suplovat národní výzkum. Je zaměřen na potřeby evropy jako celku a je koncipován na sedm let, pro období let 2007 až 2013. Oproti předcházejícímu 6. RP je v něm několik významných novinek. Byl vytvořen specifický program Cooperation – Spolupráce, který je zaměřen, stejně jako předchozí rámcové programy, na výzkum tematizovaný potřebami evropské společnosti. Tentokrát obsahuje deset priorit, mimo jiné i prioritu Zdraví. Témata pracovních programů RP mohou ovlivňovat uskupení průmyslových podniků, výzkumných institucí a kapitálu, tzv. technologické platformy – european Technology Platforms, kterých již v evropě několik existuje. evropská komise chce podpořit šest tzv. Společných technických iniciativ, z nichž jedna, Inovativní medicína, je zaměřena zejména na farmaceutický průmysl. Výraznou změnou proti předchozím programům je, že druhá největší částka z rozpočtu rámcového programu bude alokována na základní výzkum, tedy na specifický program Ideas – Myšlenky. Významnou větev také představuje program Capacities – Kapacity, zaměřený na společné budování a provoz evropských vědeckých infrastruktur, propojování regionů a podporu malých a středních podniků. Konečně program People – lidé je cílen na mobilitu výzkumníků.

MT: Co je obsahem vámi zmiňované priority Zdraví a jakým způsobem lze tedy využít finančních prostředků 7. rámcového programu ve prospěch české medicíny?

VA: Otázka nezní, jak využít, ale jak se vůbec do rámcového programu dostat a jak v něm uspět, protože konkurence je obrovská. Úspěšnost předložených projektů, které jsou podrobeny nejtvrdšímu hodnocení, je v mnoha oborech pouze desetiprocentní a zřídkakdy vyšší než 25 %, což je výrazně nižší podíl než u projektů ve všech národních grantových agenturách.

Judita Kinkorová: Cílem priority Zdraví je podpořit vědu, výzkum a průmysl, který se váže ke zdraví a zdravotnictví, to vše v zájmu zlepšení zdravotního stavu obyvatel evropy. Na rozdíl od praxe grantových agentur jsou témata rámcového programu předem dána v pracovních programech. Ty v krátkém abstraktu charakterizují cíle projektu, jeho průběh, formu a očekávané výstupy. Výzvy k předkládání projektů – v letošním roce budou v prioritě Zdraví dvě – specifikují, jakým způsobem bude projekt financován. Priorita Zdraví směřuje od základního výzkumu ke skutečnému cíli – vytvoření nové léčebné metody, zdravotnické techniky, medikamentu nebo přístroje. Velkou oblast tvoří výzkum chorob jak celosvětově významných, jako jsou HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie, tak i specifických pro evropskou populaci, jako například rakovina, kardiovaskulární choroby, obezita, diabetes nebo zdravotní problémy provázející stárnutí. Důraz je kladen také na koordinaci zdravotních systémů a jejich vstřícnost k pacientovi – občanovi.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 2/2007, strana B6

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené