Přeskočit na obsah

Nové léčivé přípravky a změny v indikaci léčivých přípravků podle EMA

Uvádíme výběr nových léčivých přípravků, u nichž Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) zaujala kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci, a výběr léčivých přípravků, u kterých Výbor pro humánní léčivé přípravky (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) přijal rozšíření indikací.

Nové léčivé přípravky

Kerendia

Kerendia je léčivý přípravek určený k léčbě dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin asociovaným s diabetes mellitus 2. typu. Účinnou látkou je finerenon, nesteroidní selektivní antagonista mineralokortikoidních receptorů. Žadatelem o registraci je Bayer AG.

Ngenla

Léčivý přípravek Ngenla je určen k léčbě deficitu růstového hormonu u dětí ve věku od tří let. Účinnou látkou přípravku je somatrogon, dlouhodobě působící rekombinantní lidský růstový hormon. Žadatelem o registraci je Pfizer Europe MA EEIG.

Oxbryta

Léčivý přípravek Oxbryta je indikován k léčbě hemolytické anémie na podkladě srpkovité anémie u dospělých a pediatrických pacientů ve věku od 12 let v monoterapii nebo v kombinaci s hydroxykarbamidem. Účinnou látkou je voxelotor, malá molekula, která se váže na hemoglobin, podporuje jeho oxygenovaný stav a afinitu ke kyslíku. Žadatelem o registraci je Global Blood Therapeutics Netherlands B.V.

Padcev

Padcev je léčivý přípravek určený k léčbě uroteliálního karcinomu. Účinnou látkou je enfortumab vedotin, konjugát protilátky a léčiva, který se selektivně váže na nektin‑4 na povrchu nádorové buňky. Po vazbě je komplex internalizován, uvnitř buňky dojde k uvolnění lékové složky, která působí cytotoxicky – přerušuje cyklus buňky a vede k její smrti. Žadatelem o registraci je Astellas Pharma Europe B.V.

Apexxnar

Léčivý přípravek Apexxnar je určen k prevenci invazivního onemocnění a pneumonie způsobených Str. pneumoniae u dospělých ve věku od 18 let. Jedná se o 20valentní pneumokokovou polysacharidovou konjugovanou vakcínu. Žadatelem o registraci je Pfizer Europe MA EEIG.

Saphnelo

Saphnelo je léčivý přípravek určený k léčbě pacientů se středně závažným až závažným systémovým lupusem. Účinnou látkou je anifrolumab, monoklonální protilátka, která se váže na podjednotku 1 receptoru pro interferony 1. typu a blokuje jejich biologickou aktivitu. Žadatelem o registraci je AstraZeneca AB.

Tepmetko

Léčivý přípravek Tepmetko je určen k léčbě pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s alteracemi vedoucími k přeskočení exonu 14 genu mezenchymálně‑epiteliálního faktoru přechodu (METex14). Účinnou látkou je tepotinib, MET inhibitor, který blokuje následnou signalizaci. Žadatelem o registraci je Merck Europe B.V.

Xevudy

Léčivý přípravek Xevudy je jako třetí monoklonální protilátka (po přípravcích Regkirona a Ronapreve) doporučen v Evropské unii pro léčbu COVID‑19 u dospělých a dospívajících (od 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kilogramů), kteří nepotřebují doplňkový kyslík a u nichž je zvýšené riziko, že se jejich onemocnění stane závažným. Účinnou látkou je monoklonální protilátka sotrovimab. Žadatelem o registraci je GlaxoSmithKline Trading Services Limited.

Yselty

Yselty je léčivý přípravek určený k léčbě středně závažných až závažných příznaků děložních myomů u dospělých žen v reprodukčním věku (redukuje zejména měsíční krevní ztráty). Účinnou látkou je linzagolix cholin, selektivní nepeptidový antagonista receptoru pro gonadoliberin (GnRH) v hypofýze. Žadatelem o registraci je ObsEva Ireland Ltd.

Breyanzi

Léčivý přípravek Breyanzi je určen k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B lymfomem, primárním mediastinálním velkobuněčným B lymfomem a folikulárním lymfomem stupně 3B po nejméně dvou předchozích liniích léčby. Účinnou látkou je liso­cabtagene maraleucel. Přípravek představuje geneticky modifikovanou autologní buněčnou imunoterapii orientovanou na CD19, kde se chimérický antigenní receptor (CAR) váže na CD19 exprimovaný na buněčném povrchu nádorových a normálních B buněk. Tento proces indukuje aktivaci a proliferaci CAR T buněk, uvolnění prozánětlivých cytokinů a cytotoxicitu vůči cílovým buňkám. Žadatelem o registraci je Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG.

Paxlovid

Paxlovid je první perorální léčivý přípravek určený k léčbě pacientů s COVID‑19. Účinnými látkami jsou PF‑07321332 a ritonavir. PF‑07321332 snižuje schopnost viru SARS‑CoV‑2 množit se v těle, zatímco ritonavir prodlužuje účinek PF‑07321332 a umožňuje mu zůstat déle v těle v koncentracích, které ovlivňují množení viru. Paxlovid je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nepotřebují suplementaci kyslíkem a jsou ohroženi zvýšeným rizikem, že se onemocnění stane závažným. Žadatelem o registraci je Pfizer Europe MA EEIG.

Sondelbay

Sondelbay je biosimilární léčivý přípravek určený k léčbě dospělých pacientů trpících osteoporózou – u postmenopauzálních žen a mužů, u nichž existuje zvýšené riziko zlomenin, a v případě léčby osteoporózy spojené s trvalou terapií systémovými glukokortikoidy u žen a mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. Účinnou látkou přípravku je teriparatid. Referenčním přípravkem je Forsteo. Žadatelem o registraci je Accord Healthcare S.L.U.

Stimufend

Stimufend je biosimilární léčivý přípravek určený ke snížení délky trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastických syndromů). Účinnou látkou přípravku je peg­filgras­tim. Referenčním přípravkem je Neulasta. Žadatelem o registraci je Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Kapruvia

Kapruvia je léčivý přípravek určený k léčbě středně těžkého až těžkého pruritu spojeného s chronickým onemocněním ledvin u dospělých hemodialyzovaných pacientů. Účinnou látkou je difelikefalin, selektivní agonista kappa opioidního receptoru, který může při aktivaci snížit svědění a působit imunomodulačně. Žadatelem o registraci je Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France.

Kimmtrak

Léčivý přípravek Kimmtrak je určen k léčbě neresekabilního nebo metastazujícího uveálního melanomu u dospělých pacientů s pozitivitou (HLA) A*02:01. Účinnou látkou přípravku je tebentafusp, protinádorová látka s bispecifickou afinitou, která cílí na CD3+ T buňky a peptid gp100 na povrchu nádorových buněk. Přesměrování a aktivace T buněk pak vede k přímé lýze nádorových buněk uveálního melanomu. Žadatelem o registraci je Immunocore Ireland Limited.

Orgovyx

Léčivý přípravek Orgovyx je indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty. Účinnou látkou je relugolix, hormonální antagonista, který se kompetitivně váže na receptory hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH) v přední hypofýze a brání tak navázání nativního GnRH. To snižuje sekreci luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH), což vede ke snížení produkce testosteronu z varlat. Žadatelem o registraci je Myovant Sciences Ireland Limited.

PreHevbri

PreHevbri je léčivý přípravek určený k aktivní imunizaci proti infekci virem hepatitidy B. Účinnými látkami jsou zde povrchové antigeny viru hepatitidy B (HBsAg) S [83 %], pre‑S1 [11 %] a pre‑S2 [6 %], které indukují produkci specifických humorálních protilátek. Žadatelem o registraci je VBI Vaccines B.V.

Quviviq

Léčivý přípravek Quviviq je určen pro terapii dospělých pacientů trpících insomnií. Účinnou látkou je daridorexant, který působí jako duální antagonista orexinového receptoru. Žadatelem o registraci je Idorsia Pharmaceuticals Deutschland GmbH.

Vydura

Vydura je léčivý přípravek určený k profylaxi a akutní léčbě migrény u dospělých pacientů. Účinnou látkou je rimegepant, analgetikum působící jako antagonista CGRP (calcitonin gene‑related peptide). Žadatelem o registraci je Biohaven Pharmaceutical Ireland DAC.

Inpremzia

Inpremzia je biosimilární léčivý přípravek určený k léčbě diabetes mellitus. Účinnou látkou přípravku je rychle působící humánní inzulin. Referenčním přípravkem je Actrapid. Žadatelem o registraci je Baxter Holding B.V.

Truvelog Mix 30

Truvelog Mix 30 je biosimilární léčivý přípravek určený k léčbě diabetes mellitus u dospělých, adolescentů a dětí ve věku od 10 let. Účinnou látkou přípravku je inzulin aspart, jde o kom­bi­na­ci středně nebo dlouhodobě působícího inzulinu s rychle působícím inzulinem. Referenčním přípravkem je Novo­Mix. Žadatelem o registraci je sanofi‑aventis groupe.

Rozšíření nebo změny indikací léčivých přípravků

Entyvio

Léčivý přípravek Entyvio obsahuje vedolizumab. Přípravek je nově indikován k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní chronickou pouchitidou, kteří podstoupili proktokolektomii a anální anastomózu ileálního pouche pro ulcerózní kolitidu a kteří nedostatečně odpověděli na antibiotickou léčbu nebo došlo ke ztrátě odpovědi. Držitelem rozhodnutí o registraci je Takeda Pharma A/S.

Teysuno

Léčivý přípravek Teysuno obsahuje fixní kombinaci tegafir/gimeracil/oteracil. Přípravek je nově indikován jako monoterapie nebo v kombinaci s oxaliplatinou nebo irinotekanem, s bevacizumabem nebo bez něj k léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž není možné pokračovat v léčbě jiným fluoropyrimidinem kvůli syndromu ruka‑noha nebo kardiovaskulární toxicitě, která se vyvinula adjuvantně nebo v metastatickém prostředí. Držitelem rozhodnutí o registraci je Nordic Group B.V.

Lorviqua

Léčivý přípravek Lorviqua obsahuje lorlatinib. Přípravek je nově indikován jako monoterapie k léčbě pokročilého ALK pozitivního NSCLC u dospělých pacientů, kteří dříve nebyli léčeni inhibitorem ALK. Držitelem rozhodnutí o registraci je Pfizer Europe MA EEIG.

Keytruda

Účinnou látkou léčivého přípravku Keytruda je pembrolizumab. Indikace přípravku pro léčbu pacientů s renálním karcinomem byla rozšířena; Keytruda jako monoterapie je indikována k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s renálním karcinomem se zvýšeným rizikem recidivy po nefrektomii nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí. Držitelem rozhodnutí o registraci je Merck Sharp & Dohme B.V.

Kineret

Účinnou látkou léčivého přípravku Kineret je anakinra. Bylo doporučeno rozšířit indikace na léčbu COVID‑19 u dospělých pacientů s pneumonií vyžadujících doplňkový kyslík (nízký nebo vysoký průtok kyslíku), kteří jsou vystaveni riziku rozvoje závažného respiračního selhání; hodnoceno dle plazmatických koncentrací suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor) ≥ 6 ng/ml. Předpokládá se, že přípravek zmírňuje zánět spojený s onemocněním COVID‑19, a tím snižuje poškození dolních dýchacích cest a zabraňuje rozvoji závažného respiračního selhání. Držitelem rozhodnutí o registraci je Swedish Orphan Biovitrum AB.

Briviact

Léčivý přípravek Briviact obsahuje brivaracetam. Přípravek je indikován jako přídatná terapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících a dětí s epilepsií nově od věku dvou let. Držitelem rozhodnutí o registraci je UCB Pharma S.A.

Dupixent

Léčivý přípravek Dupixent obsahuje dupilumab. Přípravek je nově indikován jako přídatná udržovací léčba těžkého astmatu se zánětem typu 2 charakterizovaným zvýšenými sérovými koncentracemi eozinofilů a/nebo zvýšenou frakcí vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) u dětí ve věku 6−11 let, jejichž onemocnění není adekvátně kontrolováno středními až vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů podávaných v kombinaci s dalším léčivým přípravkem pro udržovací léčbu. Držitelem rozhodnutí o registraci je Sanofi‑aventis groupe.

Jardiance

Léčivý přípravek Jardiance obsahuje empagliflozin. Indikace pro léčbu srdečního selhání byla upravena obecně na terapii dospělých pacientů se symptomatickým srdečním selháním. Držitelem rozhodnutí o registraci je Boehringer Ingelheim International GmbH.

Vimpat, Lacosamide UCB

Registrované léčivé přípravky Vimpat a Lacosamide UCB obsahují lakosamid. Přípravky jsou indikovány jako monoterapie a přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a dětí s epilepsií nově již od věku dvou let. Držitelem rozhodnutí o registraci je UCB Pharma S.A.

Tecfidera

Léčivý přípravek Tecfidera obsahuje dimetylfumarát. Přípravek je v léčbě relabující‑remitující roztroušené sklerózy nově indikován také u pediatrických pacientů ve věku od 13 let a starších. Držitelem rozhodnutí o registraci je Biogen Netherlands B.V.

Beovu

Léčivý přípravek Beovu obsahuje brolucizumab. Přípravek je nově indikován k léčbě zhoršení zraku v důsledku diabetického makulárního edému. Držitelem rozhodnutí o registraci je Novartis Europharm Limited.

Delstrigo

Léčivý přípravek Delstrigo obsahuje fixní kombinaci doravirin/lamivudin/tenofovir disoproxil. Přípravek je nově indikován k léčbě dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg, kteří jsou infikováni lidským virem imunodeficitu HIV‑1 bez dřívějších nebo současných dokladů o rezistenci na třídu nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI) lamivudin nebo tenofovir a u nichž byla zaznamenána toxicita vylučující použití jiných režimů, které neobsahují tenofovir disoproxil. Držitelem rozhodnutí o registraci je Merck Sharp & Dohme B.V.

Opdivo

Léčivý přípravek Opdivo obsahuje nivolumab. Přípravek je v indikaci uroteliálního karcinomu nově indikován jako monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých se svalovým invazivním uroteliálním karcinomem (MIUC) s expresí PD‑L1 v nádorových buňkách ≥ 1 %, kteří mají vysoké riziko recidivy po radikální resekci. Dále došlo k rozšíření indikace pro léčbu spinocelulárního karcinomu jícnu. Přípravek je v kombinaci s kombinovanou chemoterapií na bázi fluoropyrimidinu a platiny nově indikován k léčbě první linie u dospělých pacientů s neresekovatelným pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím spinocelulárním karcinomem jícnu s expresí PD‑L1 ≥ 1 %. Dále je v kombinaci s ipilimumabem nově indikován k léčbě první linie u dospělých pacientů s neresekabilním pokročilým rekurentním nebo metastatickým spinocelulárním karcinomem jícnu s expresí PD‑L1 ≥ 1 %. Držitelem rozhodnutí o registraci je Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG.

Pifeltro

Účinnou látkou léčivého přípravku Pifeltro je doravirin. Indikace přípravku pro léčbu infekce HIV‑1 v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky byla rozšířena na adolescenty ve věku 12 let a starší s hmotností alespoň 35 kg. Držitelem rozhodnutí o registraci je Merck Sharp & Dohme B.V.

Spikevax

Spikevax (dříve COVID Vaccine Moderna) představuje mRNA vakcínu určenou k aktivní imunizaci a prevenci onemocnění COVID‑19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2. Indikace byla rozšířena na věkovou skupinu dětí již od věku šesti let. Držitelem rozhodnutí o registraci je Moderna Biotech Spain, S.L.

Verzenios

Léčivý přípravek Verzenios obsahuje abemaciklib. Přípravek je v kombinaci s endokrinní terapií nově indikován jako adjuvantní léčba dospělých pacientů s časným karcinomem prsu s pozitivitou hormonálního receptoru (HR+), negativitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (HER2), s pozitivními uzlinami a s vysokým rizikem recidivy. U premenopauzálních nebo perimenopauzálních žen by endokrinní terapie inhibitorem aromatázy měla být kombinována s agonistou hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH). Držitelem rozhodnutí o registraci je Eli Lilly Nederland B.V.

Yervoy

Léčivý přípravek Yervoy obsahuje ipilimumab. Přípravek je nově indikován v kombinaci s nivolumabem k léčbě první linie u dospělých pacientů s neresekovatelným pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím spinocelulárním karcinomem jícnu s expresí PD‑L1 ≥ 1 %. Držitelem rozhodnutí o registraci je Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG.

Literatura

Positive opinion, recommending the granting of a marketing authorisation for the medicinal product. Dostupné na: www.ema.europa.eu

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…