Přeskočit na obsah

Orelabrutinib plus RCHOP účinný u extranodálního, non‑GCB difuzního velkobuněčného B lymfomu

Podle výsledků studie prezentované na kongresu ESMO vedlo přidání nového inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy orelabrutinibu k rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu a vinkristinu (RCHOP) u pacientů s extranodálním difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) bez germinálního centra (GCB) k vysoké míře léčebných odpovědí s tolerovaným bezpečnostním profilem. Ve studii bylo léčeno 22 pacientů, většina z nich měla onemocnění ve stadiu IV a 50 procent mělo mezinárodní prognostický index 3 až 5. Nejčastějšími extranodálními místy invaze byly perikard, pleura nebo peritoneum, gastrointestinální trakt a ledviny nebo nadledviny. Tito pacienti dostávali orelabrutinib a RCHOP v 21denním cyklu po dobu šesti cyklů. Primárním cílem byla celková míra odpovědi (ORR), sekundární cíle zahrnovaly přežití bez progrese (PFS), celkové přežití (OS) a bezpečnost. Medián sledování byl 11 měsíců. Přidání orelabrutinibu k RCHOP vedlo k ORR 86,4 procenta pacientů a 77,3 procenta pacientů dosáhlo kompletní odpovědi. Autoři uvedli, že účinnost testované léčby u dané skupiny pacientů je v klinické praxi jednoho centra působivá a toxicita je přijatelná.

Zdroj: Wang M, Ke Q, Li Z, et al. Orelabrutinib plus RCHOP for previously untreated non‑germinal center b cell‑like (GCB) diffuse large b cell lymphoma (DLBCL) patients with extranodal disease. Presented at ESMO 2022; September 9–13, 2022. Abstract 627MO.

Sdílejte článek

Doporučené