Přeskočit na obsah

Projekt VZP ukazuje výhodnost mobilních hospiců

Až 97 procent klientů mobilních hospiců umírá doma, zatímco jen 21 procent pacientů v terminálním stadiu v nemocniční péči tráví poslední dny života v domácím prostředí. I přes vysokou potřebu péče neznamená pro zdravotní pojišťovnu posledních 30 dní života v mobilní hospicové péči vyšší náklady, ukázal pilotní projekt, jehož pokračování projedná ve čtvrtek 15. prosince odborná komice a v pondělí 19. prosince správní rada VZP

 

Hospicová péče je podle úhradové vyhlášky hrazena jen v lůžkových zařízeních, v ČR je sedmnáct lůžkových hospiců. Pro mobilní hospice úhrada neexistuje, jsou závislé na dotacích a grantech. Projekt VZP má ověřit efektivitu této péče a přispět k určení výše její úhrady ze zdravotního pojištění. „VZP v roce 2017 bude v pilotním projektu pokračovat, počítá s navýšením počtu poskytovatelů, zatím není jasné, o kolik to bude,“ uvedl na dotaz MT mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Pilotní projekt měl doposud dvě fáze, první trvala od 1. dubna 2015 do 29. února 2016, druhá začala 1. března a skončí 31. prosince letošního roku. Závěry jsou zatím z první fáze. V ní byly vyhodnoceny náklady na 304 pacientů v terminálním stadiu v péči osmi poskytovatelů ze šesti krajů ČR. V kontrolní skupině bylo 66 495 klientů VZP zemřelých v daném období. Denní náklady na posledních 30 dnů před smrtí vyšly u mobilní hospicové péče na jednoho klienta na 1 316 korun, u kontrolního vzorku na 1 632 korun, což je o 316 korun na den víc.

„Mobilní specializovaná paliativní péče dokáže v závěru života pacientů se zhoršujícími se symptomy účinně tlumit bolest a zachovat kvalitu života. I když v péči mobilních hospiců dožívají pacienti se značnými potřebami zdravotní péče, nedochází u nich k razantnímu nárůstu vykázaných nákladů v posledních dnech života. Dalším logickým krokem je pokračování pilotu spolu s rozšířením počtu poskytovatelů, což povede k robustnějšímu vzorku pacientů,“ uvádí se ve zprávě, kterou má MT k dispozici.

V hodnocené fázi pilotu byly zařazeny Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s. r. o. (Zlínský kraj), Cesta domů z. ú. (Hlavní město Praha), DCHB – Oblastní charita Rajhrad (Jihomoravský kraj), Diecézní charita Brno (Kraj Vysočina), Hospic sv. Alžběty o. p. s. (Jihomoravský kraj), Mobilní hospic Ondrášek o. p. s. (Moravskoslezský kraj), Oblastní charita Červený Kostelec (Královéhradecký kraj) a Zdravotní ústav Most k domovu z. ú. (Hlavní město Praha).

Do projektu bylo přijato měsíčně v průměru třicet nových klientů, průměrný věk byl 71,4 roku, nejvíc klientů bylo mezi 70 až 75 lety. Nejčastěji byli v péči mobilního hospice jeden až dva týdny v závěru života, průměrná doba péče byla 15,2 dne. Příčinou úmrtí byly u 88,5 procenta klientů mobilních hospiců zhoubné novotvary, u 7,6 procenta srdeční a cerebrovaskulární onemocnění. Mezi dalšími příčinami byla onemocnění neurodegenerativní, respirační, nemoci jater, diabetes mellitus, Alzheimerova demence či HIV. V kontrolní skupině byl průměrný věk úmrtí 77 let, u 43,3 procenta byla příčinou úmrtí kardiovaskulární onemocnění, u 24 procent zhoubné novotvary.

Pacienti mobilní specializované paliativní péče se v závěru života nejčastěji potýkali s únavou, ospalostí a nechutenstvím. Díky poskytované péči mělo 92 procent z nich na konci sledování stejnou nebo nižší intenzitu bolesti než při zahájení.

U kontrolní skupiny byla zaznamenána v závěru života eskalace nákladů daná zejména počtem akutních hospitalizací a nákladů na záchrannou službu. U pacientů v pilotu byly náklady po celé tři měsíce sledování konstantní, nenarůstala lůžková péče ani akutní převozy.

V posledních 30 dnech života hradila pojišťovna denně za pacienta v pilotu za ambulantní péči 408,70 Kč, v kontrolní skupině 32,10 Kč, za ústavní péči v pilotu 235,70 Kč, v kontrolní skupině 866,80 Kč, za zvlášť účtovaná léčiva byly tyto platby 121,40 Kč a 242,50 Kč, za vyšetření 335,10 Kč a 309,10 Kč, za recept 135,80 Kč a 75,60 Kč, za transport 7,60 Kč a 18,50 Kč a za záchrannou službu v pilotu 26,60 Kč a v kontrolní skupině 64,30 Kč. Celkem tedy vydala pojišťovna v posledních 30 dnech života za pacienta v pilotu denně 1 316 Kč, v kontrolní skupině 1 623 Kč. Největší část nákladů u pacientů v mobilní hospicové péči tvořila péče ambulantní – 31,1 procenta, v kontrolní skupině pak péče ústavní – 53,1 procenta.

S finanční podporou mobilní hospicové péče počítá v příštím roce také ministerstvo zdravotnictví. Mluvčí Štěpánka Čechová na dotaz MT uvedla, že projekty budou podpořeny v rámci dvou dotačních titulů: Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2017 a Rozvojové projekty zdravotní péče v roce 2017.

„Konečná výše částek alokovaných na tyto dotační tituly v současné době ještě není známa. Bude záviset na podobě podrobného rozpisu rozpočtu, který bude projednáván po schválení státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou,“ uvedla.

K dosavadním úhradám upřesnila, že do konce roku 2016 je hospicová péče hrazena podle vyhlášky úhradou za ošetřovací den, která se vypočte jako počet bodů za ošetřovací den včetně režie násobených hodnotou bodu. Ošetřovací den na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu má v současné době hodnotu 1 004 bodů a režie přiřazená k tomuto ošetřovacímu dnu je stanovena pro rok 2016 na 181,52 bodu. Na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů si mohou poskytovatelé se zdravotní pojišťovnou dohodnout vyšší hodnotu režie, nejvýše však do výše 400 procent, režie může být i v odůvodněných případech snížena, nejvýše však o 30 procent.

„Hospicová péče byla v posledních dvou letech prostřednictvím úhradové vyhlášky podpořena postupným zvyšováním hodnoty bodu z 0,90 na 0,95 Kč za bod pro rok 2015 a na 1,02 Kč za bod pro rok 2016. Celkově pro rok 2016 pojišťovny plánují dát na hospicovou péči přes 180 milionů korun,“ shrnula mluvčí.

Podle dat zdravotních pojišťoven, která má ministerstvo k dispozici, byla v roce 2015 průměrná úhrada na jeden ošetřovací den v lůžkovém hospici 1 347 korun, což je úhrada téměř srovnatelná například s úhradou za ošetřovací den v dlouhodobé lůžkové péči. Pro rok 2017 je v úhradové vyhlášce přiřazena zvláštní lůžková péče neboli hospicová péče do části následné a dlouhodobé lůžkové péče. Úhrada hospicové péče bude kalkulována na základě paušální sazby nasmlouvané pro rok 2016 (úhrada v Kč za OD včetně režie) vynásobené koeficientem 1,065, tedy nárůst o 6,5 procenta oproti roku 2016.

Paliativní péči řeší zákon o zdravotně sociálním pomezí, jeho účinnost je navržena na červenec 2017. Je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. Problematice se také věnuje novela zákona o sociálních službách, kde navrhované nové ustanovení § 52a již obsahuje úpravu sociálních služeb poskytovaných osobám v terminálním stadiu a osobám blízkým. Novela se tak snaží řešit úhradu sociálních služeb poskytovaných v zařízeních hospicové péče nebo paliativní péče poskytované v domácím prostředí. Novela je nyní ve fázi vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení.

 

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…