Přeskočit na obsah

Statiny snižují riziko CMP u pacientů s fibrilací síní

Celoregionální studie za účasti více než 50 000 pacientů s fibrilací síní zjistila snížené riziko cévní mozkové příhody (CMP) a tranzitorní ischemické ataky u těch, kteří začali užívat statiny do jednoho roku od diagnózy, ve srovnání s těmi, kteří tak neučinili. Zjištění byla prezentována na výročním kongresu Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) 2023.

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu, která postihuje více než 40 milionů lidí na celém světě. Pacienti s tímto onemocněním mají pětkrát vyšší riziko CMP než jejich vrstevníci. Antikoagulační léčba se doporučuje k prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní, ale zcela neodstraňuje riziko. Léčba statiny je široce předepisována ke snížení koncentrace cholesterolu v krvi a snížení pravděpodobnosti infarktu myokardu i CMP. Přínos statinů pro prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní zatím nebyl jasný.

„Naše studie ukazuje, že užívání statinů po mnoho let bylo ještě větší ochranou proti CMP než užívání krátkodobé,“ řekla autorka studie Jiayi Huangová, doktorandka na University of Hong Kong v Číně. Studie hodnotila souvislost mezi užíváním statinů a výskytem cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky u pacientů s fibrilací síní. Výzkumníci použili Hong Kong Clinical Data Analysis and Reporting System k identifikaci všech pacientů s novou diagnózou fibrilace síní v letech 2010 až 2018. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin: uživatelé statinů a neuživatelé statinů. Uživatelé dostávali statiny po dobu nejméně 90 po sobě jdoucích dnů během roku poté, co jim byla diagnostikována fibrilace síní.

Primárním výstupem byl kombinovaný cílový ukazatel ischemické cévní mozkové příhody nebo systémové embolie; hemoragické CMP a tranzitorní ischemické ataky. Pacienti byli sledováni až do výskytu primárních výsledků, úmrtí nebo konce studie dne 31. října 2022.

Celkem bylo do sledování zařazeno 51 472 pacientů s novou diagnózou fibrilace síní, z toho 11 866 bylo klasifikováno jako uživatelé statinů a 39 606 tyto léky neužívalo. Střední věk účastníků byl 75 let a 48 procent tvořily ženy. Během střední doby sledování pěti let měli uživatelé statinů významně nižší riziko všech primárních ukazatelů ve srovnání s těmi, kteří je neužívali. Užívání statinů bylo spojeno se 17% snížením rizika ischemické cévní mozkové příhody nebo systémové embolie (poměr rizika [HR] 0,83; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,78–0,89), 7% snížením rizika hemoragické cévní mozkové příhody (HR 0,93; 95% CI 0,89–0,98) a 15% snížením rizika tranzitorní ischemické ataky (HR 0,85; 95% CI 0,80–0,90).

Vědci také zjistili, že dlouhodobé užívání statinů bylo spojeno s větší ochranou než krátkodobé užívání. Ve srovnání s těmi, kteří užívali léky po dobu tří měsíců až dvou let, měli pacienti užívající statiny po dobu šesti let nebo déle o 43 procent nižší riziko ischemické cévní mozkové příhody nebo systémové embolie (HR 0,57; 95% CI 0,54–0,61), o 44 procent nižší pravděpodobnost hemoragické cévní mozkové příhody (HR 0,56; 95% CI 0,53–0,60) a 42% snížení rizika tranzitorní ischemické ataky (HR 0,58; 95% CI 0,52–0,64). Tyto asociace byly konzistentní bez ohledu na to, zda pacienti užívali, nebo neužívali antikoagulační medikaci, a na typ antikoagulancia.

„Tyto údaje podporují použití statinů k prevenci CMP a tranzitorní ischemické ataky u pacientů s nově vzniklou fibrilací síní. Zjištění mají důležité klinické důsledky zejména vzhledem k tomu, že u pacientů s fibrilací síní jsou ischemické cévní mozkové příhody často fatální nebo invalidizující a mají vysoké riziko recidivy,“ zdůraznila Jiayi Huangová.

Sdílejte článek

Doporučené