Přeskočit na obsah

První perorální lék pro dospělé se sekundárně progresivní RS

Schválení prvního perorálního léku pro dospělé pacienty se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SP RS) v EU oznámil Novartis. Mayzent (siponimod) se stává v Evropě první a jedinou perorální léčbou indikovanou specificky u pacientů se SP RS.


Roztroušená skleróza je onemocněním narušujícím normální fungování mozku, optických nervů a míchy zánětem a ztrátou tkáně, které postihuje přibližně 2,3 milionu lidí na celém světě. Bývá rozdělována na několik forem, jejichž specifikace je důležitá nejen kvůli prognóze, ale i kvůli léčbě. Nejčastěji se jedná o remitentní‑relabující RS (RR RS), kterou začíná onemocnění u většiny pacientů. Tato forma je ve více než 80 procentech následována sekundárně progresivní formou RS (SP RS). Dále se jedná o primárně progresivní RS (PP RS), postihující 10–15 procent pacientů, a relabující progresivní formu, která je nejméně častá. I přes pokroky v léčbě tohoto onemocnění stále existuje vysoká neuspokojená potřeba bezpečných a účinných léčebných postupů, které by pomohly oddálit progresi postižení u pacientů se SP RS.

Ačkoli je každý pacient s RS jedinečný, většina nemocných trpících RR RS nakonec přejde do formy SP RS. Tento lék, u něhož byla prokázána účinnost pro oddálení progrese onemocnění, tak přináší naději pacientům právě s tímto onemocněním. Schválení siponimodu evropskými autoritami tak z tohoto léku učinilo první perorální léčbu indikovanou pacientům se SP RS.

„Jsme potěšeni zprávou, že nyní v Evropě existuje léčba pro pacienty s aktivní SP RS, která potenciálně oddálí progresi této oslabující nemoci. Nový přípravek přináší naději na zlepšení péče a zejména na zlepšení kvality života pacientů, kteří jsou dlouhodobě nedostatečně léčeni,“ uvedl Pedro Carrascal, prezident Evropské platformy pro RS.


Klinická studie EXPAND

Schválení nového léku je založeno na výsledcích studie fáze III EXPAND, která u široké skupiny pacientů se SP RS potvrdila při léčbě siponimodem významné snížení rizika progrese choroby, včetně fyzického a kognitivního zhoršení. Této dosud největší klinické studie se zúčastnilo 1 651 pacientů s diagnózou SP RS ze 31 zemí. Jde o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii srovnávající účinnost a bezpečnost siponimodu oproti placebu, do níž byla zahrnuta i podskupina nemocných s aktivním onemocněním (n = 779). Ve skupině pacientů s aktivním onemocněním léčených siponimodem výsledky ukázaly:

  • výrazně nižší riziko tříměsíční a šestiměsíční potvrzené progrese onemocnění – o 31 procent, resp. 37 procent ve srovnání s placebem,
  • významné příznivé výsledky v dalších relevantních měřeních aktivity onemocnění, včetně anualizované míry relapsů, aktivity onemocnění na základě MRI a ztráty objemu mozku.


Výsledky v celkové populaci potvrdily, že tento lék významně snížil riziko tříměsíční progrese (primární cílový ukazatel, 21% snížení oproti placebu, p = 0,013) a významně oddálil riziko šestiměsíční progrese (o 26 % oproti placebu, p = 0,0058). Siponimod také prokázal významný přínos pro celkovou kondici a klinicky relevantní účinky na rychlost kognitivních procesů.

„Zpomalení progrese je pro pacienty s RS, kteří si chtějí udržet co nejdéle nezávislost, nesmírně důležité. Schválení tohoto přípravku jim dává šanci tohoto cíle dosáhnout,“ uvedl Max Bricchi, Global Head, Neuroscience Franchise, Novartis Pharmaceuticals.

Siponimod je modulátor receptoru sfingosin‑1‑fosfátu, který se selektivně váže na receptory S1P1 a S1P5. Ve vztahu k receptoru S1P1 brání lymfocytům v úniku do lymfatických uzlin a v důsledku toho vstupu do centrálního nervového systému, což vede k protizánětlivým účinkům siponimodu. V preklinických modelech RS byly prokázány i jeho remyelinizační a neuroprotektivní účinky.

V březnu 2019 tento lék schválil FDA pro léčbu relabujících forem roztroušené sklerózy, včetně klinicky izolovaného syndromu, remitentního‑relabujícího onemocnění a aktivní sekundárně progresivní formy u dospělých. V listopadu 2019 byl siponimod schválen v Austrálii pro léčbu dospělých se SP RS. Další jednání nyní probíhají např. ve Švýcarsku, Japonsku, Kanadě a Číně.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené