Přeskočit na obsah

Onkologie není jen o přímé terapii

Významným úkolem onkologických klinik je i výchova budoucích kolegů, jichž v poslední době přibývá opravdu velmi málo. Proto vznikl také projekt 1. LF UK Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání. Cesta ke vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce, financovaný z Evropského sociálního fondu.

A proto jsme i letos pokračovali v tradici soutěže o nejlepší poster s onkologickou výzkumnou tematikou, spojený s finanční odměnou, přestože letos ministerstvo školství podporu pro prezentaci vědeckých výsledků postgraduálních studentů neposkytlo. Poster s tematikou diagnostiky minimální reziduální choroby u pacientů s kolorektálním karcinomem kolegy Josefa Srovnala z olomoucké univerzity byl vyhodnocen jako nejlepší.

 

Den pro paliativní péči

Jeden den konference byl věnován paliativní péči. Kromě našich příspěvků v rámci akreditace ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care, kterou získala Onkologická klinika v roce 2006, je významným partnerem i Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Paliativní seminář byl opět určen všem, kdo se zajímají o paliativní medicínu u onkologických nemocných, ať jde o lékaře, sestry, psychology, psychoterapeuty či pracovníky hospiců a home care. V první přednášce seznámil přítomné prim. MUDr. Kabelka, Ph.D., z Hospice sv. Josefa v Rajhradě se současným stavem paliativní péče v České republice.

Uvedl, že paradoxem české společnosti je, že 80 % respodentů si přeje umírat doma, ale tři čtvrtiny umírají v institucích. Péče v odpovídajících zařízeních typu LDN a hospiců je výrazně podfinancovaná, dochází k tabuizaci umírání.

V rámci paliativní geriatrické i onkologické péče a léčby bolesti by měla do budoucna akreditovaná pracoviště poskytovat různé typy stáží, kursů a školení pro lékaře jiných oborů tak, aby postupně ve všech zařízeních byli vyškolení odborníci schopni poskytnout pomoc. Obor paliativní medicíny by se měl stát významnou součástí specializačního curricula všech základních oborů.

Tématem dalších tří sdělení byla průlomová bolest. MUDr. Sláma, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně seznámil posluchače se základními klinickými charakteristikami průlomové bolesti u onkologických nemocných.

Bolestí trpí v průběhu onkologického onemocnění přibližně 30 až 50 % pacientů. V pokročilých stadiích nemoci dosahuje toto číslo 75 až 90 procent. Léčba bolesti je proto důležitou součástí komplexní onkologické péče.

V rámci projektu PARMA (Pain Relief Management) byl proveden dotazníkový průzkum o bolesti u onkologických pacientů, kteří až v 76 % trpí průlomovými bolestmi. MUDr. Lejčko z ARO kliniky FN Plzeň ve svém sdělení uvedl algoritmy identifikace průlomové bolesti a hlavní zásady její léčby.

MUDr. Barkmanová pak v krátké přednášce uvedla nové přípravky k terapii průlomové bolesti. V další části semináře hovořil opět dr. Sláma o svých zkušenostech z ambulance paliativní medicíny v onkologickém centru. Uvedl, že takové pracoviště by mělo fungovat ve všech centrech onkologické péče.

MUDr. Opatrná z 1. LF UK promluvila o možnostech klinické pastorační péče u nás a v cizině. Uvedla, že na rozdíl od zahraničí je tato péče v České republice nedostatečná a nepodporovaná. Doc. MUDr. Novotný, Ph.D., zaměřil svoji přednášku na umění paliativní cílené onkologické terapie u nemocných v pokročilých stadiích onemocnění. I v těchto svízelných situacích lze nezřídka najít pro pacienta správné řešení. Seminář uzavřela klinickými kasuistikami as. MUDr. Aschermannová.

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené