Přeskočit na obsah

Studie PROSPER – další data pro enzalutamid

Terapeutické možnosti pro nemocné s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se v posledních letech rychle rozvíjejí. Jednou z prací, která za tímto vývojem stojí, je studie PROSPER. Podle jejích prvních výsledků publikovaných v roce 2018 vede podání enzalutamidu k významnému prodloužení doby do vzniku metastáz. To se zobrazuje na prodloužení celkového přežití, jak ukazuje analýza publikovaná na letošním virtuálním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ASCO).


Zasedání Americké společnosti klinické onkologie je bez konkurence největší medicínskou akcí na světě. Je tak velké, že se se nestěhuje a probíhá každoročně v Chicagu. Letos bylo všechno jinak. Část obřího McCormickova kongresového centra, kde se kongres za normálních okolností koná, se proměnila na polní nemocnici pro pacienty s COVID‑19. Kongres ASCO kompletně přešel na virtuální formu. To na jedné straně vyloučilo přímý kontakt mezi jednotlivými účastníky, veškeré odborné informace prezentované v rámci kongresu ale byly dostupnější než kdykoli jindy. Orientovat se v této záplavě nových poznatků českým odborníkům pomáhá konference Best of ASCO, která se v září konala v Praze. Součástí jejího programu byla i prezentace o finální analýze celkového přežití studie PROSPER, které se ujal prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň.


Jak uvedl v úvodu svého sdělení, význam této práce je dán i tím, že enzalutamid je lékem, se kterým klinici běžně pracují i v České republice, nejde tedy o molekulu, na kterou by se muselo po léta čekat. Enzalutamid představuje antiandrogen, který inhibuje signalizaci androgenních receptorů ve třech krocích: Blokuje vazbu androgenů, brání translokaci androgenních receptorů do jádra a blokuje vazbu androgenního receptoru na DNA, a tím znemožňuje aktivaci transkripce. Výsledkem je apoptóza nádorových buněk. Látka je v tuzemsku schválena pro metastatický kastračně rezistentní karcinom, studie PROSPER ale ukazuje na možný posun indikace enzalutamidu směrem k časnější fázi onemocnění.

Do studie byli zařazeni pacienti s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem s rychle se zvyšující koncentrací PSA. „Důležité je, že mezi vstupními kritérii byl čas do zdvojnásobení koncentrace PSA pod deset měsíců,“ upozornil prof. Fínek. Pacienti také museli absolvovat androgen‑deprivační terapii nebo museli mít v anamnéze bilaterální orchiektomii. Do studie bylo zařazeno 1 401 mužů, z nich 933 bylo léčeno enzalutamidem a 468 dostávalo placebo.

Profesor Fínek nejprve připomněl první závěry studie PROSPER, zveřejněné v roce 2018. Ty se týkaly primárního cílového ukazatele studie, tedy času do potvrzené diseminace nádoru. „U placeba byl tento čas do vzniku vzdálených metastáz 14,7 měsíce, účinná látka nám nabídla 36,6 měsíce. Otázkou bylo, zda se to projeví na prodloužení přežití.“

Letošní ASCO přineslo na tuto otázku odpověď, a to kladnou. „Při podávání enzalutamidu bylo dokumentováno 27% snížení rizika úmrtí v porovnání s placebem. To je statisticky významný výsledek. Medián celkového přežití byl 67 měsíců u enzalutamidu oproti 56 měsícům u placeba. To jsou velmi zajímavá data.“

Nemocní z podávání enzalutamidu ve smyslu prodloužení přežití profitovali ve všech předdefinovaných skupinách. „Výjimkou jsou pacienti, u nichž byla nasazena farmakologická léčba kostního postižení. Těch ale nebylo mnoho,“ popsal prof. Fínek.


Prodloužení času do následné léčby

Podle prof. Fínka je podstatné i to, že enzalutamid podle recentních dat ze studie PROSPER prodlužuje čas do následné léčby. „Pacientovi záleží hlavně na tom, aby žil co nejdéle za dobré kvality života, je mu jedno, kolik léků vystřídá. Jde nám tedy o to, aby čas do nasazení další hormonální intervence, o které víme, že má limitní čas účinnosti, byl co nejdelší.“

Medián času do následné léčby byl 66 měsíců u enzalutamidu a 19 měsíců u placeba. „Kdybychom sečetli jednotlivé terapeutické modality za sebou, tak prodloužení doby do nasazení druholiniové léčby u enzalutamidu by mohlo mít velice pozitivní vliv na přežívání nemocných,“ řekl prof. Fínek a shrnul: „Recentní data ze studie PROSPER ukázala, že enzalutamid u nemocných s nemetastatickým karcinomem prostaty nejen prodlužuje čas do vzniku vzdálených metastáz, ale prodlužuje i celkové přežití.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené