Přeskočit na obsah

Teclistamab u relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu

Bispecifické protilátky představují důležitý nový přístup v léčbě myelomu, který může být příznivý ve srovnání s jinými přípravky, včetně CAR-T buněčné terapie. Multicentrická studie fáze 1–2 MajesTEC‑1 s teclistamabem, bispecifickou protilátkou, která váže CD3 na T buňkách a antigen zrání B buněk na myelomových buňkách, zahrnula pacienty s refrakterním nebo relabujícím onemocněním po nejméně třech liniích léčby, kteří dostávali každý týden subkutánní injekce teclistamabu. Celkem bylo léčeno 165 pacientů s mediánem pěti předchozích linií léčby; během mediánu sledování 14,1 měsíce mělo 63 procent pacientů částečnou nebo lepší odpověď – primární výsledek – a 39 procent pacientů mělo úplnou nebo lepší odpověď. Medián trvání odpovědi byl 18,4 měsíce. Téměř 27 procent všech pacientů a 46 procent pacientů s kompletní odpovědí nemělo detekovatelnou minimální reziduální nemoc. U většiny pacientů se vyskytly nežádoucí příhody stupně 3 nebo 4, včetně infekcí (49 %), neutropenie (64 %), anémie a trombocytopenie. U 24 pacientů se vyskytly neurotoxické příhody, včetně pěti pacientů se syndromem neurotoxicity spojené s imunitními efektorovými buňkami (ICANS). Tato studie prokazuje vysokou míru celkové odpovědi a trvalé remise u relabovaného a refrakterního myelomu s nízkým rizikem. CRS se vyskytl u většiny pacientů, ale prakticky všechny příhody byly nízkého stupně.

Zdroj: Moreau P, et al. Teclistamab in relapsed or refractory myeloma. N Engl J Med 2022 Aug 11; 387:495. Mailankody S and Landgren O. T‑cell engagers — Modern immune‑based therapies for multiple myeloma. N Engl J Med 2022 Aug 11; 387:558.

Sdílejte článek

Doporučené