Přeskočit na obsah

Noví děkani: Lékařská fakulta má připravit konkurenceschopné lékaře

Nové děkany tří lékařských fakult, kteří se v únoru ujali funkce na čtyři roky, čeká nelehký úkol. Usnadnit jim ho může snad jen to, že „svoji“ fakultu znají z dosavadní pedagogické činnosti nebo managementu. Medicínské školství v ČR se potýká s nedostatkem peněz, výuka českých mediků se dotuje ze školného studentů zahraničních. Zájem o studium medicíny přitom je vysoký, lékařské povolání má ve společnosti vysokou prestiž. Nové děkany jsme oslovili a místo obvyklé jedné otázky jim položili otázky čtyři, aby dostali dostatečný prostor pro vyjádření.

1. Co byste během svého funkčního období rád změnil?

2. Co byste vzkázal akademickým pracovníkům vaší fakulty a co studentům?

3. Zlomek z celkového medicínského vědění, který může fakulta studenty naučit, je stále menší. Jak vybrat, co je skutečně podstatné?

4. Proč by se talentovaní maturanti se zájmem o medicínu měli rozhodnout právě pro vaši fakultu? 

  • Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,

 

děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

1. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je progresivní fakultou s moderním systémem výuky (tzv. problémově orientovaná výuka) a velmi otevřeným a přátelským vztahem mezi pedagogy a studenty. Jsme rovněž fakultou s vynikajícími vědeckými výsledky – zejména v nosných oborech (kardiovaskulární výzkum, metabolický výzkum, neurovědy, hematoonkologický výzkum, traumatologie a chirurgické obory obecně, gynekologie a porodnictví aj.). Proto neplánuji zásadní změny, ale spíše dílčí kultivaci v některých aspektech činnosti fakulty. Např. bych rád posílil roli fakulty v doktorských studijních programech a s tím souvisí i maximální podpora úspěšným absolventům těchto programů. Úspěšní doktorandi by se měli stát základem budoucího vědeckého rozvoje fakulty. Další novinkou bude otevření jedné paralelky bakalářského studijního programu fyzioterapie v Karlových Varech. Tuto aktivitu připravujeme ve spolupráci s městem Karlovy Vary za plné podpory pana primátora a jejím cílem je mj. též podpořit rozvoj tohoto kraje, který jako jediný v ČR zatím postrádá vysokou školu. Právě obor fyzioterapie, který je úzce spjat s lázeňstvím, se pro tento kraj ideálně hodí.

2. Akademickým pracovníkům se budu snažit vytvořit maximální podmínky pro jejich práci a budu podporovat jejich iniciativu, ať již v oblasti modernizace výuky, nebo v oblasti nových výzkumných projektů. Se studenty chci mít partnerský vztah a ze vzájemné interakce dále kultivovat náš v ČR unikátní systém výuky. Hodlám cíleně podporovat zapojení studentů do vědecké práce. Náš systém přijímacího řízení klade důraz na osobnost studenta a rozvoj jejich osobností by měl být všestranný. Pamatuji se dobře na své studentské mimoškolní aktivity v oblasti sportu i kultury, a proto budu v rámci možností podporovat i tento typ studentských volnočasových aktivit.

3. To je samozřejmě věcí učitelů v jednotlivých oborech. Vedení fakulty to může ovlivnit nejvíc právě personální politikou – vybírat učitele, kteří jsou osobnostmi ve svém oboru a jejichž rozhled i nadhled jim právě umožní správně rozhodnout, co studenti z daného oboru vědět musejí, co vědět mohou a co je pro pregraduální vzdělávání zbytné.

4. Protože (1.) jsme nejlepší (úsměv), protože (2.) máme moderní způsob výuky, který – jak věříme – lépe dokáže připravit mladé lékaře do praxe, protože (3.) u nás panuje mimořádně otevřený vztah mezi pedagogy a studenty, protože (4.) v řadě oborů – viz výše – máme odborníky na špičkové mezinárodní úrovni. 

  • Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,

 

děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Plzeň

1. Vysoké školství je dramaticky podfinancované, což se na lékařských fakultách projevuje nezájmem lékařů absolventů na fakultách zůstat a věnovat se teoretickým oborům. Chceme‑li nové lékaře, musí je mít kdo učit. Zde ale nic nezměním, nedocenění vzdělání je součástí vládní politiky od dob mého narození. Rád bych zvýšil výkon fakulty a jejích vědeckých pracovníků v aplikovaném výzkumu zajímavém pro průmysl, a snížil tak závislost fakulty na příspěvku ze státního rozpočtu, což souvisí s předchozí větou.

2. Cílem naší fakulty je kvalitní, v mezinárodní soutěži konkurenceschopný absolvent, připravený pro praktickou medicínu. Pro jeho výchovu bychom měli udělat vše. Znalosti předávat dovedeme, nyní bychom se měli zaměřit na jeho výchovu ke správným postojům. A studentům bych vzkázal, že ač to není mnohdy v naší společnosti patrné, vzdělanost a slušnost, jdou‑li ruku v ruce, se stále vyplatí a jsou vysoce ceněny.

3. Umění vybrat podstatné a nepodkročitelné a jasně vysvětlit a propojit s předchozími i budoucími informacemi, to je umění učitele.

4. Potěšilo by mne, kdyby se talentovaní maturanti rozhodli pro medicínu. Oni jsou ale chytří a brzy již na gymnáziích poznají, že v jiných oborech činnosti se uživí lépe, snadněji a s menším časovým zatížením. A to je pro dnešní mladou generaci důležité, zachovat si volný čas a vysokou kvalitu života. A proč naše fakulta? Je dle mých studentů přívětivá, přátelská, komunikativní a není neosobní. 

  • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,

 

děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

1. Své záměry a plány, se kterými jsem do čela Lékařské fakulty Masarykovy univerzity kandidoval, jsem zpracoval v programovém záměru, který má přes dvacet stran textu. V něm jsem podrobně popsal hlavní cíle a úkoly a nastínil, kde a jakým způsobem budu usilovat o změnu.

Půjde o změny v několika hlavních oblastech: v podmínkách přijímacího řízení, kdy chci posílit znalosti angličtiny, ve formě a metodách výuky, v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti vnějších vztahů a prezentace fakulty či v problematice internacionalizace. Chci se dále zaměřit na personální politiku, daleko více se věnovat studentským záležitostem a aktivní komunikaci se studenty a dalšímu vylepšování fakultní infrastruktury. Další důležitou součástí mého programu je oblast hospodaření fakulty a problém financování lékařských fakult obecně i související legislativa. To jsou v souhrnu hlavní oblasti, na které se zaměřím. A rozhodně platí, že některé věci se dají změnit poměrně rychle, jiné se projeví až s delším časovým odstupem.

Za důležitou podmínku úspěšné realizace pozitivních změn nicméně považuji otevřenou komunikaci a dobrou spolupráci v rámci celé fakulty. Musí jít o týmovou práci nejen všech členů nového vedení, ale také všech akademických i neakademických pracovníků – i studentů. Protože nám jde především o to, aby naše fakulta vychovávala odborně zdatné absolventy a kvalitně je připravovala na jejich budoucí lékařské a zdravotnické povolání.

2. Především bych rád zopakoval to, co říkám již dlouho a s čím jsem také kandidoval do čela Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tedy že jedním z hlavních úkolů děkana je pečovat o důstojné, přátelské a motivující prostředí pro všechny zaměstnance a studenty. Roli děkana chápu na prvním místě jako službu celé akademické obci; chci spolupracovat se všemi akademiky, zaměstnanci a studenty a usilovat o maximální možný konsensus. Na fakultu nahlížím především jako na společenství, jako na jeden velký tým, kdy posláním děkana je spojovat lidi, motivovat je a pečovat o dobrou atmosféru – a tím napomáhat rozvíjení intelektuálního a tvůrčího potenciálu celé fakulty.

Budu klást velký důraz na dobrou komunikaci, na otevřenou výměnu názorů a na osobní přístup. A budu hledat i nové způsoby, jak do naší společné práce na správě a zlepšování fakulty zapojit co nejvíce členů akademické obce, zaměstnanců a studentů. Protože jak už kdysi řekl patron naší univerzity T. G. Masaryk, svět se udržuje jen prací, a to prací drobnou a stálou.

3. Určitě je pravda, že nárůst poznatků a informací v medicíně je velmi dramatický, takže vzdělávání budoucích lékařů představuje komplexní a náročný proces, který si žádá mezioborovou a multioborovou spolupráci. Samozřejmě stále platí, že studenti musejí získat dobré teoretické a praktické základy medicíny – a na těch pak mohou dál stavět.

Co je pro nás trochu nové, je situace, kdy fakulta musí studenty učit nejen novým vědomostem, ale vzhledem k objemu nových poznatků a jejich často protichůdným závěrům je zároveň musí naučit tyto poznatky racionálně zhodnotit. Což předpokládá i dobré porozumění analýze a syntéze vědeckých dat, statistickým metodám a podobně.

Kromě toho bude ve výuce nutné stále více brát ohled na rozvoj personalizované medicíny, genetiky, biologie, rozvoj digitalizace medicíny, což s sebou nese kvalitativně zcela jiné nároky nejen na studenty, ale také na učitele a na infrastrukturu fakulty.

4. Rád bych předeslal, že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity se chce zaměřovat na velmi nadané a motivované studenty středních škol. Proto nyní uvažujeme nejen o tom, jak v rámci přijímacího řízení vybrat ty nejlepší z nich, ale také jak naši fakultu aktivně propagovat na středních školách mezi talentovanými studenty.

Pokud jde o naši školu, Brno již řadu let patří mezi nejvýznamnější univerzitní centra ve střední Evropě. A naše fakulta se může pochlubit nejen dlouhou historií – v příštím roce oslavíme 100. výročí založení, ale dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím lékařským fakultám, a to nejen ve střední Evropě.

Lékařská fakulta sídlí v nových prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně‑Bohunicích, který svým rozsahem a vybavením patří k evropské i světové špičce. A výuku nabízíme nejen v prostorách kampusu, ale také na klinikách fakultních nemocnic, kde se studenti mohou seznámit s nejmodernějšími operačními a léčebnými postupy – celkem je součástí naší fakulty 76 ústavů, kateder a klinik.

Již brzy také začne v prostorách kampusu výstavba Komplexního simulačního centra za téměř 900 milionů korun, které posune výuku budoucích lékařů na zcela novou úroveň. Simulační centrum bude vlastně jakousi cvičnou nemocnicí, kde si naši studenti budou moci zkoušet běžné i velmi složité úkony a zákroky, přičemž pacienty zde budou představovat figuríny a virtuální počítačoví roboti. Centrum bude napodobovat reálné nemocniční prostředí, včetně heliportu, plně vybavené makety sanitního vozu, vyšetřoven, operačních sálů, JIP, stomatologické ordinace či nemocničních pokojů. Půjde o vůbec první zařízení tohoto druhu v České republice, které dá výuce medicíny na naší fakultě zcela nový rozměr a novou kvalitu.

Rád bych tedy pozval všechny šikovné a motivované středoškoláky s vážným zájmem o studium medicíny k tomu, aby se přihlásili na naši fakultu. A nastoupí‑li u nás ke studiu, pak jim jako děkan mohu slíbit, že budu dělat všechno pro to, aby již brzy mohli říci, že to bylo klíčové rozhodnutí jejich profesního života a že naše fakulta byla skvělá volba.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené