Přeskočit na obsah

Orelabrutinib plus RCHOP účinný u extranodálního, non‑GCB difuzního velkobuněčného B lymfomu

Podle výsledků studie prezentované na kongresu ESMO vedlo přidání nového inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy orelabrutinibu k rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu a vinkristinu (RCHOP) u pacientů s extranodálním difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) bez germinálního centra (GCB) k vysoké míře léčebných odpovědí s tolerovaným bezpečnostním profilem. Ve studii bylo léčeno 22 pacientů, většina z nich měla onemocnění ve stadiu IV a 50 procent mělo mezinárodní prognostický index 3 až 5. Nejčastějšími extranodálními místy invaze byly perikard, pleura nebo peritoneum, gastrointestinální trakt a ledviny nebo nadledviny. Tito pacienti dostávali orelabrutinib a RCHOP v 21denním cyklu po dobu šesti cyklů. Primárním cílem byla celková míra odpovědi (ORR), sekundární cíle zahrnovaly přežití bez progrese (PFS), celkové přežití (OS) a bezpečnost. Medián sledování byl 11 měsíců. Přidání orelabrutinibu k RCHOP vedlo k ORR 86,4 procenta pacientů a 77,3 procenta pacientů dosáhlo kompletní odpovědi. Autoři uvedli, že účinnost testované léčby u dané skupiny pacientů je v klinické praxi jednoho centra působivá a toxicita je přijatelná.

Zdroj: Wang M, Ke Q, Li Z, et al. Orelabrutinib plus RCHOP for previously untreated non‑germinal center b cell‑like (GCB) diffuse large b cell lymphoma (DLBCL) patients with extranodal disease. Presented at ESMO 2022; September 9–13, 2022. Abstract 627MO.

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…