Přeskočit na obsah

Od ledna má začít fungovat lékový záznam. Chystá se sdílená dokumentace

Podle slov ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha je lékový záznam dalším logickým krokem, který využívá dat centrálního úložiště SÚKL, na jehož bázi je provozována elektronická preskripce. V počátcích byl tento způsob preskripce pod značným tlakem odborné veřejnosti, která měla po několika nepříliš šťastných pokusech pochybnosti o připravenosti systému a jeho funkčnosti. Po devíti měsících od spuštění je předepsáno elektronicky zhruba 85 % receptů.

Častým požadavkem ze strany lékařů při spouštění e-preskripce bylo rozšíření této funkce na možnost nahlížet do seznamu léků, které byly nemocnému předepsány jiným odborníkem, a které si pacient vyzvedl.

„Na začátku roku jsem se zavázal, že sdílený lékový záznam v tomto roce připravíme, aby všichni lékaři i lékárníci měli možnost do lékového záznamu konkrétního pacienta nahlížet, pokud to pacient sám nezakáže,“ uvedl ministr.

Podmínkou pro spuštění lékového záznamu byla změna legislativy, konkrétně novela zákona o léku, která bude v nejbližší době projednána Vládou ČR. „Věřím, že bude tato novela přijata, protože byly vypořádány všechny připomínky, včetně připomínek Úřadu pro ochranu osobních údajů. Systém je nyní zabezpečen tak, že nedojde k zneužití těchto citlivých údajů,“ podotkl Adam Vojtěch. „Sdílený lékový záznam povede k zvýšení bezpečnosti preskripce, protože pomůže odhalit duplicity či možné interakce, které mohou vést k výrazným nežádoucím účinkům, v nejhorších případech i k úmrtí. Na tomto projektu si ověřujeme, že elektronizace zdravotnictví může fungovat, že může fungovat sdílení dat. V současnosti jde o léky, ale v budoucnosti se bude jednat i o celou zdravotnickou dokumentaci, o provedená vyšetření a jejich výsledky“ dodal ministr.

V současnosti je dokončován věcný záměr celé elektronizace zdravotnictví, který jde do připomínkového řízení. Tím bude dokončena architektura elektronického zdravotnictví ČR, které by se mělo rozběhnout v roce 2020.

 

Nejen pro lékaře, ale i pro pacienty

Lékový záznam nepředstavuje zcela nový projekt, ale nadstavbu nad centrálním úložištěm dat, které již SÚKL provozuje. „Lékový záznam jen využívá data, která již SÚKL shromažďuje,“ vysvětluje náměstek ministra Mgr. Filip Vrubel. Lékový záznam je dynamické prostředí, které poskytuje specifické informace lékařům, lékárníkům, pracovníkům záchranné služby, klinickým farmaceutům, ale i pacientům. V současnosti již mají pacienti možnost do svého lékového záznamu nahlížet po získání autorizačních informací. Podrobný návod najdou klienti na www.epreskripce.cz.

Pokud pacient aktivně pracuje se svým lékovým záznamem, pak nepotřebuje k vyzvednutí léků v lékárně ani papírovou průvodku, ani SMS indetifikátor, ale může si e-recept stáhnout na chytrý telefon z webové aplikace. Pro její používání je nutné zřídit si přístup na portál NIA (Portál národního bodu) nebo vlastnit elektronický občanský průkaz (vydává se plošně od 1. 7. 2018). Postup je podrobně popsán na https://info.eidentita.cz/ups/

Nyní obsahuje lékový záznam seznam předepsaných léčiv a seznam vydaných léčiv, což nemusejí být identické informace. Pacient si lék nemusí vyzvednout, případně mu může být vydán lék v rámci generické záměny. Lékař tak získává přehled, zda pacient dodržuje léčebný režim.

Klíčovým bodem lékového záznamu je podle Filipa Vrubela ztotožňování pacienta podle e-government. V okamžiku, kdy lékař odesílá e-recept probíhá komunikace s centrálním úložištěm SÚKL pro vydání identifikátoru receptu a současně ke ztotožňování pacienta podle registru obyvatel. To umožňuje přiřadit předepsané léčivé přípravky konkrétnímu pacientovi.

Bude následovat informační kampaň směrem k lékařům, aby udávali správné údaje pro konkrétního pacienta, aby mohlo dojít k jeho ztotožnění, protože jen ztotožněný pacient bude mít svůj lékový záznam. „Při předepisování elektronických receptů je doposud správně ztotožněno více než 95 % pacientů,“ řekl Mgr. Vrubel.

 

Nesouhlas pacienta bude respektován

Sdílení lékového záznamu je založeno na režimu opt-out, který byl široce a úspěšně diskutován v rámci pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví, kam byli přizváni všichni zúčastnění, a s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Princip „ex ante“ nastavuje přísná kritéria přístupu pro nahlížení do dat lékového záznamu, aby se citlivé informace dozvěděl jen ten člověk, který má vztah ke konkrétnímu pacientovi. „Vycházeli jsme ze zákona o zdravotních službách i z občanského zákoníku. Pacient, který souhlasí s poskytováním zdravotních služeb, zároveň souhlasí, aby se lékař podíval do jeho lékového záznamu,“ upřesnil Vrubel. Ve výchozím nastavení by všichni lékaři, kteří předepsali konkrétnímu pacientovi e-recept, měli možnost nahlížet do lékového záznamu, pokud to pacient nezakáže.

Existuje však několik speciálních situací, například při přeregistraci nemocného by se měl „nový“ lékař dostat k lékovému záznamu, stejně tak jako při hospitalizaci nebo při poskytnutí péče záchrannou službou. Iniciální vstup do databáze lékového záznamu konkrétního pacienta je umožněn předložením občanského průkazu, což je následně ověřeno v databázi e-government.

Veškeré informace se uchovají v systému po dobu pěti let, pokud za tu dobu nedojde k nahlížení do záznamu nebo k e-preskripci, pak se veškeré údaje smažou.

 

Lékový záznam v praxi

U lékárníků by měl být režim nastaven podle správné racionální dispenzace. Při načtení receptu by se mělo otevřít časově omezené okno k náhledu do lékového záznamu pro kontrolu bezchybnosti preskripce. Novou službou je poradenství farmakoterapie, kdy se může pacient/klient domluvit s lékárníkem na individuální konzultaci, aniž by právě držel v ruce e-recept. V tomto případě se lékárník dostane do lékového záznamu na základě předložení občanského průkazu pacienta.

Tento režim je nastaven jako výchozí pro všechny pacienty ČR. Prvních šest měsíců je však plánováno v přechodném režimu, kdy pacienti mohou zakázat sdílení svého lékového záznamu nebo udělit oprávnění jen některým lékařům. To mohou učinit elektronicky nebo dopisem adresovaným SÚKL. V tomto přechodném režimu bude probíhat edukační kampaň jak směrem k pacientům, tak i ke zdravotnickým profesionálům. Po šesti měsících vyčkávání na případné nesouhlasy se lékové záznamy otevřou pro všechny lékaře vystavující e-recepty. I po tomto období mohou pacienti vyslovit nesouhlas se sdílením své preskripce, a naopak jej odvolat.

V další fázi bude probíhat i elektronizace papírových receptů. V roce 2019 již budou vymáhány sankce za bojkot e-preskripce, ale vždy budou zohledněny jak výjimky, tak výjimečné situace, kdy nebude možné e-recept vystavit, například při návštěvní službě, při výpadku internetu, ale i v případě lékařů se smlouvou se zdravotní pojišťovnou pro osobní preskripci apod.

 

Pohled lékaře a lékárníka

Profesorka Věra Adámková, předsedkyně Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM má s elektronickou preskripcí pozitivní zkušenosti. „Pacient není povinen si pamatovat všechny názvy léků, které mu kdy byly předepsány, proto vítám možnost nahlédnout do lékového záznamu. V praxi se setkáváme denně i s kuriózními případy, kdy pacient podcení dopad neuvedení všech léků, které užívá. Tak může dojít k preskripci nevhodného léčivého přípravku. Sdílením lékového záznamu se zkvalitní péče o nemocné. Je velmi důležité, aby byl v nejbližší době přijat zákon o ochraně osobních dat, na němž závisejí další zákonné normy,“ připomněla Adámková.

Podle Mgr. Michala Hojného, zástupce lékárníků (nemocniční lékárna IKEM a představenstvo ČLnK) je možné podle náhledu do lékového záznamu poskytnout lékaři zpětnou vazbu o množných nedostatcích v preskripci a podat pacientovi správnou informaci o léčivém přípravku a způsobu jeho užití. Pokud lékárník zjistí inkompatibilitu v preskripci, je obvyklým postupem kontaktovat lékaře. Lékový záznam navíc umožňuje vložit poznámku ke konkrétní preskripci, což poskytuje zpětnou vazbu lékaři. Lékový záznam posílí kontrolní roli farmaceuta a zvýší bezpečnost léčby konkrétního pacienta. Mgr. Hojný doufá, že poradenství v lékárnách bude časem hrazeno ze zdravotního pojištění, protože detailní poradenství v lékárně zvyšuje compliance, a tudíž zlepšuje i léčebné výsledky. Navíc „konzultace“ s lékovým záznamem povede v mnoha případech k úsporám, protože zabrání preskripčním duplicitám a nákladům na léčbu nežádoucích účinků, které mohou duplicity a nesprávná preskripce způsobit.

 

Kdo lékový záznam zaplatí?

Veškeré náklady spojené s e-preskripcí a lékovým záznamem hradí SÚKL z vlastních zdrojů, které pocházejí z jeho ekonomických aktivit. Tento projekt tedy v žádném případě nezatížil státní rozpočet, na což bylo mnohdy nesprávně poukazováno.

Základní financování rozjezdu projektu e-health a jeho infrastruktury budou hrazeny z dotací Evropské unie, příjemcem bude Ústav pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), který získal 300 milionů korun na vytvoření základní platformy. Další fungování bude financováno z provozního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Část nákladů na e-health ponesou i poskytovatelé zdravotní péče a provozovatelé lékáren v rámci svých paušálů.

SÚKL nenárokuje další platby za dopracování modality lékového záznamu, který vychází z projektu centrálního úložiště. Ve srovnání s počátečními náklady jde o minoritní částku, která nedává povinnost vyhlásit veřejnou soutěž o tuto zakázku. Financování systému e-receptu prošlo výběrovým řízením, ale rozpočet na dopracování modality lékového záznamu již nevyžaduje veřejný konkurz.

 

Data e-receptu k 30. 9. 2018
 
Počet lékařů, kteří vystavili e-recept 38 304
Počet zdravotnických zařízení vystavující e-recepty 15 680
Počet lékáren vydávajících KP na e-recepty 2 848
Celkem bylo předepsáno e-receptů 42,2 milionů
Celkem bylo vydáno LP na základě e-preskripce 40,2 milionů
Celkem bylo vydáni položek 51 milionů
Zdroj: SÚKL
Mgr. Irena Storová, ředitelka SÚKL doplnila, že bylo odesláni 1,7 milionu sms s e-receptem do chytrých telefonů. Původní číselný kód byl po připomínkách lékárníků v těchto případech vyměněn za url adresu, pod níž je QR kód k identifikaci přípravku k vydání, což urychlí výdej přípravku.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…