Přeskočit na obsah

Statiny pomáhají i při léčbě maligních onemocnění

chemoterapie
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Statiny mají nezanedbatelný význam i při léčbě maligních onemocnění. Před podceněním jejich role a jejich následným vysazením v rámci redukce „zbytné“ medikace při léčbě onkologických onemocnění varovala na letošním Šobrově dni kardioložka prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Nejenže onkologičtí pacienti mají obvykle vysoké kardiovaskulární riziko a vysazení statinů je tedy hrubou chybou, ale v současnosti existují i důkazy o přímém antikancerogenním účinku těchto léků.

Kardiovaskulární onemocnění jsou stále hlavní příčinou úmrtí ve většině rozvinutých zemí, Českou republiku nevyjímaje. Podle údajů Evropské kardiologické společnosti dokonce patříme mezi země s vysokou mírou úmrtnosti na tuto skupinu chorob, a to přesto, že dle statistik u nás úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění klesá již od roku 1985. „V České republice se kardiovaskulární onemocnění podílejí na celkové úmrtnosti přibližně čtyřiceti procenty, přičemž tento podíl je výraznější u žen než u mužů,“ připomněla prof. Renata Cífková. Jiná situace je u onkologických onemocnění, která mají přibližně 20procentní podíl na úmrtnosti a výraznější je zastoupení mužů. Úmrtnost na maligní onemocnění tedy představuje z celkové úmrtnosti jen polovinu toho, co kardiovaskulární onemocnění. „Přesto se bohužel maligní onemocnění těší mnohem větší pozornosti, pacienti mají daleko větší obavy z maligních onemocnění a maligní onemocnění také dostávají daleko větší finanční podporu,“ poznamenala Cífková. V posledních letech byl v souvislosti s onemocněním covid‑19 zaznamenán významný vzestup úmrtnosti. Podle Renaty Cífkové však pandemie přinesla i nárůst kardiovaskulárních onemocnění. „Víme, že řada pacientů zejména s infarkty nevyhledala pomoc, v důsledku čehož nám přibývá i chronických forem ischemické choroby srdeční,“ uvedla Cífková, podle které se však prognóza pacientů s kardiovaskulárními onemocněními významně zlepšila. „V důsledku tohoto zlepšení se stává, že se řada pacientů s kardiovaskulárním onemocněním dožije svého karcinomu,“ vysvětlila Cífková a upozornila, že pozorovat lze i opačný jev. „Protože se zlepšila i prognóza pacientů s maligním onemocněním, tak se stává, že se onkologičtí pacienti dožijí manifestace kardiovaskulárního onemocnění,“ dodala.

Onkologická onemocnění a kardiovaskulární riziko

Přibližně dva roky mají lékaři k dispozici nová doporučení pro diagnostiku a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Jejich součástí je také nová stratifikace rizika podle tabulek SCORE2 a SCORE2‑OP pro věkové kategorie až do 89 let (viz QR kód). Renata Cífková však upozorňuje, že základní rizikové faktory jsou stále stejné. Ve zmíněných doporučeních ovšem figurují také potenciální modifikátory kardiovaskulárního rizika. „Jsou zde explicitně uvedeny klinické stavy, které ovlivňují kardiovaskulární riziko, a mezi nimi se také objevují maligní onemocnění. Skutečně většina maligních chorob je spojena s vyšším kardiovaskulárním rizikem,“ upozornila Cífková s tím, že výjimku tvoří například karcinom prostaty, kde je celkové kardiovaskulární riziko nižší. Důvodem pro nárůst kardiovaskulárního rizika u onkologických pacientů je podle Cífkové zejména toxická onkologická léčba. Týká se to zejména radiační léčby a chemoterapie. „Onkologická léčba je toxická a manifestace kardiovaskulární toxicity je různorodá. To, co je asi nejvíce známo, je rozvoj dysfunkce levé komory až do stadia kardiomyopatie a arytmie včetně prodloužení intervalu QT. Některé léky působí přímo toxicky na cévní stěnu a některé mohou vyvolat myokarditidu,“ vysvětlila prof. Cífková a dodala, že obecně nejčastějšími důsledky onkologické léčby jsou z hlediska kardiologa vaskulární postižení, rozvoj dysfunkce levé komory a hypertenze.

Vysazení statinů je hrubá chyba

Z uvedených důvodů by podle Renaty Cífkové měla být u pacientů s maligním onemocněním vždy věnována zvýšená pozornost anamnéze kardiovaskulárních onemocnění, a zvláště pak kardiovaskulárním rizikovým faktorům. „Pacient by měl mít před zahájením onkologické léčby optimalizován rizikový profil. To se ale bohužel často neděje. Scénář je naopak takový, že si někdo řekne, že zhodnotí medikaci pacienta a rozdělí ji na zbytnou a nezbytnou. Statiny se pak velmi často ocitají ve skupině zbytné medikace, což je hrubá chyba,“ zdůraznila kardioložka. Podle Renaty Cífkové totiž statiny nejenže snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, ale mají i prokázaný protektivní účinek před kardiotoxickým působením onkologické léčby.

Studie potvrzují přidanou hodnotu statinů

Na březnovém kongresu American College of Cardiology v New Orleans byla prezentována studie STOP CA (viz QR kód), která zahrnovala 300 pacientů s lymfomem. Tito pacienti byli léčeni antracyklinem, který je podle Renaty Cífkové znám právě tím, že poškozuje levou srdeční komoru. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Jedna dostávala placebo, druhá atorvastatin v dávce 40 mg. Klíčovým parametrem pro zhodnocení byl pokles ejekční frakce o více než 10 procent, který byl ve výsledku méně častý ve skupině pacientů léčených atorvastatinem. Pozitivní efekt statinů ve vztahu k srdečnímu selhání či poklesu ejekční frakce u pacientů léčených pro maligní onemocnění prokázaly i další studie, jiné probíhají. „V současné době existují i důkazy o tom, že statiny mají přímý antikancerogenní účinek. Blokují hydroxylmetyl‑koenzym A reduktázu a v důsledku toho je blokována cesta na mevalonát a dále na geranylgeranyl fosfát. Tato mevalonátová cesta je velmi důležitá pro růst většiny nádorů. Když se zablokuje, tak se blokuje i růst těchto nádorů,“ vysvětlovala Renata Cífková lékařům, proč statiny snižují proliferaci nádorových buněk a indukují apoptózu. Podle Cífkové se statiny též testovaly jako levné a okamžitě dostupné neoadjuvans, tedy léky podávané ještě před započetím onkologické léčby s cílem zmenšit nebo zpomalit růst karcinomu. „Jsou studie týkající se karcinomu prostaty a prsu, kde bylo histologicky verifikováno, že byl zpomalen růst nádoru,“ doplnila Renata Cífková s tím, že u dalších studií týkajících se kombinace statinů s onkologickou léčbou se prozatím ještě čeká na výsledky.

Sdílejte článek

Doporučené