Přeskočit na obsah

Nová šance pro pacienty s maligním melanomem

Perorální vysoce selektivní inhibitor mitogenem aktivované protein kinázy 1 (MAP2K1 nebo MEK1) – cobimetinib (COTELLIC) je trvale hrazen od 1. července ze zdravotního pojištění, a to v kombinaci s vemurafenibem (ZELBORAF) – inhibitorem serin/threoninové kinázy v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací genu BRAF V600. Zmíněná mutace musí být potvrzena validním testem.

Podle české onkologické společnosti jde o vhodnou možnost cílené terapie, protože ve studii tato kombinace prokázala dobrý efekt na prodloužení doby do progrese, rychlý nástup účinku a dobrou snášenlivost.

Ve studii coBRIM prokázala kombinace cobimetinib + vemurafenib prodloužení doby do progrese (PFS) o 5,1 měsíce ve srovnání s léčbou samotným vemurafenibem R = 0,58 (95% CI: 0,46–0,72) P < 0,001.

Úhrada je poskytována pro léčbu pacientů v dobrém stavu, kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění, přičemž předchozí adjuvantní terapie je povolená.

Kombinace cobimetinib + vemurafenib je cílena terapie, která působí rychle a účinně u pacientů s BRAF pozitivním metastatickým melanomem, prodlužuje dobu do progrese onemocnění, neomazuje pacienty v jejich každodenním životě a má přijatelný bezpečnostní profil.

Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:

  • pacient má před zahájením léčby vemurafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí validovaného testu;
  • pacient má výkonnostní stav 0–1 podle ECOG;
  • pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního melanomu;
  • pacientova předpokládaná doba života je delší než čtyři měsíce;
  • pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce jater a ledvin umožňující léčbu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…