Přeskočit na obsah

Specializační příprava v oboru všeobecné praktické lékařství

Bezdíčková Trojánek opr

Cílem specializačního vzdělávání je připravit budoucího všeobecného praktického lékaře/lékařku, aby dokázal/a samostatně řešit problémy a situace, před které bude při práci s pacienty postaven/a. Tento článek shrnuje požadavky vzdělávacího programu oboru všeobecné praktické lékařství (VPL) prověřované Katedrou všeobecného praktického lékařství (KVL) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), které je třeba splnit před specializační atestací.

Specializační vzdělávání v oboru VPL probíhá v současné době v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. v platném znění (novelizován zákonem č. 67/2017 Sb.) a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 282/2019 a č. 397/2020 a Věstníkem MZ, částka 3/2018, ve dvou na sebe navazujících fázích:

 • v základním kmeni (trvajícím 30 měsíců) a
 • ve vlastním specializovaném výcviku (VSV).

První krok:
zařazení do oboru VPL

Zápis do oboru VPL probíhá v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) MZČR.

Tato aplikace je přístupná z webu IPVZ:

Žádosti a formuláře – lékaři a zubní lékaři – žádost č. 4 nebo přímo na webových stránkách MZČR na tomto odkazu: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO. Tuto žádost lékař vyplní, uloží a vytiskne. V listinné podobě pak žádost odešle na studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05, Praha 10.

Všichni lékaři zařazení do oboru VPL od 1. 7. 2017 se připravují podle nového vzdělávacího programu, tzv. VP 2018.

Kompletní výše uvedená legislativa, která se týká tohoto VP 2018, je dostupná na webových stránkách IPVZ „pod KVL“ na tomto odkazu: https://www.ipvz.cz/o‑ipvz/kontakty/pedagogicka‑pracoviste/vseobecne‑prakticke‑lekarstvi/vzdelavaci‑programy

Konkrétní části specializačního vzdělávání platné ve VP 2018 pro obor VPL:

Lékař zařazený do oboru VPL si zvolí:

A. Základní kmen

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ_ZÁKLADNÍ KMEN 2020

https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/6385-vseobecne-prakticke-lekarstvi-kmen-2020.pdf

INTERNÍ KMEN – 2020

https://www.ipvz.cz/seznam‑souboru/6564‑interni‑kmen‑2020.pdf

zde interní kmen b)

B. Vlastní specializovaný výcvik

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 2018_VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK

https://www.ipvz.cz/seznam‑souboru/3612‑vseobecne‑prakticke‑lekarstvi‑2018‑vlastni‑specializovany‑vycvik.pdf

 • navazující na kmen VPL v oboru VPL
 • navazující na interní kmen b) v oboru VPL
 • navazující na interní kmen v oboru vnitřní lékařství
 • vlastní specializovaný výcvik zkrácený (po dokončeném specializačním vzdělávání v jiném oboru).

Prosím, prostudujte si příslušný vzdělávací program a také si uvědomte, že váš školitel v oboru VPL musí mít platnou akreditaci na vámi zvolený základní kmen! Stejně tak je váš školitel zodpovědný mimo jiné za to, že i všechny vaše stáže v jiných oborech proběhnou na pracovištích s akreditací v souladu s aktuálně platnou legislativou!

Doporučení: Na studijním oddělení IPVZ si ­vyžádejte Spe­cia­li­zač­ní index (průkaz odbornosti), pokud ho již nevlastníte, a aktuálně platný logbook (Logbook 2018). Tyto dokumenty jsou zpoplatněny – aktuální ceník naleznete na webu IPVZ: https://www.ipvz.cz/seznam‑souboru/4814‑cenik‑praci‑a‑vydavanych‑dokumentu‑ipvz‑2019‑v2.pdf

Druhý krok:
uzavření pracovní smlouvy s akreditovaným školitelem VPL

Druhým krokem je pak uzavření řádného pracovněprávního vztahu s akreditovaným školitelem v oboru VPL se všemi zákonnými náležitostmi, pod jehož odborným dozorem, resp. dohledem specializační příprava probíhá.

Nezapomeňte, že specializační příprava ze zákona předpokládá celodenní výcvik, tedy úvazek 1,0 (tj. 40 hodin týdně). A tato specializační průprava musí být podle platného zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády odměňována minimálně tzv. zaručenou mzdou pro práci lékaře. Nižší úvazek je akceptován min. v rozsahu 0,5, (resp. 0,2 u školence pečujícího o dítě předškolního věku) s tím, že délka povinné praxe se zdvojnásobí (resp. zpětinásobí – pak hovoříme o tzv. rozvolněné přípravě).

Seznam akreditovaných zdravotnických zařízení (ZZ) je veřejně dostupný na webových stránkách MZČR: https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/index

U akreditace na základní kmen zvolíte buďto:

 • interní kmen (VPL), nebo
 • kmen VPL.

U VSV pak:

 • VPL.

Pokud uchazeč dosud nemá žádnou specializovanou způsobilost (tzn. že dosud nesložil žádnou specializační atestaci), pak se může ve výběrovém řízení ucházet o re­zi­den­ční místo (RM).

Každoročně na webových stránkách MZČR jsou na konci června zveřejněni úspěšní žadatelé o RM pro daný rok. Přehledné informace i pro lékaře, kteří se chtějí zúčastnit výběrových řízení na tato RM, jsou na webu SVL JEP:  https://www.svl.cz/zpravy/vyhlasena‑vyberova‑rizeni‑na‑rezidencni‑mista‑2022.html nebo na webu SPL ČR: https://splcr.cz/wp‑con­tent­/ uploads/2016/01/P%C5%99%C3%A­Dloha‑1‑Vyhl%C3%A1%C5%A1ka‑186_2009‑Sb‑1.pdf

Třetí krok:
podání žádosti o započtení dosavadní absolvované odborné praxe u lékařů rekvalifikujících se do oboru VPL z jiných specializačních lékařských oborů

Příslušnou žádost č. 16 nalezne uchazeč na webových stránkách IPVZ pod tímto odkazem:  https://www.ipvz.cz/seznam‑souboru/7040‑16‑(zakladni‑obory)‑zadost‑o‑posouzeni‑odborne‑praxe‑pro‑lekare‑zubni‑lekare‑a‑farmaceuty‑v3‑2022‑1.pdf

Žádost vyplníte, vytisknete a s požadovanými přílohami a dokladem o zaplacení poplatku odešlete na oddělení výuky IPVZ, Ruská 85, 100 05, Praha 10.

K žádosti případně přiložte i stanovisko MZČR o uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti či v cizině.

Následně obdržíte rozhodnutí ve strukturované formě o tom, které praxe a v jakém rozsahu vám byly uznány a které stáže si ve svém konkrétním případě do atestace VPL musíte doplnit.

POZOR: Praxi v zahraničí (vč. SR) uznává pouze MZČR! Žádost o uznání této praxe je třeba podat přímo MZČR: https://ezp.mzcr.cz/­Vzde­la­va­niLekari/Formulare?Kod=ZapocteniPraxe&Nazev=Zapo­%C4%8Dten%C3%AD%20praxe&misto=MimoCR

Podobně praxi absolvovanou na neakreditovaném pracovišti může uznat na základě žádosti pouze MZČR: https://www.mzcr.cz/zapocitani‑odborne‑praxe‑lekare‑na‑neakreditovanem‑pracovisti/

Čtvrtý krok:
vypracování vzdělávacího plánu zvoleným školitelem VPL

 • na specializační vzdělávání v rámci základního kmene VPL, nebo
 • na specializační vzdělávání v rámci základního kmene interního b) v oboru VPL a
 • na příslušný VSV.

V případě, že rezident má k disposici Stanovisko IPVZ o zpětném započtení dosavadní absolvované odborné praxe (viz třetí krok), pak školitel ve vzdělávacím plánu vychází z tohoto stanoviska.

Stáže na lůžkových odděleních. (tj. na oddělení vnitřního lékařství zajišťujícím příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění; na chirurgickém oddělení; na oddělení ARO; na gynekologicko‑porodnickém oddělení a na lůžkovém pediatrickém oddělení) musejí probíhat v akreditovaných zdravotnických zařízeních podle vyhlášky č. 397/2020.

POZOR:

 • V rámci kmenové praxe ve vnitřním lékařství je také povinná stáž na neurologickém oddělení v délce jednoho měsíce!
 • V rámci předepsaného bloku ARO jsou povinné dva týdny služeb na ZZS (resp. sedm dvanáctihodinových služeb).
 • Praxi na psychiatrii, ORL, oftalmologii, dermatologii, v pediatrické ambulanci, ortopedii, urologii, rehabilitaci a ZZS plně garantuje a k jejich absolvování školence vysílá akreditovaný školitel v oboru VPL.

Nezapomeňte také na včasné absolvování všech povinných kurzů a na jejich platnost. Povinné kurzy pro obor VPL v rámci VP 2018:

Do ukončení kmene:

 • Lékařská první pomoc,
 • Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace,
 • Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí,
 • Radiační ochrana.

Dále do atestační zkoušky:

 • Paliativní péče,
 • Hygiena a epidemiologie.

Novinky ve VPL – během celé přípravy 1× ročně (tedy 3× za 36 měsíců).

POZOR: Platnost kurzů je 5 let, pouze kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a kurz Radiační ochrany platí 10 let! Je hodnocena k datu podání přihlášky ke zkoušce v listinné podobě.

Pátý krok:
zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je pouze ústní. Uchazeč si losuje triplet otázek obsahujících spíše problémově orientovaná a na diferenciální diagnostiku zaměřená témata. Předmětem zkoušky je i interpretace laboratorních výsledků, zhodnocení EKG křivky či diskuse nad kazuistikou. Ke zkoušce se uchazeč hlásí přihláškou minimálně 60 dní před termínem uvedeným na webových stránkách Katedry všeobecného lékařství (KVL) IPVZ, pokud má splněny všechny stáže a všechny povinné kurzy předepsané pro příslušný základní kmen.

Termíny zkoušek, zkušební otázky/okruhy a další informace jsou uvedeny na webu IPVZ pod pedagogickým pracovištěm „všeobecné praktické lékařství (VPL): https://www.ipvz.cz/o‑ipvz/kontakty/pedagogicka‑pracoviste/vseobecne‑prakticke‑lekarstvi/zkouska‑po‑kmeni

Formulář Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni se vyplňuje v aplikaci EZP na webu MZČR: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL52KMENOVAZKOUSKA

MĚJTE NA PAMĚTI: Přihlášku ke zkoušce po kmeni VPL vyplňte, vytiskněte, opatřete příslušnými přílohami a odešlete na studijní oddělení IPVZ.

Přihlášku ke zkoušce po kmeni interním b) v oboru VPL taktéž vyplňte, vytiskněte, opatřete příslušnými přílohami a odešlete také na studijní oddělení IPVZ nebo na studijní oddělení příslušné LF.

POZOR: Absolventi, kteří ukončí vzdělávání ve všech interních kmenech (a, b, c), jsou zkoušeni komisí složenou výhradně z lékařů interních specializací podle zkušebních otázek/okruhů platných opět pro všechny interní kmeny (a, b, c) buďto na LF, nebo na Katedře vnitřního lékařství IPVZ!

Odkaz na zkušební otázky platné pro všechny interní kmeny na webu MZČR: https://www.mzcr.cz/wp‑content/uploads/2020/11/06.‑Z%C3%A1kladn%C3%AD‑kmen‑intern%C3%AD.pdf

Šestý krok:
atestační zkouška v oboru VPL

Celé specializační vzdělávání je zakončeno specializační atestační zkouškou, která se skládá ze dvou částí:

 • praktické části atestační zkoušky v oboru VPL,
 • teoretické části atestační zkoušky v oboru VPL.

K atestační zkoušce jako celku zasílá uchazeč přihlášku minimálně 60 dní před termínem uvedeným pro každý semestr na webu IPVZ: https://www.ipvz.cz/o‑ipvz/kontakty/pedagogicka‑pracoviste/vseobecne‑prakticke‑lekarstvi/atestacni‑zkouska

Předpokladem k přihlášení se k atestační zkoušce je splnění všech stáží i povinných kurzů předepsaných příslušným vzdělávacím programem a úspěšné složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Praktická část atestační zkoušky předchází teoretické části atestační zkoušky a koná se v akreditované ordinaci VPL zpravidla v kraji, kde se uchazeč školí.

Pozvánku na praktickou zkoušku obdrží uchazeč na e‑mailovou adresu uvedenou v přihlášce spolu s dalšími informacemi, zejména kontaktem na akreditovaného VPL – předsedu zkušební komise praktické atestační zkoušky.

Praktická část zkoušky se koná v ordinaci VPL. Komise hodnotí komunikaci s pacienty, odebírání anamnézy, fyzikální vyšetření a využití pomocných vyšetřovacích metod dostupných v ordinaci VPL, vyhodnocení vyšetření, diferenciálně diagnostickou rozvahu, stanovení pracovní diagnózy, indikaci dalších vyšetření a navrženou terapii včetně posudkového závěru, popř. návrhu sociální intervence.

Teoretická část atestační zkoušky probíhá vždy v Praze na KVL IPVZ, Ruská 85, před tříčlennou komisí složenou z komisařů jmenovaných MZČR.

K teoretické části atestační zkoušky je uchazeč pozván nejpozději 30 dní před konkrétním stanoveným termínem zkoušky. Pro zaslání přihlášky jsou využívány kontakty uvedené v přihlášce – adresa, e‑mail.

Není‑li možné z organizačních důvodů vyhovět žadateli v přesném termínu atestace, je po konzultaci s ním volen nejbližší možný termín (např. v případě, že se hlásí na daný termín pouze jeden uchazeč).

Tato část zkoušky se skládá z kombinace tří otázek z různých oborů specializační přípravy.

Seznam otázek/okruhů je uveden na webových stránkách IPVZ „pod pedagogickým pracovištěm VPL“, podobně jako doporučená literatura: https://www.ipvz.cz/o‑ipvz/kontakty/pedagogicka‑pracoviste/vseobecne‑prakticke‑lekarstvi/atestacni‑zkouska

Závěrečné komisionální hodnocení prospěchu kandidáta je ve třech stupních:

 • prospěl s pochvalou,
 • prospěl,
 • neprospěl.

Informace byly ověřeny k datu publikace tohoto článku a mohou se v čase měnit – bližší informace poskytne přímo KVL.

 Bezdíčková Trojánek opr

Sdílejte článek

Doporučené