Přeskočit na obsah

Risankizumab razantně nastupuje do léčby psoriázy

Biofarmaceutická společnost AbbVie oznámila pozitivní výsledky tří pivotních klinických studií fáze III, v nichž byl hodnocen experimentální inhibitor interleukinu 23 (IL‑23) risankizumab v porovnání s přípravky ustekinumab a adalimumab v léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou.Nová data ukazují, že při podávání risankizumabu (150 mg) bylo po 16 týdnech léčby dosaženo nejméně 90% zlepšení u primárních cílových parametrů: indexu PASI 90 (Psoriatis Area and Severity Index – index postižené plochy a závažnosti psoriázy) a odpovědi sPGA (static Physician Global Assessment – statické celkové zhodnocení lékařem) s výsledkem čistý nebo téměř čistý (sPGA 0/1) ve všech třech studiích v porovnání s placebem nebo adalimumabem (v závislosti na uspořádání studie).Studie ultIMMa‑1 a ultIMMa‑2

Studie ultIMMa‑1 a ultIMMa‑2 jsou replikované studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost risankizumabu (150 mg) ve srovnání s placebem nebo ustekinumabem (45 nebo 90 mg v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta). Po 16 týdnech léčby dosáhlo v obou studiích odpovědi PASI 90 celkem 75 procent pacientů, kteří dostávali risankizumab, zatímco při podávání placeba to bylo ve studii ultIMMa‑1 pouze pět procent a ve studii ultIMMa‑2 jen dvě procenta. Podíl odpovědi PASI 90 při podávání risankizumabu byl statisticky významně vyšší rovněž ve srovnání s ustekinumabem (42 procent ve studii ultIMMa‑1 a 48 procent ve studii ultIMMa‑2). Odpovědi sPGA čistá nebo téměř čistá (sPGA 0/1) dosáhlo v 16. týdnu 88 procent pacientů léčených risankizumabem ve studii ultIMMa‑1 a 84 procent pacientů ve studii ultIMMa‑2 ve srovnání s osmi procenty pacientů na placebu ve studii ultIMMa‑1 a pěti procenty pacientů ve studii ultIMMa‑2. Podíl těchto odpovědí sPGA 0/1 byl opět statisticky významně vyšší než při léčbě ustekinumabem (63 procent ve studii ultIMMa‑1 a 62 procent ve studii ultIMMa‑2).

Kompletního vyčištění kůže (PASI 100) dosáhlo po 16 týdnech a jednom roce léčby dvakrát více pacientů léčených risankizumabem ve srovnání s léčbou ustekinumabem. V týdnu 16 dosáhlo ve skupině léčené risankizumabem odpovědi PASI 100 celkem 36 procent pacientů ve studii ultIMMa‑1 a 51 procent pacientů ve studii ultlMMa‑2 ve srovnání s 12 procenty pacientů ve studii ultIMMa‑1 a 24 procenty pacientů ve studii ultIMMa‑2, kteří byli léčeni ustekinumabem. Ve skupině léčené risankizumabem dosáhlo po jednom roce odpovědi PASI 100 celkem 56 procent pacientů (ultIMMa‑1) a 60 procent pacientů (ultIMMa‑2) v porovnání se skupinou léčenou ustekinumabem, kde této odpovědi dosáhlo 21 procent (ultIMMa‑1) a 30 procent (ultlMMa‑2). Kromě toho se ve skupině léčené risankizumabem po jednom roce podařilo dosáhnout PASI 90 u 82 procent pacientů (ultIMMa‑1) a 81 procent pacientů (ultIMMa‑2), zatímco ve skupině s ustekinumabem to bylo 44 procent (ultIMMa‑1) a 51 procent pacientů (ultIMMa‑2). V obou studiích bylo u všech primárních a sekundárních cílových parametrů dosaženo u risankizumabu statistické významnosti p < 0,001 ve srovnání s placebem a ustekinumabem.

„Pro pacienty s psoriázou je důležitým cílem léčby čistá kůže, bohužel u řady z nich toho zatím stále není dosaženo. Data z obou studií prokazují výbornou účinnost risankizumabu a nasvědčují tomu, že má potenciál stát se pro nemocné velmi účinným lékem,“ uvedl prof. Kenneth B. Gordon, přednosta Katedry dermatologie Lékařské fakulty ve Wisconsinu a dermatolog kliniky Froedtert & Medical College of Wisconsin Froedtert Hospital, který byl hlavním investigátorem studie ultIMMa‑1.Studie IMMvent

Výsledky studie IMMvent v týdnu 16 vykazovaly PASI 90 u 72 procent pacientů léčených risankizumabem (150 mg) v porovnání se 47 procenty pacientů, kteří byli léčeni adalimumabem (iniciálně 80 mg, poté po jednom týdnu od iniciální dávky 40 mg každé dva týdny). Odpovědi sPGA 0/1 (čistá či téměř čistá) bylo v týdnu 16 dosaženo u 84 procent pacientů léčených risankizumabem ve srovnání s 60 procenty pacientů ve skupině s adalimumabem. Nadto bylo v týdnu 16 při podávání risankizumabu dosaženo PASI 100 u 40 procent pacientů, zatímco při léčbě adalimumabem to bylo u 23 procent.

Ve druhé fázi studie IMMvent (týden 16 až 44) byli pacienti s odpovědí PASI 50–90 na léčbu adalimumabem v týdnu 16 znovu randomizováni a buď převedeni na risankizumab (n = 53), nebo pokračovali v léčbě adalimumabem (n = 56). Z těchto pacientů dosáhlo v týdnu 44 odpovědi PASI 90 celkem 66 procent pacientů převedených na risankizumab ve srovnání s 21 procenty pacientů, kteří pokračovali v léčbě adalimumabem. Kromě toho v týdnu 44 dosáhlo 40 procent pacientů převedených na risankizumab odpovědi PASI 100, zatímco ve skupině s adalimumabem to bylo sedm procent. Ve všech primárních i sekundárních cílových parametrech bylo dosaženo statistické významnosti p < 0,001.

„V této studii dosáhli při léčbě risankizumabem v týdnu 16 odpovědi čistá nebo téměř čistá kůže celkem čtyři z pěti pacientů. V týdnu 44 byly u pacientů léčených risankizumabem ve dvanáctitýdenním dávkovacím schématu zjištěny hodnoty PASI 90, které odpovídají vysokému procentu vyčištění kůže,“ uvedl prof. Kristian Reich z kliniky Dermatologikum Hamburg a výzkumného institutu SCIderm v německém Hamburku, hlavní investigátor studie IMMvent. „Tato data potvrzují dříve získané výsledky, podle nichž má risankizumab potenciál uspokojit dosud nenaplněné potřeby pacientů trpících psoriázou.“Bezpečnost přípravku

Bezpečnostní profil risankizumabu byl konzistentní s tím, který byl pozorován ve studiích fáze II, aniž by v kterékoli ze tří provedených studií byly zaznamenány jakékoli nové bezpečnostní signály. Ve studiích ultIMMa‑1 a ultIMMa‑2 se závažné nežádoucí účinky v týdnu 16 vyskytly v obou studiích u dvou procent pacientů ve skupině léčené risankizumabem; v placebové skupině se vyskytly u tří procent a jednoho procenta pacientů; ve skupině léčené ustekinumabem to bylo u osmi procent a tří procent pacientů.

Ve studii IMMvent byly v týdnu 16 zaznamenány závažné nežádoucí účinky u tří procent pacientů ve skupině léčené risankizumabem a rovněž u tří procent pacientů, kteří dostávali adalimumab. Studie fáze III s risankizumabem v léčbě psoriázy dále pokračují. Předmětem výzkumu jsou rovněž možnosti jeho užití v léčbě Crohnovy choroby a psoriatické artritidy. V plánu jsou rovněž další klinické studie pro hodnocení risankizumabu v léčbě ulcerózní kolitidy. Výzkum a vývoj risankizumabu je výsledkem spolupráce AbbVie se společností Boehringer Ingelheim. Zodpovědnost za další vývoj a komerční využití risankizumabu v globálním měřítku bude mít společnost AbbVie.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené