Přeskočit na obsah

Omecamtiv mecarbil bez vlivu na toleranci zátěže u HFrEF

Intolerance fyzické aktivity je častým příznakem srdečního selhání. Omecamtiv mecarbil, selektivní aktivátor srdečního myozinu, ve studii GALACTIC‑HF zlepšil srdeční výkonnost a vedl k mírnému zlepšení prvních příhod srdečního selhání. Nová randomizovaná, placebem kontrolovaná studie METEORIC‑HF pak hodnotila vliv tohoto léku na zátěžovou kapacitu měřenou pomocí VO2 max. při zátěžovém testu. Soubor pacientů tvořilo 276 osob (medián věku 64 let; 15 % žen) se symptomatickým HFrEF, zvýšenou koncentrací NT‑proBNP a sníženou zátěžovou kapacitou (≤ 75 % predikované VO2; medián 14,2 ml/kg/min). Účastníci dostávali buď placebo, nebo omecamtiv v dávkách 25–50 mg dvakrát denně titrovaných podle sérových koncentrací omecamtivu. Po 20 týdnech léčby nebyl mezi oběma skupinami rozdíl v průměrné změně vrcholové VO2 (–0,24 ml/kg/min u omecamtivu oproti 0,21 ml/kg/min u placeba). Nebyly zjištěny ani žádné rozdíly v sekundárních parametrech zátěžového testu, aktivitách měřených akcelerometrem ani v koncentracích biomarkerů. Omecamtiv tedy, podobně jako jiné léky k léčbě HFrEF, nevede ke konzistentnímu zlepšení cvičební kapacity.

Zdroj: Lewis GD et al. Effect of omecamtiv mecarbil on exercise capacity in chronic heart failure with reduced ejection fraction: The METEORIC‑HF randomized clinical trial. JAMA 2022 Jul 19; 328:259. Drazner MH. Omecamtiv mecarbil as a therapy for heart failure with low ejection frac­tion. JAMA 2022 Jul 19; 328:249.

Sdílejte článek

Doporučené