Přeskočit na obsah

Projekt Senior – lékový audit v domovech pro seniory

Ze zdravotnické dokumentace bylo auditováno užívání léků u 357 klientů. Jen 53 nepotřebovalo žádnou změnu medikace, pro ostatní bylo vydáno 788 doporučení k úpravě, v průměru 2,2 doporučení na jednoho seniora. Průměrný věk sledovaných klientů byl 83 let, každý užíval v průměru 8,2 léku.

Fakta zazněla na semináři v Poslanecké sněmovně, jehož se zúčastnila z celého zdravotního výboru jen organizátorka semináře, místopředsedkyně Mgr. Soňa Marková. Ostatní členové, kteří budou také rozhodovat o legislativních změnách v oblasti péče o seniory, měli v ten den jiné povinnosti. Jen zprostředkovaně se tak k nim dostanou fakta o nevhodně či zbytečně podávaných lécích v domovech pro seniory.

„Je třeba si uvědomit, že s velkou pravděpodobností bychom tyto situace našli u drtivé většiny populace v seniorském věku. Odhalení a náprava chyb směřuje nejen ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich seniorů, ale v systémovém pojetí může napomoci také k úsporám veřejných prostředků,“ shrnula poslankyně Marková potenciál projektu, jehož tvůrcem je Ústav lékového průvodce, z. ú., a podílí se na něm SÚKL se skupinou klinických farmaceutů.

Hlavním úkolem projektu je propojit předepisující lékaře, geriatry, klinické farmaceuty a ošetřovatelský personál. Základním problémem u seniorů je fakt, že mají sníženou schopnost adaptace na změny, často mají více onemocnění, tedy užívají i více léků, mnohdy jsou neschopni nebo i neochotni dodržovat léčebný režim. Léky u nich mohou působit jinak než u ostatní populace, je u nich vyšší náchylnost k rozvoji nežádoucích účinků léků.

„Účast v projektu byla pro klienty domovů pro seniory dobrovolná, podepisovali informovaný souhlas. Klinický farmaceut ve spolupráci s praktickým lékařem a geriatrem zkontroloval všechny předepsané léky, včetně nastaveného dávkování, možných duplicit či nežádoucích interakcí. Následně bylo navrženo opatření, jak medikaci upravit,“ popsala postup vedoucí oddělení klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce PharmDr. Milada Halačová.

K nejčastějším chybám v medikaci patřilo podávání vysokých dávek diuretik bez kontroly iontogramu a substituce iontů, podávání zbytečně vysokých dávek statinů v primární prevenci a naopak jejich nepodávání v sekundární prevenci. Mnozí klienti dostávali zbytečně vysoké dávky antidepresiv, zatímco u jiných tyto léky zcela chyběly, ač by je jejich zdravotní stav vyžadoval. Antipsychotika, benzodiazepiny užívali klienti dlouhodobě bez kontroly u psychiatra, a tedy bez úpravy dávek podle aktuálního stavu. Podle auditů také často chyběl v prevenci osteoporózy vitamin D a kalcium.

Audit odhalil 132 případů nejasné či zbytné indikace, 101 případů nevhodně stanovené dávky léku, ve 104 případech nebylo podáváno potřebné léčivo vůbec. Nežádoucí účinek byl zjištěn v 90 případech, lékové interakce v 36, duplicita ve 25. Laboratorní vyšetření chybělo v 99 případech. Lékové analýzy ukázaly, že léky v domovech pro seniory jsou často předepisovány a užívány v neprospěch pacienta, v některých případech mohou ohrozit jeho zdraví, v krajních případech i život.

Projekt by měl podle jeho tvůrců přispět k tomu, aby senioři dostávali léky pro ně nejvhodnější, ve vhodném dávkování a při sledování lékových interakcí s ostatními užívanými léky. Výsledkem pilotní fáze je to, že pacientům ubylo léků a zjednodušil se jim lékový režim. Pokračovat u nich bude pravidelná revize předepisovaných a užívaných léků, což v případě léčby seniorů dosud nebylo pravidlem.

Projekt Senior zaměřený na bezpečné užívání léků pokračuje i letos, hlásí se další zařízení, informovala ředitelka Ústavu lékového průvodce PhDr. Ivana Plechatá. V roce 2017 budou provedeny audity ve dvou až třech zařízeních v Praze a ve třech v Kraji Vysočina. Na rok 2018 se hlásí Jihočeský kraj.

S projektem je provázána elektronická poradna, kde mohou lékaři probrat s farmaceuty konkrétní problémy preskripce. Na základě zjištění z prvního roku lékových auditů běží osmnáctiměsíční pilotní projekt kontinuálního sledování účelné a bezpečné farmakoterapie v pražském domově Palata. Ve spolupráci s odbornými společnostmi chystá Ústav lékového průvodce metodické materiály a certifikaci „zařízení bezpečné a účelné farmakoterapie“. Zatím si audity platí domovy pro seniory z vlastních prostředků, tedy z peněz zřizovatele, v plánu je zapojit do úhrad zdravotní pojišťovny.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené