Přeskočit na obsah

Ocrelizumab pomáhá uchovat funkce horní končetiny

Nová studie prokazuje, že ocrelizumab pomáhá uchovat funkce horní končetiny u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou (PP RS).Klinická studie fáze III zjistila, že léčba ocrelizumabem u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou pomáhá zachovat sílu a funkci horních končetin. Výsledky byly uveřejněny v časopise Multiple Sclerosis Journal.

Postupná ztráta funkce a obratnosti horních končetin, rukou a paží je společným příznakem všech nemocných s roztroušenou sklerózou (RS), který je však vystupňován zejména u pacientů s progresivním onemocněním. Pro handicapované nemocné, kteří mají potíže s chůzí, je zachování funkcí horních končetin zcela klíčové pro kvalitu života, možnost zaměstnání a soběstačnost. Proto je důležité objektivizovat postižení HK a monitorovat funkce i s ohledem na posuzování účinnosti terapie. Kurtzkeho škála disability (EDSS, Expanded Disability Status Scale) totiž nezohledňuje v plné míře funkční stav HK, a to zejména u nemocných s PP RS.

Proto byl navržen další test k sledování funkcí u nemocných s RS, tzv. Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC), který zahrnuje i kvantitativní hodnocení funkcí HK – test s devíti otvory (Nine-Hole Peg Test, 9HPT) a posouzení kognice.

Pomůcky na 9HPT se skládají z kontejneru s devíti kolíky a dřevěného nebo plastového bloku s devíti prázdnými otvory. Sedící pacient uchopí všech devět kolíků a co nejrychleji je umístí do otvorů. Pak pacient znovu co nejrychleji odstraní kolíky z otvorů a vrátí je do kontejneru. Čas potřebný k dokončení úkolu je zaznamenán.Ocrelizumab a ORATORIO

Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která byla jako první léčivý přípravek schválena nejen pro remitentní- relabující RS, ale i pro PP RS.

ORATORIO je randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie fáze III, která zahrnovala 732 pacientů s PP RS ve věku 18–55 let. Léčba ocrelizumabem vedla ke zpomalení progrese onemocnění, jak bylo hodnoceno po 12 a 24 týdnech podle škály EDSS, podle rychlosti chůze v délce 25 stop, podle objemu mozkových lézí a podle atrofi zace mozku.

V poslední analýze se vědci zaměřili konkrétně na účinky ocrelizumabu na funkci HK u těchto pacientů. V prodloužení studie ORATORIO (120 týdnů) byl 9HPT měřen na začátku sledování a dále každých 12 týdnů. Obě ruce byly testovány dvakrát (nejdříve dominantní ruka). Analyzované cíle zahrnovaly změny v době potřebné k dokončení 9HPT a podíl pacientů s potvrzeným 20% nebo větším zhoršením (zpomalením) v tomto testu.

Výzkumníci analyzovali výsledky celé skupiny pacientů i pacientských podskupin: pacienty s abnormálním skóre 9HPT (tj. více než 25 sekund) ve srovnání s pacienty s normálním skóre (25 sekund nebo méně) a pacienty se skóre EDSS 6,0 a vyšším, což odpovídá významnému zhoršení chůze, kdy nemocný potřebuje k ujití i minimální vzdálenosti oporu. Léčba ocrelizumabem snížila riziko potvrzené progrese o 20 procent nebo více ve skóre 9HPT u obou rukou v 12. a v 24. týdnu, a to jak u celkové populace pacientů, tak u pacientů s abnormálními hodnotami 9HPT na počátku léčby. Podobné rozdíly byly zjištěny u vyšších potvrzených stupňů progrese (25, 30 a 35 procent, což znamená větší poškození funkce HK).

Další data potvrdila „významné zlepšení“ ve skóre 9HPT od výchozího stavu ve 120. týdnu u pacientů léčených ocrelizumabem ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Tyto nálezy byly konzistentní v analýzách u všech podskupin.

Výsledky této práce potvrzují, že ocrelizumab mírní progresi postižení funkce horních končetin podle výsledků testu 9HPT. Udržení dobré funkce horních končetin je velmi významné i pro pacienty upoutané na invalidní vozík, upozornili autoři studie.


Zdroj: MS News Today 15. 11. 2018

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené