Přeskočit na obsah

Nová data posilující naději na léčbu psoriázy

Psoriázou celosvětově trpí více než 125 milionů lidí. Jejím nejběž nější m typem je ložisková psoriáza, která tvoří 90 procent tohoto onemocnění. Nejčastěji se objevuje mezi 15. a 35. rokem života. Onemocnění středně těžkou až těžkou formou psoriázy může být velmi obtížně léč itelné a zásadně ovlivňuje kvalitu života. Je spojeno zejména se sociální izolací, snížením pracovních schopností, depresemi a úzkostí. Situaci zhoršuje skutečnost častého výskytu komorbidit, jako jsou diabetes, psoriatická artritida, nemoci kardiovaskulárního systému či deprese. Až 30 procent pacientů s psoriázou trpí zároveň i psoriatickou artritidou.

Doposud publikovaná data ukazují, že sekukinumab je dlouhodobě vysoce účinný v léč bě pacientů se středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy. Výsledky dlouhodobé terapie poprvé prezentovala společnost Novartis na 26. výroční konferenci Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV 2017), který se konal 13.–17. září v Ženevě.

Sekukinumab je monoklonální protilátka s vysokou afinitou k interleukinu 17A (IL‐17A), který je vazbou na sekukinumab inhibován.

Interleukin 17A má prozánětlivou aktivitu a podílí se na imunitních procesech, které způsobují psoriázu, psoriatickou artritidu a ankylozující spondylitidu. Pří liš vysoká koncentrace IL‐17A totiž spouš‑ tí signální dráhu vedoucí k proliferaci keratinocytů, následkem čehož dochází ke ztluštění kůže a k tvorbě plaků. Interleukin IL‐17A také stimuluje migraci buněk imunitního systému do místa poškození kůže, což opět zvyšuje míru zánětu, který se projeví zhoršením kožních projevů. Zvýšená produkce IL‐17A se může zároveň projevit postižením dalších systémů organismu, napří klad muskuloskeletárního systému (ankylozující spondylitida, psoriatická artritida). Vazbou na interleukin 17A a blokádou jeho pů‑ sobení ovlivňuje sekukinumab činnost imunitního systému a zmírňuje projevy onemocnění.

„Tato dlouhodobá data jsou velmi důležitá pro dermatology, neboť ukazují, že vysoká úč innost a bezpečnost sekukinumabu přetrvává po dobu celých pěti let,“ řekl Dr. Robert Bissonnette, Innovaderm Research, z kanadského Montrealu. Jak připomněl, zlepšení stavu kůže patří k základům léč by psoriázy a vysoká úspěšnost v dosažení PASI 75, 90 a 100 je důležitou známkou účinnosti léčby. V průběhu prodloužené studie od ukončeného prvního roku léčby (týden 52) až do konce pátého roku léčby (týden 260) zůstala odpověď PASI 75/90/100 beze změny. PASI 75 a PASI 90 bylo po roce dosaženo u 89 % a 69 % pacientů a tyto hodnoty se udržely v podobných intencích i po pěti letech (89 % a 66 %). K tomu celých 44 % pacientů dosáhlo kompletního vymizení kožních projevů (PASI 100) po roce a po pěti letech zůstala kůže bez projevů psoriázy u 41 % pacientů. Pří pravek prokázal také pří znivý bezpečnostní profil s nízkou imunogenicitou.

Letos uplynulo deset let od první klinické studie, v níž tento lék pacienti užívali, a k dnešnímu dni bylo Cosentyxem celosvětově léč eno přes 100 000 pacientů. V současnosti se tento léč ivý pří pravek používá k léč bě dospělých pacientů s:

 

  • ložiskovou psoriázou – přípravek je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu.

 

 

  • psoriatickou artritidou – Cosentyx samotný nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX) je indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, u nichž se nedostavila adekvátní odpověď na předchozí léčbu chorobu modifikujícími antirevmatiky (DMARD).

 

 

  • ankylozující spondylitidou – přípravek je indikován k léčbě aktivní ankylozující spondylitidy u dospělých, kteří nedostatečně reagovali na konvenční léčbu.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené