Přeskočit na obsah

Novinky z konference KNOU 2021

Konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) přinesla i letos novinky v léčbě urologických nádorů. Ukázala významné zlepšování výsledků léčby u karcinomu prostaty ve všech stadiích a vynikající spolupráci mezi urology a onkology. Potvrdila také životaschopnost virtuální formy vědeckých sympozií.


Konference se letos konala už pošesté a svými distančními aktivitami vyplnila celý květen. Pořádající agentura 4Education s. r. o. ve spolupráci s Onkourologickou sekcí České urologické společnosti ČLS JEP a pod záštitou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole navázala na loňský ročník, který na začátku koronavirové pandemie proběhl v online formátu. Vloni získané zkušenosti se promítly do aktuálního ročníku, jehož program i formát byly upraveny do podoby umožňující maximální využití distanční formy komunikace.

Odborný program konference byl založen na řešení konkrétních klinických situací a na prezentaci nejvýznamnějších novinek. Vzhledem k aktuální situaci vyvolala pravděpodobně největší odezvu přednáška ředitele ÚZIS prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., s názvem Ovlivnil COVID‑19 záchyt a výsledky léčby onkologických onemocnění?. Profesor Dušek prezentoval informace o průběhu pandemie COVID‑19 i o jejích dopadech na onkologickou péči v ČR. Nesmírně zajímavé byly informace o vývoji počtu prováděných klíčových onkourologických výkonů mezi lety 2019 a 2020. Je evidentní více než 10% pokles počtu radikálních výkonů u nádorů měchýře, ledvin i prostaty. Bude jistě zajímavé sledovat stav v roce 2021 a hlavně dlouhodobější dopady na úspěšnost léčby jednotlivých nádorů. Jeho sdělení však ukázalo i vývoj úspěšnosti léčby karcinomu prostaty v ČR, kde během posledních 30 let dochází k dramatickému zlepšování přežití u pacientů ve všech stadiích onemocnění. Karcinom prostaty je tak jedním z nejúspěšněji léčených nádorových onemocnění v ČR, což je umožněno novými terapeutickými možnostmi i velmi dobrou koordinací urologické a onkologické péče. S blokem sdělení Na aktuální téma byli do odborného programu přizváni také zástupci imunologů, biochemiků a genetiků. Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN v Motole prezentovala aktuální pohled na roli imunoterapie v onkologii a onkourologii. Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D., z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a VFN společně s MUDr. Petrou Kleiblovou, Ph.D., z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN poskytli ve svojí prezentaci Genetika a karcinom prostaty od teorie k praxi. Kdy a kterého pacienta geneticky testovat? ucelený pohled na novou rozvíjející se oblast genetického testování zárodečných mutací v HR genech u karcinomu prostaty. Novinky doplňovala přednáška prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., týkající se potenciálního využití luteciem značeného PSMA k cílené léčbě karcinomu prostaty.

V době, která umožňuje pouze distanční formát pořádání vzdělávacích aktivit, je pro organizátory výzvou nejen samotné technické řešení přenosů a pořízení příspěvků do programu odborné akce, ale i nastavení efektivní komunikace s účastníky. „V případě letošního ročníku konference KNOU jsme usilovali o maximální možné využití potenciálu distanční formy vzdělávání,“ vysvětluje prezident konference prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Už měsíc před vyvrcholením konference formou živě přenášených diskusí z virtuálního studia byla na webových stránkách www.knou.cz prezentována 30minutová videopásma týkající se vybraných klinických situací, s jejichž řešením se urologové pravidelně setkávají. Videa obsahovala představení klinického případu, prezentace možného řešení z pohledu urologů, klinických onkologů nebo radioterapeutů, případně i komentáře dalších specialistů. Svými komentáři přispěli i významní odborníci z Evropy a USA. „Pro každý klinický případ byl určen garant, který příslušné pásmo sestavil a oslovil další odborníky. Videoprezentace byly natočeny pomocí platforem Zoom nebo PowerPoint,“ komentuje Mgr. Veronika Črepová z pořádající agentury 4Education s. r. o. okolnosti vzniku nosných částí programu konference. „Vynaložené úsilí všech odborníků zapojených do projektu se ale vyplatilo, během měsíce jsme u kazuistik zaznamenali přes 530 zhlédnutí. Návštěvníci měli možnost k jednotlivým příspěvkům přímo na webu pokládat dotazy nebo komentáře. Takto lze zajistit určitou interaktivitu ze strany účastníků distančního formátu akce,“ dodává prof. Babjuk.

„Velmi důležitým kritériem úspěchu online vzdělávacích formátů je způsob vedení komunikace s účastníky,“ upozorňuje prof. Babjuk. „Z předchozích ročníků konference KNOU jsme měli k dispozici databázi odborníků se zájmem o onkourologickou problematiku, kteří se přihlásili k odběru novinek z webu www.knou.cz. Na ně jsme zacílili už začátkem března mailingovou kampaň spojenou s aktivitami letošního ročníku konference. Celkem jsme za necelé dva měsíce rozeslali téměř tři desítky informačních mailů. Kromě videoupoutávek a videokazuistik jsme odesílali také stručná doporučení pro léčbu onkourologických nádorů. Tyto rady a tipy pro klinickou praxi, které jsme s úspěchem distribuovali mezi účastníky konference už loni, nazýváme rapidKNOU. Tímto způsobem se nám podařilo přivést na webové stránky konference více než 1 350 unikátních návštěvníků a zaznamenali jsme 6 257 zobrazení stránek,“ uvádí Mgr. Črepová (viz graf).


„Vyvrcholením odborného programu byly 13. a 20. května přenosy z virtuálního studia s debatami odborníků k jednotlivým klinickým situacím. Celkem sledovalo oba odpolední přenosy téměř 400 unikátních uživatelů – lékařů z České republiky i ze Slovenska. Jde téměř o trojnásobek účastníků, kteří navštěvovali KNOU v prezenčním formátu. Navíc je možné pustit si na webu konference záznam vysílání zpětně. Nahrávku loňské první virtuální konference KNOU doposud zhlédlo přes 1 250 uživatelů,“ shrnuje prof. Babjuk.

„Všichni věříme, že se za koronavirovou pandemií podaří udělat pomyslnou tečku a náš běžný život se vrátí do normálních kolejí. Přesto se na základě našich dosavadních zkušeností s pořádáním distančních vzdělávacích akcí domnívám, že by byla škoda nevyužít možností a zkušeností, které nám tato doba přinesla. Vidím budoucnost v akcích hybridního formátu, které nejenže umožní sledovat online dění v konferenčním sále kdekoli na světě z křesla v ordinaci nebo kanceláři, ale budou mít v konečném důsledku také nezanedbatelný dopad na ekonomickou stránku věci, pokud se část programu přesune do online prostředí,“ uzavírá Mgr. Črepová.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené