Přeskočit na obsah

SARKÓMY

Nádory kosti

Nesúlad onkologických chirurgických klasifikácií v štúdiách COG

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY; Children‘s Hospital Boston, Boston, MA; IWK Health Centre, Halifax, NS, Canada; Stanford University, School of Medicine, Palo Alto, CA; Children‘s Oncology Group, Arcadia, CA; Children‘s Oncology Group, Monrovia, CA; The Children‘s Hospital, Bronx, NY; Huntsman Cancer Institute, University of Utah, Salt Lake City, UT

Východiská: „Široká resekcia“ (manžeta normálneho tkaniva) vs. „radikálna resekcia“ (celý kompártment) označujú jednoznačne rozdielne onkologické chirurgické výkony s rozdielnym stavom resekčných okrajov. Rozlišovanie týchto dvoch onkologických klasifi kácií je dôležité z hľadiska chápania onkologických výsledkov.

Metódy: Analyzovali sme údaje, ktoré boli k dispozícii z COG AOST0331: randomizovanej klinickej štúdie Európskej a Americkej osteosarkómovej štúdijnej skupiny s cieľom optimalizácie liečebných stratégií u resekabilných osteosarkómov na základe histologickej odpovede na predoperačnú chemoterapiu. Preskúmali sme chirurgické a patologické správy u pacientov, u ktorých bol záznam, že bola uskutočnená široká, alebo radikálna resekcia na základe údajov investigátora príslušnej inštitúcie, v ktorej bol pacient liečený.

Výsledky: U 956 pacientov sme zistili nesúlad v 43 %. V skupine pacientov, u ktorých bol v príslušnej inštitúcii záznam o uskutočnení širokej excízie, bolo iba 5 % reklasifikovaných na uskutočnenú radikálnu resekciu. Avšak v skupine pacientov, u ktorých bol záznam o uskutočnení radikálnej resekcie, bolo až 75 % pacientov reklasifikovaných na uskutočnenú širokú resekciu. V prípade, že by nebolo uskutočnené toto opätovné zhodnotenie údajov, malo by 56 % pacientov záznam o uskutočnení radikálnej resekcie v situáciách, kedy iba 17 % splnilo kritériá pre skutočnú radikálnu resekciu. Vyšší počet pacientov, ktorí boli reklasifikovaní z radikálnej na širokú resekciu, pravdepodobne poukazuje na vplyv a limitácie kódujúceho systému CPT, ktorý je v súčasnosti používaný za účelom úhrady chirurgických výkonov; pričom v systéme existujú iba CPT kódy pre radikálnu resekciu.

Závery: Zistené diskrepancie komplikujú následné analýzy údajov, hlavne hodnotenia prediktorov lokálnej rekurencie. I keď tento problém nie je jedinečný len pre prípad COG štúdií, našim cieľom bolo zvýšiť povedomie medzi kolegami s ohľadom na dôležitosť správneho zaznamenávania údajov. Zabezpečenie lepšieho vyškolenia ľudí zodpovedných za zaznamenávanie údajov by mohlo viesť k zníženiu incidencie nesprávne zadaných údajov a je nevyhnutným predpokladom úspešného uskutočnenia cieľov klinických štúdií.

Zdroj: Journal of Clinical Oncology speciál

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…