Přeskočit na obsah

Současná doporučení a možnosti očkování proti covidu‑19

S příchodem varianty omikron se sice snížila úmrtnost a závažnost onemocnění covid‑19, ale přesto v roce 2022 jen v České republice zemřelo 5 745 osob. Přestože nejvyšší riziko je spojeno s vyšším věkem, závažný průběh onemocnění se nevyhýbá žádné věkové skupině.1 SARS‑CoV‑2 zřejmě bude perzistovat a svou nepředvídatelností stále ohrožovat celou populaci. Proto je vhodné následovat doporučení k přeočkování všech osob bivalentní mRNA vakcínou zaměřenou na varianty omikron a obzvlášť velkou pozornost věnovat rizikovým skupinám. V tomto přehledu vycházíme z doporučených postupů České vakcinologické společnosti ČLS JEP, údajů Evropské lékové agentury (EMA) a z bezpečnostní farmakovigilance vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Aktuálně dominující varianty omikronu BQ.1 a XBB.1.5 a jejich nástupci, varianty vzniklé z varianty omikronu BA.5 a BA.2, jsou méně nebezpečné, ale vysoce nakažlivé. Proto je povinností každého praktického lékaře doporučit všem svým pacientům přeočkování bivalentní mRNA vakcínou cílící také na varianty omikronu, a zvláště se snažit přesvědčit pacienty z rizikových skupin o důležitosti posilovací dávky. Podrobný doporučený postup vydala Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS).2

Riziková populace z hlediska covidu‑19

Je rozumné se zaměřit na rizikové skupiny, což jsou:

 1. lidé se zvýšeným rizikem nákazy (zdravotníci, učitelé apod.) nebo
 2. lidé, kterým hrozí závažnější či komplikovanější průběh infekce;
 3. u mnoha pacientů se vyskytují obě situace.

Hlavní rizikové faktory závažného průběhu covidu‑19:

 • věk,
 • imunodeficitní stavy – primární i sekundární, například podmíněné imunosuprimující léčbou,
 • většina chronických onemocnění, která se běžně vyskytují v české populaci, jako jsou obezita, hypertenze, diabetes mellitus, chronická renální či hepatální onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a zvýšené kardiovaskulární riziko, nemoci dýchacích cest, především chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), autoimunitní choroby apod.

Je známo, že i lehký průběh infekčního respiračního onemocnění, mezi něž se covid‑19 počítá, může vést k dekompenzaci základního onemocnění – diabetu, srdečního selhání, k relapsu roztroušené sklerózy a k dalším negativním konsekvencím, pro něž bude nutná hospitalizace, a zejména u polymorbidních pacientů nelze vyloučit úmrtí.

Základní doporučení ČVS2

Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování všem osobám, pro které je očkovací látka schválena a které nemají žádnou kontraindikaci. Z důvodů dat o účinnosti, bezpečnosti a dostupnosti jsou preferovány mRNA vakcíny jak pro základní očkování (primovakcinaci), tak pro přeočkování. Dostupné jsou:

 • mRNA očkovací látka Comirnaty je standardně schválena pro děti ve věku 5–11 let v dávce 10 mcg a pro děti od 12 let a dospělé v dávce 30 mcg; podmíněně je schválena pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky v dávce 3 mcg,
 • mRNA očkovací látka Spikevax je standardně schválena pro děti ve věku 6–11 let v dávce 50 mcg a pro děti od 12 let a dospělé v dávce 100 mcg; podmíněně je schválena pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let v dávce 25 mcg.

Vakcinační schéma mRNA vakcín

Pro detailní informace navštivte: ema.europa.eu covid vaccine nebo https://www.ema.europa.eu/en/human‑regulatory/overview/public‑health‑threats/coronavirus‑disease‑covid‑19/covid‑19‑latest‑updates

Schémata podle doporučení ČVS2

Primovakcinace: děti od 12 let a dospělí – dvě dávky v odstupu 21–28 dní. U očkovací látky Comirnaty 3 mcg pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky se za primovakcinaci považují 3 dávky.

Dodatečná dávka: jde o dávku aplikovanou osobám, u nichž lze předpokládat nedostatečnou imunitní odpověď na primovakcinaci. Dodatečná dávka se doporučuje středně těžce a těžce imunokompromitovaným osobám s imunodeficitními stavy a/nebo na imunosupresivní terapii v odstupu 28 dní od primovakcinace. Dávka aplikovaná v intervalu kratším než 24 dní se nepovažuje za platnou a je nutné ji opakovat nejdříve 28 dní po chybně aplikované dávce.

Posilující (booster) dávka: jejím cílem je obnovení imunity, která „vyvanula“ s časem po primovakcinaci. Podává se všem osobám ve věku 12 a více let, které dokončily primovakcinaci kteroukoli očkovací látkou proti covidu‑19 (k níž patří u středně těžce a těžce imunokompromitovaných osob i dodatečná dávka).

ČVS doporučuje podání jedné posilující dávky bivalentní mRNA vakcíny zaměřené na omikron BA.4/BA.5 nejdříve 3 měsíce po předchozí dávce. Tato dávka je doporučena bez ohledu na počet předchozích posilujících dávek původní monovalentní vakcíny.

U osob, které dostaly kteroukoli bivalentní vakcínu proti covidu‑19, není další posilující dávka indikována.

Podrobnosti lze nalézt na stránkách ČVS: https://www.vakcinace.eu/

O vakcíně Comirnaty

Jde o vakcínu k prevenci onemocnění covid‑19 u osob ve věku od šesti měsíců. Obsahuje tozinameran, což je mediátorová RNA (mRNA), s instrukcemi k tvorbě spike proteinu z původního kmene viru SARS‑CoV‑2.

Vakcína Comirnaty je k dispozici také ve formě upravené vakcíny cílené na variantu omikron:

Comirnaty Original/Omicron BA.4–5, která obsahuje tozinameran, a navíc famtozinameran, což je mRNA s instrukcemi k tvorbě spike proteinu z podvariant omikronu BA.4 a BA.5 viru SARS‑CoV‑2. Je schválena i pro použití u dětí.

Adaptovaná bivalentní vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 byla registrována s odkazem na data z klinického testování Comirnaty Original/Omicron BA.1, která prokázala superiorní neutralizaci varianty omikron.3 Posilovací dávka vakcíny adaptované na omikron i dle dat z reálné praxe obnovuje ochranu. Z dat z reálné praxe je patrná vyšší neutralizace viru po podání vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 ve srovnání s monovalentní původní vakcínou Comirnaty. Tento neutralizační efekt bivalentní vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 byl pozorován jak u varianty omikron BA.4–5, tak i u nově nastupujících variant omikronu včetně variant BQ.1 či XBB.1, které aktuálně získávají na dominanci.4,5 Data vztahující se k účinnosti v reálné praxi také ukazují dodatečnou ochranu poskytnutou bivalentní posilovací dávkou jak proti infekci, tak proti závažným průběhům bez ohledu na předchozí počet dávek monovalentní vakcíny i v době výskytu variant nejen BA.4–5, ale také BQ.1, XBB.1 či XBB.1.5.6–9

Upravené vakcíny se používají pouze jako posilovací dávka u osob, které podstoupily alespoň základní očkování proti onemocnění covid‑19, a to nejméně tři měsíce od podání poslední dávky.3 Po prodělání onemocnění covid‑19 se doporučuje odložit vakcinaci o 3–6 měsíců.

Bezpečnost distribuovaných vakcín na českém trhu sleduje Státní ústav pro kontrolu léčiv a do poslední aktualizace (19. 12. 2022) nebyla pozorována významná bezpečnostní rizika.10         

Literatura

 1. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove‑centrum‑mz/vybrane‑indikatory‑stavu‑a‑sireni‑epidemie‑a‑denni‑souhrn‑testu‑na‑covid‑19‑k‑1‑1‑2023/ Staženo 2. 1. 2023.
 2. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid‑19 ze dne 8. listopadu 2022.
 3. EMA/820562/2022. Comirnaty (mRNA vakcína [s modifikovanými nukleosidy] proti onemocnění covid‑19).
 4. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2214916
 5. Weekly COVID‑19 country overview (europa.eu)
 6. Link‑Gelles R, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:119–124.
 7. Link‑Gelles R, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1526–1530.
 8. Tenforde MW, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1616–1624.
 9. Surie D, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1625–1630.
 10. https://www.sukl.cz/aktualizace‑bezpecnosti‑vakcin‑proti‑covid‑19‑prosinec‑2022

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…