Přeskočit na obsah

Nemocnice porušují zákoník práce. Jaké budou sankce?

Mladí lékaři se rozhodli prosadit kontroly dodržování zákoníku práce na zdravotnických pracovištích. Inspektorát práce na jejich podnět ověřil případy několika desítek konkrétních lékařů z různých nemocnic ČR, kteří byli ochotni o těchto podmínkách vypovídat. Nadřízení těchto lékařů však na ně vyvíjeli nátlak, aby své výpovědi stáhli, říká pro Medical Tribune předseda sdružení Mladých lékařů MUDr. Jiří Šedo.

Státní úřad inspekce práce (SUIP) kontroloval dodržování zákoníku práce v nemocnicích už v roce 2010. Mladí lékaři však byli se způsobem jejího provedení velmi nespokojeni, zvláště je pobouřila laxnost přístupu úřadu k celé této záležitosti. Nové vedení na ministerstvu práce a sociálních věcí vyslechlo námitky Mladých lékařů a nařídilo inspektorátu práce důslednější kontrolu.

Nová rozsáhlá kontrola Státního úřadu inspekce práce probíhala v jarních měsících roku 2011 v pěti fakultních nemocnicích v Praze a v Brně. Úřad prošetřil pracovní podmínky celkem 140 zaměstnanců, mladých lékařů v přípravě na atestaci.

Na konkrétních případech zjistil, že dochází k porušování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání lékařů na tzv. částečné úvazky. Mladí lékaři opakovaně upozorňovali na nekalou praxi, kdy fakultní nemocnice zaměstnávají lékaře na minimální úvazky (0,1 úvazku apod.), ačkoli jsou nuceni vykonávat práci v rozsahu celé pracovní doby.

V listopadu konečně MPSV zveřejnilo výsledky této kontroly. Podle MUDr. Jiřího Šeda, předsedy sdružení Mladí lékaři, lze za zvláště závažný nedostatek považovat nález, že u lékařů nebyla vedena ze zákona povinná evidence pracovní doby, což je samozřejmě osvědčený prostředek, jak zkomplikovat jakoukoli přesnou kontrolu porušování zákona.

Přestože jde zatím o první takto rozsáhlou kontrolu s konkrétními výsledky, řada nejasností zůstává. Veřejnost například nemá informace o tom, jak byla kontrola konkrétně prováděna. Dále není zřejmé, jaká byla konkrétní výše sankcí a jakým nemocnicím konkrétně byly uděleny. O podrobnější komentář k výsledkům této kontroly MT požádala předsedu sdružení Mladí lékaři.

Máte k dispozici přesné výsledky této kontroly inspektorátu?

MPSV nás informovalo o výsledcích této kontroly stručným dopisem a vydalo k tomuto i tiskovou zprávu. Na naší informační schůzce s náměstkem Machotkou z MPSV jsme sice měli možnost seznámit se blíže s podrobnou zprávou SUIP ohledně výsledků kontroly, to nás však pouze utvrdilo v našich pochybách ohledně toho, jak byla kontrola prováděna.

Byli jsme velmi nemile překvapeni například tím, že SUIP ve zprávě tvrdil, že všichni kontrolovaní zaměstnanci byli písemně informováni o výsledcích šetření v jejich konkrétním případě, což je zcela nepravdivé tvrzení – řada kolegů nám potvrdila, že informováni žádným způsobem nebyli, přesněji řečeno jsme nenašli jediného lékaře, který by tuto zprávu obdržel!

Nebudu vyjmenovávat další nesrovnalosti v této zprávě a indicie o nedůslednosti této kontroly, protože kontrola nakonec odhalila celou řadu vážných pochybení v pracovněprávní rovině a udělila sankce a nápravná opatření. Nyní žádáme přímo SUIP, aby nám poskytl informace o tom, jaká byla konkrétní výše sankcí a jakým nemocnicím konkrétně byly uděleny – odpověď bychom měli dostat začátkem února.

V tiskové zprávě ohledně výsledků kontrol SUIP uvádíte, že se lékaři ocitali pod tlakem svých nadřízených ohledně toho, jak vypovídat. Odkud o tom víte?

Toto vlastně potvrdili sami inspektoři. Ve své zprávě uvádějí, že nikdo ze zaměstnanců, u nichž probíhala kontrola, nakonec svoji výpověď v písemné podobě nestvrdil podpisem právě z obav o postih ze strany svých nadřízených – všechny výpovědi tedy nakonec proběhly v ústní podobě.

Písemná výpověď zaměstnance je sice poměrně důležitým důkazem svědčícím proti zaměstnavateli, nicméně nelze se divit obavám lékařů a já osobně mám pro tyto lékaře velké pochopení. Ostatně samo MPSV potvrdilo, že celý spis vedený k případu včetně výpovědi zaměstnance je dostupný přinejmenším v odvolacím řízení zaměstnavateli, tudíž by se lékaři reálně mohli ocitnout v situaci, kdy jim hrozila šikana jak od managementu nemocnic, tak od jejich přímých nadřízených.

Zcela konsternován jsem však následně zůstal v případě mé dobré známé – lékařky ochotné učinit cokoli včetně podpisu pod svým písemným prohlášením. Ta mě totiž informovala tom, že jí konkrétně nebyla vůbec nabídnuta možnost podepsat se pod svoji písemnou výpověď – v tom případě by ji totiž dokonce s radostí podepsala!

Co si tedy o tomto máme myslet?

Máte konkrétní informace o tom, že by vedení nemocnic vyvíjelo na mladé lékaře nějaký nátlak ohledně jejich výpovědí?

Ano. Znám se dobře osobně s některými kontrolovanými lékaři. Ti mě informovali, že ještě před rozhovorem s inspektory byli předvoláváni svými nadřízenými a ti jim jemně řečeno „doporučovali“, jak mají vypovídat – není tedy divu, že poté odmítli podepsat svoji písemnou výpověď kvůli obavám. Nicméně jistě chápete, že nemohu zveřejnit jejich jména a odmítám specifikovat, v jakých zařízeních pracují.

Inspektorát práce ve svém nálezu zároveň upozorňuje na jednu podstatnou věc. Je podle něj nutné oddělit u studentů postgraduálního studia dobu skutečného studia a výzkumné činnosti od doby, kdy tito studenti‑lékaři poskytují léčebně preventivní péči, za kterou jim náleží mzda. Jak konkrétně by podle ML měla tato změna vypadat v praxi? Na kom tato změna konkrétně závisí?

Náš právní názor se opírá o zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který jasně říká, že za součást studia v doktorském studijním programu nelze považovat výkon práce, a zaměstnanci tedy za výkon práce náleží dle Ústavy spravedlivá mzda.

Proti tomu se pochopitelně staví akademici ve fakultních nemocnicích a ministerstvo zdravotnictví, kteří samozřejmě mají mimořádný zájem na tom, aby nepřišli o ultralevnou pracovní sílu.

Stále neproběhl žádný soudní proces, který by konečně správnost právního výkladu definitivně rozhodl. SUIP se ve své zprávě o střetu těchto dvou pohledů zmiňuje. A jak jste již uvedla, v rámci kontroly se MPSV v podstatě staví na stranu našeho výkladu a vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby konečně situaci souběhu postgraduálního studia a částečných úvazků řešilo, a oddělilo tedy jednoznačně práci od studia.

I naše sdružení opakovaně vyzvalo ministerstvo zdravotnictví k jednáním na toto téma – naposledy dopisem v prosinci minulého roku. Jsme ochotni hledat kompromisní řešení tohoto problému akceptovatelné oběma stranami, které by se vtělilo do velké novely zákona č. 95/2004 (o vzdělávání lékařů a jiných pracovníků), nicméně ministerstvo zaujímá zatím pozici mrtvého brouka anebo nás opět chce postavit před hotovou věc, čímž tedy hodně riskuje.

Do jaké míry jsou tedy dosavadní výsledky kontrol podle vás efektivní?

Přes všechno, co výše uvádím, považujeme efekt kontrol SUIP za velmi pozitivní.

Pokud si totiž stále někdo myslí, že zdravotníci pracují v jakémsi zvláštním režimu a mají jiná práva než zaměstnanci v jiných odvětvích, mohl se přesvědčit, že tomu tak není, a i nemocnice musejí dodržovat zákoník práce, jinak jim hrozí postih.

Já se domnívám, že moje generace lékařů je často ochotná se pro své pacienty a pro pokrok v medicíně velmi obětovat a realizovat se v tomto náročném zaměstnání, ale možná o to hůře snášíme, když jsou pošlapávána naše práva, zneužívána naše ochota a za prostředky, které by měly podle práva náležet nám a našim rodinám, si naši nadřízení kupují luxusní automobily.

S tím se těžko smiřujeme a cítíme, že v tomto nemůžeme uhnout – z pohledu společenského bychom to brali jako selhání.

-------

autor: Iva Bezděková

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.