Přeskočit na obsah

Nová data o okrelizumabu z AAN 2021

Vyhodnotit účinnost a bezpečnost podávání okrelizumabu, humanizované monoklonální anti‑CD20+ protilátky, u dosud neléčených pacientů v časném stadiu relaps‑remitentní roztroušené sklerózy (RR RS) je cílem klinického hodnocení ENSEMBLE. Průběžná jednoletá data představili Vollmer et al. (abstrakt P15.099) na nedávném virtuálním kongresu American Academy of Neurology (AAN).


Jedná se o prospektivní multicentrickou, otevřenou jednoramennou studii fáze IIIb, do níž byli zařazeni jedinci ve věku 18–55 let s RR RS trvající maximálně tři roky, aktivitou onemocnění (≥ 1 klinicky hlášený relaps nebo ≥ 1 známka aktivity na MR během 12 měsíců od zařazení) a s hodnotou skóre disability EDSS ≤ 3,5, kteří do té doby nepodstoupili žádnou léčbu. Okrelizumab u nich byl podáván ve standardním schématu – to znamená v iniciální dávce 600 mg rozdělené do dvou infuzí s odstupem dvou týdnů (300 mg 1. den a 300 mg 15. den), následované jednorázovými infuzemi 600 mg každých 24 týdnů (± 14 dní). Pacienti tedy dostali maximálně osm dávek v průběhu 192týdenní léčebné periody, po níž probíhalo období sledování v délce alespoň 48 týdnů. V interim analýze autoři hodnotili dosažení konceptu NEDA (no evidence of disease activity), který zahrnoval absenci relapsů definovaných protokolem studie, 24týdenní potvrzené progrese disability a rovněž absenci T1 vážených gadolinium enhancujících lézí a nových nebo zvětšujících se T2 vážených lézí. Dále byla sledována roční míra relapsů (ARR), hodnota skóre EDSS a koncentrace lehkých řetězců neurofilament (NfL) v krevním séru.


ENSEMBLE: většina pacientů dosáhne NEDA

Co se týká základních charakteristik souboru 678 pacientů, téměř dvě třetiny tvořily ženy, průměrný věk činil 32,4 roku, hodnota EDSS 1,71, doba od stanovení diagnózy RR RS 0,36 roku a doba od nástupu symptomů 1,1 roku, přičemž u tří čtvrtin nemocných byly zaznamenány jak relaps, tak aktivita na MR. Z průběžných výsledků vyplynulo, že po půlroce, respektive po roce léčby okrelizumabem většina pacientů s RR RS dosáhla konceptu NEDA – konkrétně 91,2 procenta (618 z 678 pacientů), respektive 84,8 procenta (545 z 643 pacientů). Pokud jde o další ukazatele, ve 48. týdnu byla upravená ARR 0,005 a průměrná hodnota EDSS 1,55 (ve 24. týdnu 1,56). Taktéž došlo k výraznému poklesu sérové koncentrace NfL adjustované podle věku, a sice z výchozí úrovně 10,5 na 4,55 pg/ml po roce podávání okrelizumabu ve srovnání s hodnotou 4,12 pg/ml u zdravých kontrol odpovídajícího věku. Údaje o bezpečnosti byly v souladu s předchozími zjištěními.

V závěru autoři shrnují, že prozatímní výsledky studie ENSEMBLE ukazují, že dosud neléčení pacienti v časné fázi RR RS reagovali na terapii okrelizumabem konzistentně dobře s ohledem na sledované biomarkery a klinické i zobrazovací parametry, navíc u nich nebyly pozorovány žádné nové bezpečnostní signály.


Dlouhodobě příznivý bezpečnostní profil

Na virtuálním kongresu AAN 2021 byly rovněž představeny aktualizované informace o dlouhodobé bezpečnosti okrelizumabu, které prezentovali Hauser et al. (abstrakt P15.203). Do ledna 2020 bylo v rámci klinických studií fáze II/III, souvisejících otevřených extenzí a v probíhajících studiích fáze IIIb (VELOCE, CHORDS, CASTING, OBOE, ENSEMBLE, LIBERTO a CONSONANCE) okrelizumabem léčeno 5 680 pacientů s RR RS nebo primárně progresivní RS (expozice 18 218 pacientoroků). Hlášená míra všech nežádoucích účinků přitom byla 248 na 100 pacientoroků, pro infekce to bylo 76,2, závažné komplikace 7,34, závažné infekce 2,01, malignity 0,46 a pro ukončení léčby z důvodu toxicity 1,06 na 100 pacientoroků. Údaje k dubnu 2020 pak říkají, že zhruba 158 000 nemocných dostávalo okrelizumab po jeho uvedení na trh, přičemž bezpečnostní data zůstávají v souladu s těmi pozorovanými v kontrolovaných klinických hodnoceních. Je tudíž zřejmé, že u jedinců s relaps‑remitentní i primárně progresivní formou RS okrelizumab vykazuje dlouhodobě konzistentní a příznivý bezpečnostní profil.


Zdroje:

Vollmer T, Freedman MS, Killestein J, Nos C, Vanopdenbosch L, Buffels R, Kadner K, Kuenzel T, Kulyk I, Hartung HP. Recently Diagnosed Early‑ ‑Stage RRMS: NEDA, ARR, Disability Progression, Serum Neurofilament and Safety: 1‑Year Interim Data From the Ocrelizumab Phase IIIb ENSEMBLE Study (2261). Neurology Apr 2021, 96 (15 Supplement) 2261.

Hauser SL, Kappos L, Montalban X, Chognot C, Jessop N, Pradhan A, Prajapati K, Wolinsky JS. Safety of Ocrelizumab in Multiple Sclerosis: Updated Analysis in Patients With Relapsing and Primary Progressive Multiple Sclerosis (1812). Neurology Apr 2021, 96 (15 Supplement) 1812.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené