Přeskočit na obsah

Sacubitril/valsartan zlepšuje glykemickou kontrolu

U srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) se léčebný algoritmus po několik dekád v podstatě neměnil. Nyní do této oblasti úspěšně nastupuje nová léková skupina – tzv. inhibitory receptoru pro angiotensin a neprilysin (ARNI). Jejím prvním zástupcem je Entresto, lék založený na supramolekulárním spojení dvou látek: valsartanu a inhibitoru neprilysinu – sacubitrilu. Ty dohromady vykazují komplementární efekt daný blokádou systému renin‑angiotensin‑aldosteron a zároveň zvýšením koncentrace vazoaktivních natriuretických peptidů. Již dříve studie PARADIGM‑HF prokázala, že sacubitril/valsartan je oproti inhibitoru ACE enalaprilu superiorní v redukci rizika úmrtí z kardiovaskulární příčiny a rizika hospitalizace pro srdeční selhání. Šlo o největší studii, která kdy byla u srdečního selhání provedena. Její hlavní závěry byly publikovány na kongresu European Society of Cardiology v Barceloně v roce 2014. Další analýzy tohoto obrovského množství dat pak vycházejí postupně. V časopise Lancet Diabetes & Endocrinology byla publikována práce zaměřená na vliv sacubitril/valsartanu na glykemickou kontrolu u diabetiků s HFrEF. Jejím stěžejním sdělením je, že sacubitril/valsartan zlepšuje u těchto pacientů glykemickou kontrolu (HbA1c) statisticky významně více než enalapril.

V souboru studie PARADIGM‑HF bylo 40 procent diabetiků. Autoři pracovali s daty 3 778 pacientů. Porovnávali vliv sacubitril/valsartanu a enalaprilu na glykemickou kontrolu měřením HbA1c, a to při screeningu při vstupu do studie a následně při kontrole v jednom roce, ve dvou a třech letech. Ve studii bylo též sledováno, zda nemocný v jejím průběhu zahájil terapii inzulinem nebo perorálními antidiabetiky.

Během prvního roku sledování koncentrace HbA1c poklesla o 0,16 procenta ve skupině s enalaprilem a o 0,26 procenta ve skupině se sacubitril/valsartanem (p = 0,0023). Hodnota HbA1c byla trvale nižší u nemocných léčených inhibitorem ARNI po celé tříleté sledování. Rovněž nutnost nasazení inzulinu byla při léčbě inhibitorem ARNI o 29 procent nižší. Terapie inzulinem byla zahájena u 114 (7 %) nemocných na sacubitril/valsartanu a u 153 (10 %) pacientů na enalaprilu (p = 0,0052). Podobně ve skupině se sacubitril/valsartanem méně pacientů nově zahájilo léčbu perorálními antidiabetiky. Z dříve prezentovaných dat ze studie PARADIGM‑HF vyplývá, že sacubitril/ valsartan redukuje riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a riziko hospitalizace pro srdeční selhání bez ohledu na to, zda nemocný má, nebo nemá diabetes. Studie PARADIGM‑ ‑HF (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure Trial) představuje dvojitě zaslepené klinické hodnocení, v němž byl sacubitril/valsartan porovnáván nikoli s placebem, ale oproti zlatému standardu současné léčby – inhibitoru ACE enalaprilu. Studie byla předčasně ukončena po střední době sledování 27 měsíců, když při interim analýze komise monitorující data jednomyslně došla k závěru, že by nebylo etické pacienty v kontrolní větvi dále udržovat na léčbě, která jednoznačně vede k horším výsledkům.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…