Přeskočit na obsah

Reakce zaměstnanců PN Havlíčkův Brod na odvolání ředitele

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 14. 2. 2020 tiskovou zprávu o odvoláni ředitele MUDr. Jaromíra Maška. Odvoláním a jeho zdůvodněním jsme jako zaměstnanci PN Havlíčkův Brod šokováni a znechuceni. Tisková zpráva obsahuje některé manipulativní a nepravdivé informace. Chceme se prostřednictvím tohoto dopisu k odvoláni ředitele vyjádřit.

MUDr. Jaromír Mašek je mezi řediteli psychiatrických nemocnic považován za kompetentního a mezi svými spolupracovníky je velmi oblíben. MZ jako zřizovatel PN k němu dosud nemělo výhrady. Funkci ředitele vykonával více než 14 let. Nemocnice pod jeho vedením byla a dosud je personálně i ekonomicky stabilizovaným zařízením. Řadu let je akreditovaná pro postgraduální vzděláváni lékařů v psychiatrických oborech, pro kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, akreditace pravidelně obnovuje. Pořádá vlastní rekvalifikační kurzy, ve kterých školí tolik potřebný zdravotnický personál. Mezi pacienty i u odborné veřejnosti má velmi dobrou pověst a není spojena s žádnými skandály.

PN Havlíčkův Brod zahájila modernizaci péče o duševně nemocné již po roce 1989. Postupně redukovala lůžkový fond nemocnice z tehdejších 1530 na stávajících 688 lůžek. Většina budov byla rekonstruována. Podle transformačního plánu bude redukce lůžek pokračovat. V roce 2019 se podařilo propustit celkem 228 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, z toho celkem 89 pacientů s diagnózou „těžké duševní poruchy“.

Již od r. 1995 začala spolupráce v péči o duševně nemocné s pracovníky Fokusu a za podpory ředitele Maška následně začaly pracovat multidisciplinární týmy ještě před vznikem současného reformního programu. PN Havlíčkův Brod se aktivně podílela a dosud podílí ve spolupráci s Fokusem Vysočina na založení a provozu jednoho z prvních pěti „Center duševního zdraví“ (CDZ) v České republice. Fungování CDZ se řediteli podařilo personálně zajistit i přes obecně známý nedostatek lékařů, klinických psychologů a sester Šlo o jeden z prvních reálných kroků v implementaci „reformy“. Ředitel se zapojil do transformačního týmu, aktivně jednal s krajskými koordinátory, zástupci terénních služeb i se členy týmu kvality.

Přestože se PN HB aktivně a dlouhodobě podílí na „Reformě psychiatrie“, vnímáme tuto reformu jako nekoncepční. Její financováni je založené na časově omezených dotačních programech z fondů Evropské unie. Požaduje mimo jiné po psychiatrických nemocnicích zřizováni personálně a administrativně náročných „nových služeb“, především formalizovaných „multidisciplinárních týmů“. Jde de facto o tvorbu „nových institucí“, přičemž neformální multidisciplinární přístup k lidem s psychickými poruchami je dlouhodobě naší denní praxí.

Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě zajišťuje především náročnou lůžkovou akutní a následnou psychiatrickou léčbu včetně soudem nařízených ústavních ochranných léčeb, funguje neformálně jako centrum krizové intervence a krizová telefonní linka. To vše 24 hodin denně, 365 dnů v roce pro spádové území s 1,13 milionu obyvatel. Poskytuje i péči o ambulantní pacienty. Při komplexní péči o nemocné spolupracuje s celou sítí zdravotnických a sociálních služeb ve spádovém území.

Pro vytváření a provozování dalších ministerstvem požadovaných formalizovaných služeb nemají psychiatrické nemocnice především personální zdroje. Navíc dosud nebyl pro tyto „reformní procesy“ vytvořen ministerstvem legislativní rámec. Pokud by ředitel PN plnil zadání ministerstva, vystavil by se porušování stávajících právních předpisů stanovujících závazné povinnosti a postupy při řízení státní příspěvkové organizace, především zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech a zákona č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Mrzí nás, že v tiskové zprávě o odvolání ředitele jsou uvedeny manipulativní a zkreslující informace.

V tiskové zprávě MZ je uvedena starší citace předsedy psychiatrické společnosti profesora Mohra s komentářem – „doplnil předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Pavel Mohr“, jakoby šlo o jeho komentář ke konkrétnímu odvolání. Profesor Mohr se o odvoláni ředitele Maška dozvěděl z médií, jeho odvolání nijak nekomentoval ani nedoporučoval.

Dále je v tiskové zprávě uvedeno – „V posledním roce nemocnice na základě rozhodnutí ředitele odmítá pacienty k ochrannému léčení, a to i na ochranné léčby sexuologické...“ Společensky nebezpečné pacienty s nařízenou ústavní ochrannou léčbou (OL) sexuologickou neodmítáme. V ojedinělých případech můžeme pouze požádat příslušný soud, aby nařídil léčbu do jiné nemocnice, jsou-li k tomu vážné důvody. V loňském roce jsme požádali asi v 5 případech příslušné soudy o určení jiné nemocnice k realizaci nařízené OL sexuologické. Jednalo se o odsouzené pacienty t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody, u kterých nebyl právní důvod k nařízeni OL do Havlíčkova Brodu, protože jejich bydliště i páchaná trestná činnost se nacházely mimo náš uzemní spád podle platné právní úpravy (Instrukce ministerstva spravedlnosti č. 505/2001). V té době bylo naše sexuologické oddělení plně obsazeno (toto je ostatně trvalý stav). V r. 2018 jsme realizovali nejvyšší počet sexuologických ochranných léčeb v rámci ČR spolu s PN Brno (32), v loňském roce to bylo 37 těchto ochranných léčeb. PN Havl. Brod poskytuje i ambulantní ochrannou sexuologickou léčbu několika desítkám pacientů, a tak nezanedbatelně přispívá k péči o tyto pacienty a k ochraně společnosti. K žádnému zanedbání péče ani k ohrožení společnosti nedošlo.

K dnešnímu dni je v PN Havl. Brod léčeno 83 pacientů s nařízenou ústavní ochrannou léčbou, z toho 21 s léčbou sexuologickou. Za poslední rok 2019 prošlo ústavní ochrannou léčbou v PN Havl. Brod 133 pacientů. Je to více, než v předchozích letech (116 pacientů v r. 2018 a 87 pacientů v r. 2017). Informace o počtech ústavních ochranných léčeb v rámci celé ČR jsou v přiložené tabulce.

Musíme se také vyjádřit ke zmínce o „problémech“ ve spolupráci s Centrem duševního zdraví. Jak již bylo, zmíněno výše, bez iniciativy a aktivního přístupu ředitele Maška by zdejší CDZ jako jedno z prvních v ČR nevzniklo. Aktuálně lékař-psychiatr pracující dosud v CDZ Havl. Brod svoji práci na vlastní žádost končí k 31. 3. 2020. Náhradu PN dosud nesehnala. Proto informoval ředitel Mašek vedení Fokusu Vysočina, že do vyřešení této situace bude psychiatrickou lékařskou péči klientům CDZ poskytovat PN Havl. Brod ve svých prostorách. Tolik k „faktické destabilizaci CDZ“. Ředitel navíc zvažoval, že bude od dubna 2020 v CDZ jako psychiatr pracovat on sám. PN HB poskytla kromě lékaře pro práci CDZ H. Brod 5 kvalifikovaných terénních zdravotních sester a 2 psychology, kteří v CDZ nadále pracují.

„Koncepce Královéhradeckého kraje“ týkající se akutních dětských pacientů, i kdyby existovala, nemůže PN Havl. Brod ukládat žádné povinnosti. Rozhodně není reálné, aby veškerou tuto péči pro území větší než tři kraje, zvládal jediný atestovaný pedopsychiatr v PN Havl. Brod, což je současný stav. V celé ČR je katastrofální nedostatek atestovaných pedopsychiatrů v ambulantní i v lůžkové sféře, pročež plánovanou koncepci reformy psychiatrické péče nebude mít ani při nejlepší vůli kdo naplnit. Pokud nebudou pedopsychiatrickou péči poskytovat kvalifikovaní pedopsychiatři, hrozí samozřejmě, že to bude péče non lege artis. Bez zachování dětských psychiatrických lůžkových odděleni, na jejichž zrušení je aktuálně silný tlak, nebude realizovatelná ani dostatečně kvalitní postgraduální průprava lékařů pro obor dětské a dorostové psychiatrie. Bohužel následky ponesou dětští pacienti a jejich rodiny, a trestáni budou nevinní.

Náhlým a překvapivým odvoláním ředitele MUDr. Jaromíra Maška a zdůvodněním odvolání jsme z výše uvedených důvodů znechuceni. Odvolání ředitele, který není ochoten plnit nereálné plány, je snadné, ale jen zdánlivé řešení problému. Jsme přesvědčeni, že nesplnitelné úkoly nevyřeší žádný jiný nový ředitel.

Vážený pane ministře, Vaše nečekané a bohužel v tiskové zprávě zcela nedůvěryhodně zdůvodněné odvolaní pana ředitele Jaromíra Maška způsobilo v PN Havl. Brod šok a znechucení valné většiny zaměstnanců, zejména zdravotnických pracovníků, z fungování Ministerstva zdravotnictví jako zřizovatele PN Havl. Brod. Věříme, že při tomto svém rozhodnutí jste vycházel ze zavádějících, nebo dokonce z nepravdivých informací svých spolupracovníků nebo poradců. Pro obnovení důvěry zaměstnanců PN Havl. Brod v odbornou kompetenci Ministerstva zdravotnictví i v proces reformy psychiatrické péče Vás vyzýváme, abyste přehodnotil složení svého odborného poradního týmu pro oblast reformy psychiatrické péče a vůči jeho členům, kteří Vám poskytli nedůvěryhodné podklady, bez zbytečného odkladu vyvodil personální důsledky. Dále považujeme za zcela nezbytné, aby na místo ředitele PN Havl. Brod nastoupil člověk nejen odborně kompetentní, ale také zcela důvěryhodný zejména pro všechny naše zdravotnické pracovníky, který naváže na úspěšné působení pana ředitele Maška a stejně jako on dokáže zaměstnance motivovat k aktivní spolupráci při realizaci rozumných a promyšlených reformních změn psychiatrické péče, které zvýší kvalitu života našich pacientů, což je náš hlavní cíl a největší motivace, abychom svoji práci, kterou považujeme za poslání, vykonávali s chutí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Vážený pane ministře, nastalou chaotickou situaci, kdy dokonce velká část zaměstnanců na všech pracovních pozicích zvažuje kolektivně podat výpověď z pracovního poměru, což by ochromilo psychiatrickou péči na velké části území České republiky, je nutno řešit rychle, konstruktivně a odpovědně, proto jsme ochotni delegovat naše zástupce, kteří se s Vámi v co nejkratší době, nejdéle do konce měsíce února 2020, osobně sejdou a projednají z našeho pohledu nezbytné kroky zřizovatele vedoucí k uklidnění situace v PN Havl. Brod. Věříme, že si závažnost situace plně uvědomujete a budete v jejím řešení jednat nejen rychle, ale také velmi uvážlivě. Ujišťujeme Vás v tom naší plnou podporou.

primář MUDr. Jiří Konrád

primářka MUDr. Mária Borzová

primář MUDr. Tomáš Havelka

primář MUDr. Jan Horčicko

primářka MUDr. Hana Houdková

primář MUDr. Petr Hromada

primář MUDr. Josef Křepela

primář MUDr. Michal Mikolaj

primářka MUDr. Lucie Přikrylová

primářka MUDr. Jana Stará

primář MUDr. Přemysl Suchomel

hlavní sestra Mgr. Jaroslava Knížková

manažerka kvality Mgr. Alena Zdražilová

vedoucí psycholožka PhDr. Kamila Hozová Ph. D.

vedoucí zdravotně sociální pracovnice Mgr. Lenka Dománková

náměstkyně HTS Ing. Jana Budská

V Havlíčkově Brodě 17. 2. 2020

(originální otevřený dopis včetně příloh najdete na webu PN Havlíčkův Brod )

 

 Čtěte také prohlášení ministerstva zdravotnictví

Zdroj: otevřený dopis

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…