Přeskočit na obsah

Ofatumumab schválen pro aktivní relaps‑remitentní roztroušenou sklerózu

Evropská komise z rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA) 26. března 2021 schválila k použití ofatumumab (Kesimpta, Novartis). Jde o léčivý přípravek určený pro pacienty s aktivní relaps‑remitentní formou roztroušené sklerózy (RR RS) ve formě subkutánních injekcí v předplněném peru pro domácí aplikaci. Jde o první přípravek svého druhu.


Ofatumumab je plně humanizovaná anti‑CD20 monoklonální imunoglobulinová protilátka G1 (IgG1). Vazba ofatumumabu na povrchovou molekulu CD20 indukuje lýzu CD20+ B lymfocytů, a to primárně prostřednictvím cytotoxicity závislé na komplementu (CDC) a v menší míře prostřednictvím cytotoxicity zprostředkované buňkami závislými na protilátkách (ADCC). Bylo také prokázáno, že ofatumumab indukuje buněčnou lýzu v lymfocytech jak s vysokou, tak s nízkou expresí CD20. Ofatumumab vede též k depleci T lymfocytů exprimujících CD20.

V klinických studiích u pacientů s RR RS vedlo použití ofatumumabu 20 mg každé čtyři týdny (po úvodním dávkovacím režimu 20 mg 1., 7. a 14. den) k rychlé a trvalé redukci počtu B lymfocytů. Údaje z klinických studií fáze III uvádějí, že medián do replece B lymfocytů trvá 24,6 týdne po ukončení léčby.


Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost ofatumumabu byly hodnoceny ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, aktivně kontrolovaných studiích fáze III se stejným designem (studie ASCLEPIOS I a studie ASCLEPIOS II) u pacientů s RR RS ve věku 18 až 55 let, s EDSS 0–5,5, kteří měli alespoň jeden zdokumentovaný relaps během předchozího roku nebo dva relapsy během předchozích dvou let, respektive pozitivní gadolinium (Gd) enhancující lézi na MR během předchozího roku. Zařazeni byli jak nově diagnostikovaní pacienti, tak pacienti přecházející ze stávající léčby.

Ve výše zmíněných dvou studiích bylo randomizováno 927 a 955 pacientů s RR RS v poměru 1 : 1, kteří dostávali buď 20 mg subkutánní injekce ofatumumabu každé čtyři týdny počínaje 4. týdnem po úvodním dávkovacím režimu, nebo teriflunomid 14 mg perorálně jednou denně. Pacienti také dostávali odpovídající placebo odpovídající druhému léčebnému rameni, aby bylo zajištěno dvojité zaslepení.

Demografické údaje a základní charakteristiky byly vyváženy mezi léčebnými rameny a v obou studiích. Průměrný věk byl 38 let, průměrná doba trvání onemocnění byla 8,2 roku od počátku prvního příznaku a průměrné skóre EDSS bylo 2,9; 40 procent pacientů nebylo dříve léčeno (DMT) a 40 procent mělo Gd enhancující T1 léze v základním MR zobrazení.

Primárním cílovým parametrem účinnosti obou studií byla roční míra potvrzených relapsů (ARR). Mezi klíčové sekundární cílové parametry účinnosti patřila doba do potvrzené progrese disability na EDSS (po třech a šesti měsících). Další klíčové sekundární cílové ukazatele zahrnovaly počet Gd enhancujících T1 lézí na MR a roční míru nových nebo zvětšujících se T2 lézí.

V obou studiích fáze III prokázal ofatumumab v porovnání s teriflunomidem významné snížení roční míry relapsů o 50,5 procenta, respektive 58,5 procenta. Předem specifikovaná metaanalýza kombinovaných údajů ukázala, že ofatumumab v porovnání s teriflunomidem významně snížil riziko tříměsíční potvrzené progrese disability (CDP) o 34,4 procenta a riziko šestiměsíční CDP o 32,5 procenta.

Ofatumumab v porovnání s teriflunomidem významně snížil počet Gd enhancujících T1 lézí o 95,9 procenta a míru nových nebo zvětšujících se T2 lézí o 83,5 procenta (výsledky představují souhrn obou studií).


Nežádoucí účinky

Podávání přípravku musí být odloženo u pacientů s aktivní infekcí, dokud infekce neodezní. Ofatumumab se nesmí podávat pacientům se závažným oslabením imunity (například významná neutropenie nebo lymfopenie). Nejdůležitějšími a nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky jsou infekce horních cest dýchacích (39,4 %), systémové reakce související s injekcí (20,6 %), reakce v místě vpichu (10,9 %) a infekce močových cest (11,9 %).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…