Přeskočit na obsah

Nová šance pro pacienty s maligním melanomem

Perorální vysoce selektivní inhibitor mitogenem aktivované protein kinázy 1 (MAP2K1 nebo MEK1) – cobimetinib (COTELLIC) je trvale hrazen od 1. července ze zdravotního pojištění, a to v kombinaci s vemurafenibem (ZELBORAF) – inhibitorem serin/threoninové kinázy v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací genu BRAF V600. Zmíněná mutace musí být potvrzena validním testem.

Podle české onkologické společnosti jde o vhodnou možnost cílené terapie, protože ve studii tato kombinace prokázala dobrý efekt na prodloužení doby do progrese, rychlý nástup účinku a dobrou snášenlivost.

Ve studii coBRIM prokázala kombinace cobimetinib + vemurafenib prodloužení doby do progrese (PFS) o 5,1 měsíce ve srovnání s léčbou samotným vemurafenibem R = 0,58 (95% CI: 0,46–0,72) P < 0,001.

Úhrada je poskytována pro léčbu pacientů v dobrém stavu, kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění, přičemž předchozí adjuvantní terapie je povolená.

Kombinace cobimetinib + vemurafenib je cílena terapie, která působí rychle a účinně u pacientů s BRAF pozitivním metastatickým melanomem, prodlužuje dobu do progrese onemocnění, neomazuje pacienty v jejich každodenním životě a má přijatelný bezpečnostní profil.

Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:

  • pacient má před zahájením léčby vemurafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí validovaného testu;
  • pacient má výkonnostní stav 0–1 podle ECOG;
  • pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního melanomu;
  • pacientova předpokládaná doba života je delší než čtyři měsíce;
  • pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce jater a ledvin umožňující léčbu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…