Přeskočit na obsah

Odborníci upozorňují na potřebu mezioborové spolupráce a vytvoření chybějících služeb prevence

K aktuálně diskutovaným tématům patří zhoršující se psychické zdraví dětí spolu s nedostatečnou sítí služeb. Problematice péče o duševní zdraví dětí se věnoval seminář, který se konal v Praze 12. května 2022 v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví. Setkání přivedlo ke společné diskusi profesionály z různých oblastí a přineslo mnoho inspirací a dobré praxe pro vytváření potřebné sítě služeb v oblasti podpory dětského duševního zdraví v regionech.

Přítomní současně upozornili i na chybějící služby v komunitě a v oblasti prevence a poukázali na nutnost meziresortní spolupráce. S důsledky zhoršeného duševního zdraví v souvislosti s šířením covidu‑19 a s tím spojenými restrikcemi se mnoho dětí a dospívajících potýká dodnes. Výrazně narůstají poruchy soustředění, zvyšuje se míra konzumace alkoholu, narůstají i počty úzkostných stavů, deprese, sebepoškozování i sebevražd. Válka na Ukrajině a příliv uprchlíků do České republiky může mít za následek další zhoršování duševního zdraví jak u dětí, tak u dospělé populace. V souvislosti s dramatickými společenskými událostmi se více než kdy jindy ukazuje, nakolik je zásadní věnovat pozornost péči o duševní zdraví a jak je důležité vytvářet efektivní a funkční systém péče. „Již dlouhou dobu si uvědomuji, jak je téma duševního zdraví dětí a mladých lidí závažné a silné a jaké rezervy Praha i další kraje mají v rozvoji sítě potřebných služeb. Hlavní město se rozvoji meziresortní spolupráce v této oblasti věnuje, vznikají již první týmy, téma patří mezi naše priority. Obrovský zájem o seminář nám ukázal potřebu všech zúčastněných stran intenzivně se podílet na vytváření chybějících služeb i spolupráce,“ uvedla v úvodu semináře radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Cílem semináře bylo soustředit pozornost na téma duševního zdraví dětí a mladistvých, představit programy, které přinášejí potřebné změny v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících a spoluvytvářejí efektivní a funkční systém podpory bez ohledu na resort. Mohly se tak představit různé služby – od prevence až po řešení krizových situací. Podle Pavla Nováka, ředitele Metropolitního zdravotnického servisu (MZS) a regionálního koordinátora reformy péče o duševní zdraví, je společným přáním, aby široká škála prezentovaných služeb inspirovala zúčastněné v tom, aby se tématu věnovali, našli si způsoby práce a metody, které se ukazují jako efektivní. Jedná se zejména o programy multidisciplinární, které propojují resorty školství, sociálních a zdravotních služeb a jsou dostupné v komunitě, co nejblíže dětem, rodičům a školám.

„V našich službách vidíme již druhý rok nárůst počtu dětí, které jsou ohroženy v oblasti duševního zdraví. Oproti dospělým lidem s duševním onemocněním jde u dětí do popředí práce s celým rodinným systémem, jehož nefunkčnost nebo oslabení významně promlouvá do vzniku potíží. Funkční systém podpory stojí na spolupráci mezi jednotlivými aktéry, kterými jsou rodina – škola – sociální a zdravotní systém podpory a prevence. To jsou úplně jiné světy, které si často nerozumějí. Navíc čím více aktérů, tím je důležitější, aby podporu někdo koordinoval,“ vysvětlila Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání. Největší aktuální výzvou je tedy zavést multidisciplinární koordinovaný přístup zaměřený na posilování toho, co funguje, edukaci rodiny i klientů, včasný záchyt potíží a nepsychiatrizující postoj všech odborníků. Pokud teď nic neuděláme, budeme negativní dopady na děti v oblasti duševního zdraví řešit hluboko v jejich dospělosti a bude to o dost dražší než investice do prevence.

Psychoterapeutka Masha Volynsky představila účastníkům aktuální projekt MZS – Multidisciplinární tým, jenž bude zajišťovat psychosociální podporu pro uprchlíky z Ukrajiny u nejzranitelnějších skupin, tedy u žen a dětí, které propadají stávajícím systémem krizových intervencí a hrozí jim dlouhodobé psychické problémy nebo posttraumatická porucha. „Děti, i když neztratily někoho blízkého ve válce, mohou stejně prožívat trauma ztráty domova, národní identity, schopnosti se snadno domluvit a rozumět okolí. S projevy traumat a stresu budou pomáhat ukrajinsky a rusky mluvící specialisté v dětské psychologii, z nichž mnoho také nyní přišlo z Ukrajiny. Zde je zásadní aktivní spolupráce škol a dalších institucí s těmito specialisty a jejich ochota poskytnout ukrajinským dětem v některých případech speciální péči,“ uvedla koordinátorka týmu Masha Volynsky.

Setkání je součástí reformy péče o duševní zdraví a navazuje na dvouletou práci pracovní skupiny pro Prahu a střední Čechy. V rámci pilotních projektů již vznikla tři centra duševního zdraví pro děti, v Praze a Středočeském kraji jsou dosud pouze dvě. Současná praxe ukazuje nutnost rozvoje těchto center ve všech regionech ČR, a tedy násobné navýšení jejich počtu. Širokou škálu odborníků na semináři doplnily příspěvky dětí a mladých lidí, kteří sdíleli své příběhy a komentovali prezentovaná témata. Semináře se zúčastnilo přes 120 pracovníků z řad poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, pedagogů základních a středních škol i zástupců veřejné správy z Prahy a Středočeského kraje. Akce byla organizována ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Metropolitním zdravotnickým servisem, do jehož náplně práce patří rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví v Praze.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.