Přeskočit na obsah

Nejen ukolébavky

Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče. Jejich mozek očekává pečující, chránící a živící hodnou matku. Jsou na ni evolučně připraveny. Vývoj příslušných neuronových sítí začal v raných druhohorách. Prostředí, do kterého přicházejí, evoluce nezná. Odehrávají se tu nečekané události, například hlasité a rytmické zvuky strojů, které je udržují při životě.

Komplikace nezralosti jsou časté. Závažné mohou být důsledky neurovývojových poruch, zejména u dětí, které přijdou na svět před 32. týdnem těhotenského věku, jichž je asi 40–50 procent ze všech předčasně narozených. Přibližně u čtvrtiny dětí, které přišly na svět dřív, než měly, se v dalším vývoji objevují poruchy pozornosti a úzkostné stavy. Jsou ohroženy vyšším rizikem výskytu poruchy pozornosti s hyperaktivitou a také onemocněními z autistického spektra a deprese. Zobrazovací metody ukazují, že vývoj mozku předčasně narozených dětí se odchyluje od vývoje mozku zralých dětí jak co do objemu některých regionů mozkové kůry a podkorových oblastí, tak co do vývoje neuronových sítí.

Na druhé straně je lidský, zejména dětský mozek vysoce plastický: zevní podněty stavějí, dostavují a přestavují jeho sítě. Toho lze využít ke zlepšení jejich stavu. Pro nezralé, stejně jako pro zralé děti je významný časný hlasový kontakt s rodiči. Dětem zlepšuje stabilitu základních funkcí. Zklidňuje srdeční a dýchací rytmus. Prohlubuje citový kontakt rodič–dítě. Rodičům tlumí úzkost. Pomáhá při budování stylu vazby, což je pro další vývoj všech dětí, nejen nezralých, zcela základní, a to na celý život.

Nezralým dětem vylepšuje stavbu a funkci mozku poslech hudby. Aby ne, zvuky, které vnímáme jako hudební, jsou slyšet v celém živém světě. Poslech hudby zlepšuje například propojení neuronové sítě, která rozlišuje podněty s větším a menším významem. A také činnost senzoricko‑motorické sítě, rozlišující smyslové podněty z povrchu těla, kostí a kloubů a určující pohyby. Dá se to dobře měřit například metodou, která určuje stavbu a funkci bílé hmoty, systémů vláken propojujících mozkové oblasti na větší vzdálenost.

Řada studií, ne všechny, doložily u nezralých dětí stabilizační vliv hudby na rytmus dýchaní a srdeční akce, na snížení počtu epizod, v jejichž průběhu děti nedýchají nebo mají srdeční akci zpomalenou. Obojí je riskantní, neboť snižuje míru zásobování mozku krví, tedy kyslíkem a energií. Přibývání na váze je rychlejší. Upravuje se jim rytmus spánkových fází.

Studie dětí narozených v 33. týdnu těhotenství ovlivňovaných osmi minutami hudby denně dalších sedm týdnů, tedy až do doby odpovídající narození zralého dítěte, ukázala vylepšená spojení. Jejich mapa říká, že poslech hudby může děti nabuzovat a snad jim být příjemný. Žádná studie neukázala, že by poslech hudby dětem jakkoli ubližoval.

Jestliže je mozek v „klidu“, ponechán sám sobě, a neovlivňují ho žádné vnější podněty, je vysoce aktivní. Funkční zobrazovací metody ukazují jeho charakteristickou klidovou činnost. Hudební podněty u nezralých dětí klidovou činnost mozku mění. Například činnost sítě významu, která rozlišuje významné podněty od nevýznamných a podle toho směruje chování, je u nezralých dětí chabější než u dětí donošených. Hudební podněty u nezralých dětí činnost významové sítě vylepšují tak, že se začne podobat činnosti donošených dětí. Ovlivnění je dlouhodobé.

Hudbou ovlivněné nezralé děti byly vyšetřeny ve věku 12 a 24 měsíců. Odpověď na podněty probouzející strach se ve věku 12 měsíců podobala odpovědi donošených dětí. Podobně tomu bylo s odpovědí na podněty probouzející zlost, ale až ve věku 24 měsíců.

O donošených dětech je známo, že si pamatují melodie, které slyšely v posledních týdnech svého nitroděložního vývoje. Rozlišují konsonantní intervaly od disonantních i hudební rytmus. Po narození rozliší řeč vlastní matky od řeči jiných žen. Starší děti rozeznávají ve vztahu k hudbě synchronní a asynchronní pohyby. V jednom roce života znají rytmus hudby svého kulturního okruhu. Z písní, které poslouchají, se učí sociální informace, hudbu si vybavují do překvapivých podrobností i po dlouhé době.

Tím se staly předmětem zájmu ukolébavky.

Ukolébavky charakterizuje pomalé tempo, jednoduchá melodie, malé výkyvy ve výšce tónů, malé výkyvy v hlasitosti. Najdete je ve všech kulturních okruzích. Ovlivní nejmenší děti ukolébavky ze zcela odlišného kulturního prostředí zpívané odlišnými jazyky?

Poznají jejich rodiče, že jde o ukolébavku?

Děti i rodiče tedy naslouchali ženským ukolébavkám zpívaným animovanými postavičkami laponštinou, v jazyce nahua, jímž mluví potomci Mayů, a také inuitským ze západní Kanady, středoamerickým, ty byly v jazyce kuna. Kromě toho poslouchali mužské ukolébavky Irokézů zpívané v jazyce čerokí, indiánské ukolébavky v jazyce hopi, ukolébavky ze samého jihu Jižní Ameriky, které se zpívají ve společnosti Ona jazykem Selk´nam, a nakonec skotské ukolébavky z tamní Vysočiny ve skotské keltštině. Kontrolou byly milostné, taneční a šamanské hojivé písně zpívané v různých pro nás exotických jazycích, například kurdštině, havajštině, v jazyce Nenetů z tundry. Všechny druhy písní byly zpívány sólovými hlasy bez doprovodných nástrojů.

Ukolébavky dětem tlumily elektrickou kožní aktivitu. Poslech ukolébavek malé děti zklidňuje, bez ohledu na to, že jsou to ukolébavky zpívané v neznámém jazyce. V porovnání s písněmi, které ukolébavkami nejsou, se dětem zpomalila srdeční akce. O výsledek ovlivnění pozornosti nejde, protože se přitom dětem zmenšují zorničky. Kdyby o něj šlo, rozšiřovaly by se jim. Na věku dětí také nezáleželo, efekt byl stejný ve věkovém rozmezí od dvou do 24 měsíců. Z toho plyne, že se rovněž nejedná o vliv zkušenosti dětí s hudbou, tedy důsledek hudebního učení. Rodiče testovaných dětí ve spektru neznámých písní v neznámých jazycích rozlišovali ukolébavky spolehlivě.

Má to háček. Experimenty tohoto druhu se provádějí nejčastěji s vysokoškoláky, obvykle studenty psychologie, v západních, vzdělaných, průmyslových, bohatých a politicky demokratických státech. Tyto země se označují akronymem WEIRD (western, educated, industrialized, rich, democratic). Jde o segment populace, a to je výběrový jev. Zevní prostředí totiž mozek utváří mohutně. Takže lidé, byť ze stejného populačního segmentu, nicméně žijící v odlišném kulturním prostředí, ho mají utvářený jinak. Objevuje se to při testování nejrozmanitějších funkcí. Dospělí Číňané, Japonci i Korejci odpovídají například při rozlišování tváří, početních úlohách, určování vlastního vztahu k mamince a jiným lidem odlišně než lidé ze západního kulturního okruhu. Rozdíly byly zjištěny i při zpracovávání vztahů jedince a skupiny, a to nejen u lidí dospělých, ale i u dětí.

Otázka tedy zní, zda je vliv ukolébavek transkulturální. Tím pádem by byl vývojově velmi starý a svědčil by pro společný všelidský původ s možnými kořeny v předlidské minulosti. Takže experiment s ukolébavkami bude, doufejme, proveden stejným způsobem v odlišných státech. Jestliže budou výsledky stejné, bude vliv ukolébavek evolučně podmíněný, univerzální transkulturální jev. Ať to dopadne jakkoli, půjde o lepší pochopení vývoje hudby a vztahu hudby a lidí.       

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…