Přeskočit na obsah

Přístroje se začnou posuzovat podle principů HTA

Nová pravidla pro rozhodování přístrojové komise představil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Komise fungovala na ministerstvu s přestávkami už v předchozích letech, podle ministra „ne optimálně“, její rozhodování nebylo navenek transparentní. Nikdo se nedozvěděl, proč určitý přístroj byl či nebyl komisí doporučen a zda místo racionálního rozmístění techniky neměly hlavní roli „tlaky zvenčí“. ČR nyní patří do skupiny šesti zemí EU, které hodnocení technologií podle HTA neprovádějí. „Úkolem nové přístrojové komise je to napravit a přidat se k moderním zdravotním systémům v Evropě,“ řekl ministr.

Nyní jsou v ČR regionální rozdíly v místní a časové dostupnosti přístrojové techniky. Přístroje se nakupují z veřejných zdrojů a jejich provoz pak hradí veřejné zdravotní pojištění. „Jsou to náklady pro zdravotní pojišťovny a je namístě, aby přístroje byly přidělovány co nejefektivněji, aby byly maximálně vytíženy a byly potřebné, a nikoli pouze že si někdo chce koupit přístroj, protože chce utratit dotaci,“ řekl ministr.

Nově jsou stanovena jasná kritéria a formuláře, které budou muset všichni uchazeči o přístroj vyplnit. Proces je standardizovaný, vše bude veřejné, žádosti, posouzení dostupnosti na základě dat zdravotních pojišťoven, i řádně zdůvodněné rozhodnutí komise. Cílem je, aby přístrojová technika byla co nejvíc využita. „Jsou případy, kdy i velmi drahé přístroje jsou využívány v jednosměnném provozu, což je z mého pohledu těžko akceptovatelné, magnetická rezonance za 30 milionů musí být maximálně využita, nejlépe ve dvousměnném provozu, aby efektivita byla co největší. Na to budeme klást důraz,“ řekl ministr. Komise bude posuzovat místní a časovou dostupnost a regiony, kde dostupnost je horší, budou podpořeny. Posuzovat se bude náklady a přínosy pro pacienty při zachování principu solidarity a rovného přístupu k péči.

Mění se složení a velikost komise

Dosud v komisi zasedalo 40 lidí, nově jen 15, zastoupeny jsou všechny důležité subjekty – čtyři zástupci ministerstva zdravotnictví, čtyři zástupci zdravotních pojišťoven (dva za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a dva za Svaz zdravotních pojišťoven), dva zástupci odborných společnosti nominovaných ČLS JEP, čtyři zástupci zřizovatelů (Asociace krajů, Asociace nemocnic, Asociace českých a moravských nemocnic a Svaz měst a obcí) a jako úplná novinka jeden zástupce pacientů, člen Pacientské rady MZ.

Jednací řád a zápisy z jednání komise, formuláře, termíny, kategorizace přístrojové techniky, mapy místní a časové dostupnosti, databáze přístrojové techniky, používané postupy a mapy přístrojové techniky budou na webu ministerstva. „Mapy přístrojové techniky tu dosud nebyly, budou důležité zejména pro pacienty, aby věděli, kde a jaké přístroje jsou. Dnes pacienti tyto informace musejí složitě shánět, nově jim budou k dispozici,“ ocenil ministr.

Posuzování přístrojů bude ve třech kategoriích

Posuzování se bude zčásti lišit podle toho, zda půjde o starší, již „odepsaný“ přístroj, nový přístroj existujícího typu nebo úplnou novinku, dosud v ČR neužívanou. V první kategorii je obnova přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným provozovatelem, tam nebude nutné detailnější posouzení nákladové efektivity. Druhá kategorie je umístění nového přístroje existujícího typu uvedeného v Katalogu přístrojů, posuzování bude detailnější z hlediska potřebnosti a personálního obsazení. Třetí kategorie, úplná novinka na trhu, bude vyžadovat nejdetailnější posouzení, bude se posuzovat nákladová efektivita, zda velmi drahý přístroj má pro pacienty očekávaný přínos.

Komise v novém složení už zasedala

První zasedání komise bylo 11. dubna, scházet se má jednou za čtvrt roku, v případě potřeby i jednou za měsíc. Žádosti, které na ministerstvo docházejí, shromažďuje tajemník komise a pak je předává dvěma expertům, kteří žádosti vyhodnocují pomocí modifikované HTA tabulky. „Vycházíme z principů HTA, přístroje jsou hodnoceny z řadů pohledů, zejména zda je v daném regionu efektivní využití,“ popsal náměstek ministra prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, Ph.D. Experti připraví tabulku, komise rozhodne na jejím základě, je ale právem komise hlasovat i odlišně od tabulky. „Veškeré závěry komise musejí být jasně odůvodněny a budou veřejně dostupné. O každém projektu bude sepsán zápis, proč komise hlasovala, jak hlasovala, a jaké to bude mít dopady,“ řekl náměstek.

Na prvním jednání řešila komise dvě žádosti na nové technologie, hodnotila, zda v daném regionu jsou přístroje zapotřebí a zda celkový počet těchto přístrojů v ČR odpovídá normám v zemích EU a OECD. „Bude snaha, abychom se pohybovali v racionálních poměrech, aby tu nebylo příliš mnoho jednoho typu technologií, a naopak chyběly jiné, které jsou v zemích OECD běžné,“ řekl náměstek. Komise měla na programu rovněž 13 žádostí na obnovu přístrojů. „Není to jen technokratická záležitost, kdy by počítač mohl určit, zda technologii ano či ne. Zejména v periferních lokalitách se stává, že tam kapacita není plně naplněna, ale vzhledem k dostupnosti péče může komise rozhodnout, že zařízení je tam potřeba,“ řekl náměstek Prymula. Komise měla na programu prvního jednání také šest prodloužení povolení. Souhlasy jsou časově omezené, pokud uchazeč nestihne schválený přístroj nakoupit, musí žádat o prodloužení souhlasu.

Dalším krokem MZ budou sdružené nákupy při obnově přístrojů

Ministr počítá nejen s vytvořením přehledu, jak je na tom české zdravotnictví ve vybavenosti přístroji, ale také s plánováním nákupů přístrojové techniky a jejich koordinací. „Nechali jsme si vyjet od našich přímo řízených nemocnic plán investic z hlediska nákupu přístrojové techniky na deset let dopředu a víme, že několik nemocnic chce obnovit CT v rozsahu dvou, tří let. Z našeho pohledu je velmi na místě tyto nákupy sdružit. Pokud budeme mít kategorizaci přístrojů, není nic složitého vypsat výběrové řízení, které bude například na šest nových CT, a věříme, že je tam možné získat velmi zajímavou slevu z rozsahu,“ řekl ministr.

Zavést chce také mechanismus „horizont scanning“, který nyní funguje u léků. Jde o observaci technologie, která je nová a v budoucnu přijde do ČR. Umožní predikovat náklady. ČR se má zapojit do evropských procesů v oblasti HTA v rámci společného vývoje metodik na platformě EUnetHTA. Ministerstvo bude využívat přístupu do databází POP a EVIDENT, kde jednotlivé agentury sdílejí svá hodnocení. MZ se rovněž chce zapojit do diskuse o nastavení systému HTA agentur po roce 2020, které se vedou v Evropské komisi a Evropském parlamentu.

Kategorizace zdravotnické techniky

„Mapování přítomnosti techniky a její obnovy vyžaduje mít aktuální data, ne stará několik let a sbíraná přes papírové výkazy. Proto vznikl projekt Kategorizace zdravotnické techniky jako klasifikační projekt, který tyto produkty zaklasifikuje do databáze, kde budou pod jednotnými názvy. Zároveň bude možné v databázi k nim připojovat další atributy, což mohou být technické parametry, které pomohou při rozhodování komise, a mohou to být i vlastnosti, které se budou týkat ceny pořízení, běžné ceny na trhu, a umožní srovnávací rozhodování,“ popsal ředitel ÚZIS docent RNDr. Ladislav Dušek, PhD.

Klasifikace umožní mapovat zdravotnickou techniku v rámci EU a zjistit, zda ČR nemá některých přístrojů příliš mnoho a jiných příliš málo. „Cílem je vytvořit datový základ, který bude k dispozici široké veřejnosti a umožní sledování dostupnost, kde aktuálně co máme, ale také pak na základě dat nákupy plánovat a třeba také iniciovat nákup techniky. Není nutné, aby to vždy udělal místní poskytovatel, podnět může vzejít z ministerstva zdravotnictví nebo od pacientů,“ shrnul docent Dušek.

Kategorizační systém má za sebou rozsáhlou oponenturu odborných společností i expertů na dané skupiny přístrojů, odsouhlasily ho a ve velmi podrobném připomínkovém řízení přijaly zdravotní pojišťovny. Systém má nastavenou aktualizaci v půlročních až ročních cyklech na základě dat zdravotních pojišťoven a dat, jež sbírá ÚZIS. Kategorizace je publikována na webu ÚZIS. Další vývoj počítá se vznikem portálu dostupné zdravotnické techniky, který bude propojen s již existujícím Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…