Přeskočit na obsah

Současná doporučení a možnosti očkování proti covidu‑19

S příchodem varianty omikron se sice snížila úmrtnost a závažnost onemocnění covid‑19, ale přesto v roce 2022 jen v České republice zemřelo 5 745 osob. Přestože nejvyšší riziko je spojeno s vyšším věkem, závažný průběh onemocnění se nevyhýbá žádné věkové skupině.1 SARS‑CoV‑2 zřejmě bude perzistovat a svou nepředvídatelností stále ohrožovat celou populaci. Proto je vhodné následovat doporučení k přeočkování všech osob bivalentní mRNA vakcínou zaměřenou na varianty omikron a obzvlášť velkou pozornost věnovat rizikovým skupinám. V tomto přehledu vycházíme z doporučených postupů České vakcinologické společnosti ČLS JEP, údajů Evropské lékové agentury (EMA) a z bezpečnostní farmakovigilance vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Aktuálně dominující varianty omikronu BQ.1 a XBB.1.5 a jejich nástupci, varianty vzniklé z varianty omikronu BA.5 a BA.2, jsou méně nebezpečné, ale vysoce nakažlivé. Proto je povinností každého praktického lékaře doporučit všem svým pacientům přeočkování bivalentní mRNA vakcínou cílící také na varianty omikronu, a zvláště se snažit přesvědčit pacienty z rizikových skupin o důležitosti posilovací dávky. Podrobný doporučený postup vydala Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS).2

Riziková populace z hlediska covidu‑19

Je rozumné se zaměřit na rizikové skupiny, což jsou:

 1. lidé se zvýšeným rizikem nákazy (zdravotníci, učitelé apod.) nebo
 2. lidé, kterým hrozí závažnější či komplikovanější průběh infekce;
 3. u mnoha pacientů se vyskytují obě situace.

Hlavní rizikové faktory závažného průběhu covidu‑19:

 • věk,
 • imunodeficitní stavy – primární i sekundární, například podmíněné imunosuprimující léčbou,
 • většina chronických onemocnění, která se běžně vyskytují v české populaci, jako jsou obezita, hypertenze, diabetes mellitus, chronická renální či hepatální onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a zvýšené kardiovaskulární riziko, nemoci dýchacích cest, především chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), autoimunitní choroby apod.

Je známo, že i lehký průběh infekčního respiračního onemocnění, mezi něž se covid‑19 počítá, může vést k dekompenzaci základního onemocnění – diabetu, srdečního selhání, k relapsu roztroušené sklerózy a k dalším negativním konsekvencím, pro něž bude nutná hospitalizace, a zejména u polymorbidních pacientů nelze vyloučit úmrtí.

Základní doporučení ČVS2

Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování všem osobám, pro které je očkovací látka schválena a které nemají žádnou kontraindikaci. Z důvodů dat o účinnosti, bezpečnosti a dostupnosti jsou preferovány mRNA vakcíny jak pro základní očkování (primovakcinaci), tak pro přeočkování. Dostupné jsou:

 • mRNA očkovací látka Comirnaty je standardně schválena pro děti ve věku 5–11 let v dávce 10 mcg a pro děti od 12 let a dospělé v dávce 30 mcg; podmíněně je schválena pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky v dávce 3 mcg,
 • mRNA očkovací látka Spikevax je standardně schválena pro děti ve věku 6–11 let v dávce 50 mcg a pro děti od 12 let a dospělé v dávce 100 mcg; podmíněně je schválena pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let v dávce 25 mcg.

Vakcinační schéma mRNA vakcín

Pro detailní informace navštivte: ema.europa.eu covid vaccine nebo https://www.ema.europa.eu/en/human‑regulatory/overview/public‑health‑threats/coronavirus‑disease‑covid‑19/covid‑19‑latest‑updates

Schémata podle doporučení ČVS2

Primovakcinace: děti od 12 let a dospělí – dvě dávky v odstupu 21–28 dní. U očkovací látky Comirnaty 3 mcg pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky se za primovakcinaci považují 3 dávky.

Dodatečná dávka: jde o dávku aplikovanou osobám, u nichž lze předpokládat nedostatečnou imunitní odpověď na primovakcinaci. Dodatečná dávka se doporučuje středně těžce a těžce imunokompromitovaným osobám s imunodeficitními stavy a/nebo na imunosupresivní terapii v odstupu 28 dní od primovakcinace. Dávka aplikovaná v intervalu kratším než 24 dní se nepovažuje za platnou a je nutné ji opakovat nejdříve 28 dní po chybně aplikované dávce.

Posilující (booster) dávka: jejím cílem je obnovení imunity, která „vyvanula“ s časem po primovakcinaci. Podává se všem osobám ve věku 12 a více let, které dokončily primovakcinaci kteroukoli očkovací látkou proti covidu‑19 (k níž patří u středně těžce a těžce imunokompromitovaných osob i dodatečná dávka).

ČVS doporučuje podání jedné posilující dávky bivalentní mRNA vakcíny zaměřené na omikron BA.4/BA.5 nejdříve 3 měsíce po předchozí dávce. Tato dávka je doporučena bez ohledu na počet předchozích posilujících dávek původní monovalentní vakcíny.

U osob, které dostaly kteroukoli bivalentní vakcínu proti covidu‑19, není další posilující dávka indikována.

Podrobnosti lze nalézt na stránkách ČVS: https://www.vakcinace.eu/

O vakcíně Comirnaty

Jde o vakcínu k prevenci onemocnění covid‑19 u osob ve věku od šesti měsíců. Obsahuje tozinameran, což je mediátorová RNA (mRNA), s instrukcemi k tvorbě spike proteinu z původního kmene viru SARS‑CoV‑2.

Vakcína Comirnaty je k dispozici také ve formě upravené vakcíny cílené na variantu omikron:

Comirnaty Original/Omicron BA.4–5, která obsahuje tozinameran, a navíc famtozinameran, což je mRNA s instrukcemi k tvorbě spike proteinu z podvariant omikronu BA.4 a BA.5 viru SARS‑CoV‑2. Je schválena i pro použití u dětí.

Adaptovaná bivalentní vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 byla registrována s odkazem na data z klinického testování Comirnaty Original/Omicron BA.1, která prokázala superiorní neutralizaci varianty omikron.3 Posilovací dávka vakcíny adaptované na omikron i dle dat z reálné praxe obnovuje ochranu. Z dat z reálné praxe je patrná vyšší neutralizace viru po podání vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 ve srovnání s monovalentní původní vakcínou Comirnaty. Tento neutralizační efekt bivalentní vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 byl pozorován jak u varianty omikron BA.4–5, tak i u nově nastupujících variant omikronu včetně variant BQ.1 či XBB.1, které aktuálně získávají na dominanci.4,5 Data vztahující se k účinnosti v reálné praxi také ukazují dodatečnou ochranu poskytnutou bivalentní posilovací dávkou jak proti infekci, tak proti závažným průběhům bez ohledu na předchozí počet dávek monovalentní vakcíny i v době výskytu variant nejen BA.4–5, ale také BQ.1, XBB.1 či XBB.1.5.6–9

Upravené vakcíny se používají pouze jako posilovací dávka u osob, které podstoupily alespoň základní očkování proti onemocnění covid‑19, a to nejméně tři měsíce od podání poslední dávky.3 Po prodělání onemocnění covid‑19 se doporučuje odložit vakcinaci o 3–6 měsíců.

Bezpečnost distribuovaných vakcín na českém trhu sleduje Státní ústav pro kontrolu léčiv a do poslední aktualizace (19. 12. 2022) nebyla pozorována významná bezpečnostní rizika.10         

Literatura

 1. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove‑centrum‑mz/vybrane‑indikatory‑stavu‑a‑sireni‑epidemie‑a‑denni‑souhrn‑testu‑na‑covid‑19‑k‑1‑1‑2023/ Staženo 2. 1. 2023.
 2. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid‑19 ze dne 8. listopadu 2022.
 3. EMA/820562/2022. Comirnaty (mRNA vakcína [s modifikovanými nukleosidy] proti onemocnění covid‑19).
 4. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2214916
 5. Weekly COVID‑19 country overview (europa.eu)
 6. Link‑Gelles R, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:119–124.
 7. Link‑Gelles R, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1526–1530.
 8. Tenforde MW, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1616–1624.
 9. Surie D, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1625–1630.
 10. https://www.sukl.cz/aktualizace‑bezpecnosti‑vakcin‑proti‑covid‑19‑prosinec‑2022

Sdílejte článek

Doporučené