Přeskočit na obsah

Praha centrem evropské nefrologie

Minulý týden byl pro české zdravotnictví a medicínu významný hned ze dvou důvodů. Vedle schválení klíčové první části zdravotnické reformy Praha přivítala jednu z největších odborných akcí roku 2011. Na 48. výroční setkání evropských nefrologů (kongres ERA‑EDTA, Evropské renální asociace a Evropské dialyzační a transplantační asociace) se do Kongresového centra sjelo 23. až 26. června více než 9 000 delegátů nejen z Evropy, ale i ze zámoří. Jak připomněl prezident kongresu prof. Vladimír Tesař, není to první mezinárodní setkání nefrologů na našem území. Vzhledem k tomu, že nefrologie má v České republice velkou tradici, už v roce 1963 Praha hostila teprve druhý kongres Mezinárodní nefrologické společnosti, jehož prezidentem byl tehdejší předseda České nefrologické společnosti a spoluzakladatelů Mezinárodní nefrologické společnosti profesor Jan Brod. Na tuto velmi úspěšnou odbornou akci o 17 let později (v roce 1980) navázal 17. kongres Evropské dialyzační a transplantační asociace, na který se sjelo na 2 000 nefrologů nejen z Evropy. Letos na podobnou akci do Prahy zavítalo téměř pětkrát tolik účastníků, což jen dokládá dynamiku, s jakou se rozvíjí zájem o nefrologii v odborné společnosti. „Přesto však význam nefrologie jako lékařského oboru není stále ještě doceněn. Přitom přibývá osob konfrontovaných s diagnózou chronického onemocnění ledvin. Zvyšující se incidence a prevalence představují pro evropské země velký problém také ze zdravotního a ekonomického hlediska. Nárůst prevalence osob vyžadujících užití různých dialyzačních postupů, popř. transplantaci komplikuje zdravotně ekonomickou situaci, protože ročně připadají v Evropě na jednoho pacienta vyžadujícího dialýzu náklady cca 50 až 60 000 eur,“ připomíná prof. Gerard London, prezident ERA‑EDTA.

„Jedinými možnostmi, jak v populaci snižovat počet pacientů závislých na dialýze nebo přinejmenším trvale udržovat jejich konstantní úroveň, jsou zlepšení včasného rozpoznání chronických onemocnění ledvin a podpora transplantací. Velký potenciál vidíme především ve včasném rozpoznání postižení ledvin, protože u včas diagnostikovaného chronického onemocnění ledvin (CKD) je možné zabránit postupu nemoci, popř. alespoň její progresi zpomalit,“ říká prof. Gerard London. Význam této prevence spočívá také v tom, že od roku 2004 existují důkazy, že chronické onemocnění ledvin je závažným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Výrazně zvýšené kardiovaskulární riziko bylo dokonce prokázáno i v souvislosti s asymptomatickými poruchami funkce ledvin. Nejen o možnostech prevence onemocnění ledvin, ale hlavně o aktuálních pokrocích dosažených na poli klinické nefrologie, dialýzy, transplantací ledvin a v souvisejících oborech diskutovali delegáti letošního kongresu ERA‑EDTA v Praze. Zajímavosti z jeho průběhu přineseme v některém z příštích vydání Medical Tribune.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené