Přeskočit na obsah

Skupina, která zvyšuje šance ve výzkumu v onkogynekologii

Na sklonku minulého roku se v Praze konalo setkání CEEGOG – Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group. Ambicí této organizace je zlepšit postavení České republiky a okolních zemí v klinickém výzkumu v onkogynekologii. Jejím konečným cílem pak je zlepšení péče o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory – a to nejen v lokálním kontextu.Kolaborativní skupina CEEGOG vznikla v roce 2014. Prvotním záměrem bylo získat větší podíl na komerčních studiích probíhajících v Evropě, nyní je však těžiště společného zájmu ve studiích akademických. „Klinický výzkum většinou potřebuje velké počty subjektů, které se často nedají zajistit ani při multicentrické spolupráci v rámci jednoho státu, zejména pokud jsou to státy menší, jako ve střední Evropě,“ říká o důvodech vzniku takové platformy zakladatel a předseda skupiny prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.

Od té doby skupina roste – nyní zahrnuje 59 center z dvanácti zemí. Zástupci těchto pracovišť se pravidelně setkávají. V prosinci proběhla každoroční konference CEEGOG v Praze, na kterou přijelo sto třicet zástupců spolupracujících center. „Není to kongres v pravém slova smyslu, spíše jde o kombinaci intenzivního tréninku a osobního jednání lidí, které spojuje společný zájem. V edukační části se za účasti špičkových přednášejících probírala témata, která běžně na kongresech nenajdeme: jak klinickou studii připravit, jak napsat její protokol, jak zvolit správné cílové ukazatele, jak spočítat nutnou velikost souboru, ale i jak dát dohromady tým a jak jej motivovat,“ říká prof. Cibula s tím, že jedním z významných témat bylo i monitorování dat a sledování bezpečnosti. „Nároky na bezpečnost a provedení komerčních studií se skokově zvýšily a stejná kritéria by měly splňovat i akademické prospektivní studie. Rozdíl v možnostech farmaceutické společnosti a akademické sféry je přitom obrovský.“Studie, které aspirují na změnu klinické praxe

Postupně se dostavují první výsledky. Příkladem je studie SALVAGE, která se zabývala chirurgickou léčbou recidivujících gynekologických nádorů. Díky nadnárodní spolupráci je výsledkem největší dosud prezentovaný soubor. Nejvýznamnější z právě probíhajících studií v rámci CEEGOG je projekt SENTIX. „Tato studie má potenciál změnit mezinárodní standardy v léčbě karcinomu děložního hrdla. Měla by přinést důkaz o tom, že u operovaných pacientek je bezpečné nahradit kompletní lymfadenektomii odběrem několika sentinelových uzlin. Tento přístup významně snižuje riziko některých závažných a celoživotně se vyskytujících nežádoucích účinků, zejména lymfedému dolních končetin.“

Přes CEEGOG jsou i nadále organizována i komerční klinická hodnocení. Mezi nimi i nově zahájená klinická studie fáze II SOV06 české společnosti SOTIO. Ta hodnotí přípravek DCVAC/OvCa v kombinaci se standardní chemoterapií u žen s platina‑senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků po prvním relapsu.

„Komerční studie stále vítáme. Mimo jiné i proto, že nám zajištují určitý příjem, který nám umožnuje zaplatit například pojištění subjektů v akademických studiích. V nejbližší době chceme otevřít akademickou studii zaměřenou na adjuvantní léčbu karcinomu vulvy a další studii na adjuvantní radioterapii u karcinomu děložního hrdla. To jsou oblasti, které těžko bude podporovat nějaký komerční subjekt. Na podobný typ studií se přitom velmi špatně zajišťují granty. Tyto klinické otázky často nejsou považovány za dostatečnou vědu, s čímž nesouhlasím. Napsat kvalitní protokol klinicky orientované studie, zajistit mezioborový tým odborníků, připravit logistiku nutnou k odesílání vzorků a ke sběru dat, vytvořit systém monitorování studie a hlášení nežádoucích účinků, to vše vyžaduje invenci, zkušenosti a čas, stejně jako v jiných oblastech výzkumu. U akademické studie bez velkých rozpočtů a plateb za každý subjekt je navíc k dosažení velkého souboru nutný mezinárodní respekt pracoviště a vedoucího projektu. Zahraniční centra nebudou ochotna dělat práci navíc, sledovat pacientky podle protokolu, pravidelně hlásit nežádoucí účinky a zadávat data do systému, pokud nebudou vedoucího projektu respektovat a pokud nebudou přesvědčena o kvalitě a potenciálu studie,“ vypočítává prof. Cibula některé překážky, které CEEGOG pomáhá překonat.

I díky této skupině se standardy onkogynekologické komunikace ve středoevropském regionu pomalu mění a přibývá lékařů a center, kteří jsou ochotni svůj čas a energii do společných projektů investovat. „Lidé samozřejmě potřebují motivaci. Peníze svým spolupracovníkům CEEGOG zaplatit nemůže. Může však dobrý nápad dovést až k výsledkům, které změní současnou klinickou praxi. Kdokoli z členů může přijít se svým projektem a představit jej. Když svůj záměr obhájí, stane se vedoucím takové studie. Další české projekty CEEGOG probíhají pod vedením MUDr. V. Weinbergera, Ph.D., MUDr. J. Presla, Ph.D., a doc. MUDr. J. Boudy, Ph.D., z FN Brno a FN Plzeň,“ uzavírá prof. Cibula.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…