Přeskočit na obsah

SYMPOSIUM: REVMATOLOGIE: Lepší vyhlídky v léčbě artritidy

Za tento vývoj částečně vděčíme uvedení modifikátorů biologické odpovědi do klinické praxe. Vynikající účinek těchto farmak vedl ke stanovení nových terapeutických cílů z hlediska klinického, radiologického i funkčního pohledu na revmatoidní artritidu a spondylartropatie. Byla zvažována řada výsledných ukazatelů, např. snížení počtu oteklých a citlivých kloubů jako kritérií American College of Rheumatology (ACR) pro 20%, 50% či 70% odpověď na léčbu, změny v radiologickém hodnocení erozí a zúžení kloubních štěrbin podle celkového Sharpova skóre a zlepšení ve skóre Health Assessment Questionnaire. Agresivní léčebné prostředky dokáží zlepšit všechny tyto výsledné ukazatele, přičemž v blízké budoucnosti bude možná třeba zavést měřítka nová, citlivější. Dostupnost účinných, bezpečných a dlouhodobých léčebných metod přinutila lékaře, aby přehodnotili svůj přístup k nemocným trpícím výše uvedenými chorobami. Léčba revmatoidní artritidy bývá běžně zahajována podáváním nesteroidních antirevmatik (NSA) a tradičních antirevmatik ovlivňujících průběh onemocnění (disease-modifying antirheumatic drugs, DMARD) s cílem potlačit bolest a projevy zánětu, obvyklé časné příznaky onemocnění. NSA ovšem nedokáží zpomalit progresi onemocnění vedoucího ke strukturálnímu poškození kloubů a jsou obecně známa svými gastrointestinálními a dalšími nežádoucími účinky. Tradiční DMARD sice progresi onemocnění zbrzdit mohou, jejich účinek se nicméně dostavuje pomalu a časem může mizet. Při jejich užívání navíc občas dochází k závažným projevům toxicity. Významná část nemocných trpících revmatoidní artritidou na podávání tradičních DMARD buď neodpovídá adekvátně, nebo je v nezanedbatelné míře postižena jejich toxickými projevy, což omezuje možnost dlouhodobého užívání zmíněných farmak. Léčba inhibitory tumor-nekrotizujícího faktoru (TNF), které blokují účinky TNF nebo se na něj váží, převyšuje svou bezpečností i účinností NSA a tradiční DMARD. Bylo prokázáno, že tyto nové preparáty dramaticky potlačují klinické příznaky i laboratorní projevy zánětu, zpomalují či zastavují radiologickou progresi onemocnění a zlepšují ukazatele kvality života.
...

Komentář

Autor: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Autor ve svém článku hodnotí vývoj léčby revmatoidní artritidy a spondylartritid, který se v poslední dekádě dramaticky změnil. Vývoj nových léků a strategií léčby umožnil, aby si lékař i pacient při léčbě revmatoidní artritidy kladli nové cíle – na prvním místě remisi onemocnění nebo alespoň navození stavu velmi nízké aktivity a podstatné zpomalení až zastavení morfologické progrese. Strukturální progrese totiž silně koreluje s funkčním zhoršováním, disabilitou a invaliditou. Nové studie prokazují, že revmatoidní artritida je destruktivní již od začátku onemocnění (např. data z MRI). Ukazuje se, že nejvýraznější je terapeutická intervence již časně v průběhu onemocnění, tedy v časovém prostoru, který se někdy nazývá „terapeutické okénko“ (therapeutic window). Pojem časné revmatoidní artritidy není jasně definován, ale původní definice (< 2 roky) se posunuje (na < 1 rok, nebo i k několika měsícům).
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 5/2005, strana 12

Zdroj:

Doporučené