Přeskočit na obsah

Risankizumab prokázal svoji superioritu

Nová data publikovaná na virtuálním meetingu AAD (American Academy of Dermatology), který se konal od 12. do 14. června 2020, potvrdila nejen dlouhodobou účinnost a bezpečnost léčby risankizumabem, ale navíc upevnila jeho postavení, když ukázala superioritu risankizumabu proti secukinumabu v primárních i sekundárních endpointech u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou léčených po dobu 52 týdnů.


Psoriáza – chronické, geneticky podmíněné a imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění kůže sdružené se systémovými chorobami, které přispívají ke zkrácení délky života nemocných, patří k nemocem, jejichž léčba zaznamenává díky novým lékům zásadní úspěchy. Psoriáza postihuje dvě až tři procenta populace. Mezi postižené oblasti běžně patří nehty, pokožka hlavy, dlaní, chodidel, záhybů těla, genitálií a kloubů. Závažnost onemocnění je měřitelná několika parametry, k nejčastěji používaným škálám hodnocení závažnosti psoriázy patří PASI (Psoriasis Area Severity Index), sPGA (static Physician Global Assessment) a k hodnocení kvality života je nejčastěji využíván DLQI (Dermatology Life Quality Index). S nástupem moderní biologické léčby se u psoriázy mění nejen paradigma terapeutického algoritmu, ale zároveň se posouvají i léčebné cíle směrem k vyléčení nebo takřka vyléčení kožních lézí a k setrvalému zlepšení hodnot i zlepšení stavu v perzistentních psoriatických lokalitách. Ještě více optimismu přinesla i nově prezentovaná data o risankizumabu (RZB), která zazněla v rámci AAD.

Pro zlepšení kvality života pacientů se středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy je zapotřebí účinnější terapie a pohodlnější dávkování. Jak risankizumab (IL‑23), tak secukinumab (SEC) (IL‑17) jsou podávány injekčně (subkutánně), přesto mají různé dávkovací režimy. Na virtuální konferenci AAD poprvé zazněla nová data srovnávající účinnost a bezpečnost těchto dvou molekul v 52. týdnu léčby u pacientů se středně těžkou a těžkou formou ložiskové psoriázy.

Jak ve své přednášce věnované moderní léčbě psoriázy uvedl Bruce Elliot Strober, MD, PhD, FAAD, Medical Dermatology & Mohs Surgery Center Cromwell a University Of Connecticut Health Center, lékaři dnes v léčbě psoriázy používají minimálně 11 schválených biologických léků a řada dalších je na cestě. „Nově prezentovaná studie porovnávající risankizumab a secukinumab u dospělých se středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy ukazuje již v 16. týdnu, že risankizumab je v PASI 90 non‑inferiorní proti secukinumabu a v 52. týdnu pak risankizumab prokázal superioritu nad secukinumabem ve všech sekundárních endpointech, včetně PASI 100, sPGA0/1 a PASI 75. Bezpečnostní profil RZB se přitom neliší od výsledků hlášených v předchozích studiích,“ uvedl dr. Strober.


Risankizumab versus secukinumab

V této srovnávací studii (Risankizumab Versus Secukinumab in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis, fáze III) byli pacienti randomizováni v poměru 1 : 1 a dostávali buď risankizumab 150 mg (n = 164), nebo secukinumab 300 mg (n = 163). Pacienti léčení risankizumabem dostali dvě subkutánní injekce à 75 mg na začátku studie, dále po čtyřech týdnech a poté každých 12 týdnů. Pacienti léčení secukinumabem dostali dvě subkutánní injekce à 150 mg na začátku studie a dále v týdnech 1, 2, 3 a 4 a poté každé čtyři týdny. Primárními cílovými ukazateli studie byly non‑ ‑inferiorita v 16. týdnu a nadřazenost v 52. týdnu, oba pro PASI 90. Vědci navíc vyhodnotili tři sekundární cílové ukazatele v 52. týdnu: PASI 100, statické hodnocení lékaře (sPGA) 0/1 a PASI 75. U všech pacientů bylo provedeno posouzení bezpečnosti léčby (viz graf).

 

Jak se potvrdilo, splnil RZB v 52. týdnu léčby jak primární, tak všechny řazené sekundární cílové ukazatele, včetně superiority proti secukinumabu. Risankizumab prokázal výrazně vyšší procento pacientů, kteří dosáhli téměř úplné vyčištění kůže v porovnání se secukinumabem a splnil primární cílový ukazatel superiority v dosažení PASI 90 v týdnu 52. Z pacientů léčených risankizumabem dosáhlo PASI 90 87 procent ve srovnání s 57 procenty pacientů léčených secukinumabem (p < 0,001) v týdnu 52. V porovnání s tím splnilo PASI 90 v 16. týdnu 74 procent pacientů na RZB vs. 66 procent na SEC, což znamená nárůst rozdílu z 8,2 procenta v týdnu 16 na 29,8 procenta ve prospěch risankizumabu v týdnu 52.

V této studii risankizumab jednoznačně prokázal lepší účinnost v porovnání se secukinumabem při dosažení a udržení vysoké míry vyčištění kůže po dobu 52 týdnů. Risankizumab však prokázal superioritu i ve všech řazených sekundárních cílových ukazatelích, včetně statického skóre globálního hodnocení lékařem – čistá nebo téměř čistá kůže (sPGA 0/1) v týdnu 52, kdy sPGA 0/1 dosáhlo 88 procent pacientů léčených RZB oproti 58 procentům pacientů na SEC (p < 0,001).

Aktuální dostupné údaje o bezpečnosti léku prokázaly, že bezpečnostní profil RBZ byl konzistentní s bezpečnostním profilem pozorovaným v předchozích studiích, přičemž po celou dobu 52 týdnů léčby nebyly pozorovány žádné nové bezpečnostní signály.

Četnost nežádoucích účinků (NÚ) byla mezi RZB a SEC srovnatelná, k nejčastějším NÚ patřila nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bolest hlavy, artralgie a průjem. Četnost závažných NÚ byla 5,5 procenta ve skupině léčených RZB a 3,7 procenta ve skupině léčených SEC. Četnost NÚ vedoucích k ukončení podávání hodnoceného přípravku ve skupině léčených risankizumabem byla 1,2 procenta vs. 4,9 procenta léčených secukinumabem. V žádné ze skupin nedošlo k úmrtí.


Nová data studie LIMMitless

Také výsledky otevřené rozšířené studie (OLE – Open‑Label Extension) LIMMitless potvrdily dlouhodobou účinnost a bezpečnost podávání risankizumabu ve 12týdenních intervalech. Studie navazuje na pět dřívějších klinických hodnocení UltiMMa‑1, UltiMMa‑2, IMMvent, SustaIMM a NCT03255382, z nichž z původních 955 pacientů, kteří ukončili základní studie, pokračovalo 897 pacientů v léčbě RZB (150 mg RZB každých 12 týdnů), celkem 836 pacientů v léčbě stále pokračuje. Soubor tvoří ze 71 procent muži, průměrný věk zařazených pacientů je 46,9 roku. Předchozí biologickou léčbu dostávalo 38 procent pacientů a 19 procent mělo podle kritérií sPGA těžkou formu psoriázy.

Jak potvrdil v rámci své přednášky zaměřené na novinky v léčbě psoriázy i prof. Mark G. Lebwohl, MD, Mount Sinai Hospital, New York, USA, data studie, která byla prezentována v posterové sekci AAD 2020, jednoznačně prokázala efektivitu a dlouhodobé účinky léčby risankizumabem, a to i po 136 týdnech léčby, což dokazují dosažené endpointy pro PASI a sPGA. Ve 136. týdnu bylo u sledovaných pacientů dosaženo PASI 90 u 85 procent léčených a PASI 100 dosáhlo 59 procent pacientů. Celkem 85 procent jich splnilo sPGA 0/1. Na základě hodnocení DLQI je zřejmé, že risankizumab zajišťuje i trvalé zlepšování kvality života, DLQI 0/1 dosáhlo a udrželo do 136. týdne více než 75 procent léčených. Při dávkování léku každých 12 týdnů je RZB dobře tolerován, i při dlouhodobém užívání po dobu téměř tří let je léčba bez jakýchkoli nových bezpečnostních signálů.

Prezentována byla i data společné dlouhodobé analýzy bezpečnosti RZB u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou. Ty vycházejí z krátkodobé bezpečnostní analýzy (16 týdnů léčby) z celkem pěti studií (fáze II a III) (n = 1 306). Pro dlouhodobou analýzu byla použita data 11 studií (fáze I–III) (n = 2 673), která jsou porovnávána s předchozími daty pěti studií. Výsledky zahrnují analýzu 16týdenní dvojitě zaslepené léčby RZB 150 mg vs. placebo. Dlouhodobá analýza (trvání až do 58,6 měsíce) hodnotí bezpečnost léčby u všech pacientů, kteří byli léčeni jednou a více dávkami risankizumabu.

Tato dlouhodobá analýza reprezentuje data 5 582,8 pacientoroku. Ukazuje se, že celkem se počet TEAE (treatment emergent adverse event) během sledovaného času nezvýšil, typ i stupeň nežádoucích účinků zůstaly v týdnu 16 i dále konzistentní. Výskyt vážných infekcí, maligních tumorů a MACE byl v průběhu sledování konzistentní a spadal do rozsahu uvedeného v registru PSOLAR. Z hlášených malignit se v 54 procentech jednalo o NMSC, ostatní malignity reprezentují nejrozšířenější zhoubná onemocnění hlášená v obecné populaci bez patologických trendů. Všichni pacienti, u nichž došlo k MACE, měli mnohočetné kardiovaskulární rizikové faktory. Nebyly zaznamenány žádné případy aktivní tuberkulózy nebo reaktivace TB.

Další sadu dat zaměřující se na odpověď na léčbu risankizumabem po 136 týdnech léčby (OLE) přináší analýza studií UltIMMa‑1 a UltIMMa‑2. Jak se ukázalo, průměrné procentuální zlepšení oproti základnímu skóre PASI, které bylo pozorováno ve studiích UltIMMa‑1/2, bylo konzistentní do 136 týdnů trvání studie OLE. Většina pacientů, kteří vstoupili do studie OLE s PASI 90 nebo PASI 100, si udržela odpověď na léčbu i během celých 136 týdnů pokračující terapie RZB (94,7 % a 82,3 %). I zde se potvrdilo, že během 136 týdnů expozice RZB nebyla zjištěna žádná nová bezpečnostní rizika.


Výhody risankizumabu

Účinnost, jednoduchost a dlouhodobá bezpečnost. To jsou podstatné výhody nové imunomodulační léčby risankizumabem. Tento inhibitor interleukinu 23 (IL‑23) hraje klíčovou roli ve vývoji a udržování psoriatických lézí a je významným cytokinem v patogenezi psoriázy. Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku IgG1 selektivní pro protein IL‑23, produkovanou ovariálními buňkami čínských křečíků pomocí rekombinantní DNA technologie. Úspěšnost léčby spočívá právě v zacílení na IL‑23, dojde‑li k jeho zablokování přes jeho podjednotku p19, dojde k zabránění vzniku patogenních Th lymfocytů. Selektivní zacílení na IL‑23 napomáhá obnovit rovnováhu prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů. Risankizumab má vysokou afinitu a specificitu pro IL‑23 danou dvěma místy na podjednotce p19 IL‑23, zároveň má redukovanou heterogenitu a redukovanou Fc efektorovou funkci. Právě tyto vlastnosti zajišťují léku vysokou a dlouhodobou účinnost. Navíc jde o bezpečný lék s nízkou frekvencí dávkování. Přípravek je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu. Doporučená dávka je 150 mg (dvě 75mg injekce), podaná subkutánně v týdnu 0, týdnu 4 a následně každých 12 týdnů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené