Přeskočit na obsah

Terapie relabujícího lymfomu bispecifickými protilátkami

Bispecifické terapeutické monoklonální protilátky jsou novou možností léčby akutní lymfoblastické leukémie, non‑Hodgkinových lymfomů a mnohočetného myelomu, která nabízí imunoterapeutickou účinnost prostřednictvím propojení povrchového antigenu nádorové buňky a přesměrované efektorové T buňky. Aktuálně byly publikovány závěry multicentrické studie fáze I a II s epcoritamabem, který je zaměřen na antigeny CD20 a CD3 exprimované B a T buňkami. Studijní populací byli pacienti s relabujícími nebo refrakterními zralými B‑buněčnými lymfomy, kterým byl podáván epcoritamab subkutánně ve stupňovaném dávkovacím schématu, jehož cílem bylo zmírnit syndrom uvolňování cytokinů (CRS). Léčba epcoritamabem byla podávána ve 4týdenních cyklech, dávka byla podávána jednou týdně v cyklech 1 až 2, dvakrát týdně v cyklech 3 až 6 a jednou za 4 týdny od cyklu 7 až do progrese onemocnění nebo toxicity. Dávky se pohybovaly od 12 do 60 mg; doporučená dávka ve fázi II byla 48 mg. Epcoritamab v této časné fázi klinické studie přinesl vysokou míru odpovědí, a to bez toxicity limitující dávku. U 46 pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem byla celková míra odpovědi 68 procent a míra úplné odpovědi 45 procent (s vyšší mírou odpovědi v kohortách 48 mg a 60 mg); 75 procent pacientů s odpovědí si udrželo odpověď ještě po šesti měsících. Z 68 léčených pacientů se u 59 procent vyskytla CRS – všechny stupně 1–2 a většina z nich se vyskytla během 1. cyklu, šest procent mělo neurologické komplikace. Horečka a reakce v místě vpichu byly časté; nebyla hlášena žádná úmrtí související s léčbou, ačkoli jeden pacient zemřel na COVID‑19 při užívání epcoritamabu.

Zdroj: Hutchings M et al. Dose escalation of subcutaneous epcoritamab in patients with relapsed or refractory B‑cell non‑Hodgkin lymphoma: An open‑label, phase 1/2 study. Lancet 2021 Sep 25; 398:1157. (https://doi.org/10.1016/S0140‑6736(21)00889‑8)

Ghobadi A, Bartlett NL. CD3xCD20 bispecific T‑cell redirectors for relapsed or refractory B‑cell lymphoma. Lancet 2021 Sep 25; 398:1109. (https://doi.org/10.1016/S0140‑6736(21)01070‑9)

Sdílejte článek

Doporučené