Přeskočit na obsah

Sacubitril/valsartan snižuje koncentraci kyseliny močové

Zvýšení sérové koncentrace kyseliny močové je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze a metabolického syndromu. Platí to i pro nemocné se srdečním selháním1. Kyselina močová je také nezávislým rizikovým faktorem jak vzniku, tak také progrese již stávajících chronických onemocnění ledvin. Podrobnější znalosti všech biologických funkcí kyseliny močové ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním jsou však limitované. Tuto mezeru do určité míry zaplňuje jedna ze subanalýz studie PARADIGM‑HF, která byla recentně publikována v časopise European Journal of Heart Failure. Zaměřila se na hodnocení souvislosti mezi sérovou koncentrací kyseliny močové a prognózou pacienta při léčbě sacubitril/valsartanem. Tento první zástupce nové lékové skupiny inhibitorů ARNI byl ve studii PARADIGM‑HF porovnáván se standardní léčbou inhibitorem ACE enalaprilem u nemocných se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Primární cílový ukazatel byl v tomto případe složen z úmrtí z kardiovaskulární příčiny a hospitalizace pro srdeční selhání a sacubitril/valsartan jej redukoval o 20 procent.

Pro účely recentní subanalýzy bylo celkem 8 213 pacientů rozděleno do pěti skupin podle koncentrace kyseliny močové. Změny v této hodnotě byly hodnoceny po dvanácti měsících od vstupu do studie. Zmíněná práce porovnávala především skupinu pacientů s nejvyšší koncentrací kyseliny močové (nad 507 μmol/l) oproti nemocným s nejnižší koncentrací (pod 318 μmol/l). Pacienti v nejvyšším kvintilu byli v porovnání s nemocnými v nejnižším kvintilu mladší, měli nižší systolický tlak, nižší glomerulární filtraci a častěji užívali diuretika.

Vyšší koncentrace kyseliny močové byla spojena s horší prognózou. K některé z událostí zahrnutých v primárním cílovém ukazateli docházelo častěji u nemocných v nejvyšším kvintilu než u pacientů v nejnižším kvintilu (poměr rizik 1,28). Stejně tak vysoká koncentrace kyseliny močové zvyšovala riziko úmrtí z jakékoli příčiny (HR = 1,36).

Sacubitril/valsartan v porovnání s enalaprilem snížil během jednoho roku koncentraci kyseliny močové o 14 μmol/l (p < 0,0001) a tento rozdíl přetrvával i po 24 měsících. Inhibitor ARNI zlepšil prognózu nemocných bez ohledu na koncentraci kyseliny močové. 


1. Anker SD, Doehner W, Rauchhaus M et al. Uric acid and survival in chronic heart failure: validation and application in metabolic, functional, and hemodynamic staging. Circulation. 2003 Apr 22;107(15):1991–1997.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené